NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
Návrh
Zákon
z ......... 2018,
ktorým sa dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 390
/2011
Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 390
/2011 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 325
/2012 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 312
/2013 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 14
/2015 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 188
/2015 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 125
/2016 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 57
/2017 Z. z.
, sa dopåòa takto:
1. V § 34 sa ods. 5 preèísluje na ods. 6 a za ods. 4 sa vkladá nový ods. 5, ktorý znie:
Podmienka predåženia platnosti funkèného vzdelávania sa považuje za splnenú i v prípade, keï v èase uplynutia platnosti funkèného vzdelávania je vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec v procese funkèného inovaèného vzdelávania a preukáže sa zriaïovate¾ovi platným certifikátom o jeho ukonèení do 6 mesiacov po dobe platnosti funkèného vzdelávania.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2018.