DOLOŽKA ZLUÈITE¼NOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovate¾ zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky - Oto Žarnay.
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v práve Európskej únie,
b)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzahu k Európskej únii:
Bezpredmetné
5.Stupeò zluèite¾nosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeò zluèite¾nosti úplný
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Termín zaèatia a ukonèenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpoèet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikate¾ské prostredie dochádza k zvýšeniu regulaèného zaaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
vplyvy na hospodárenie obyvate¾stva,
x
sociálnu exklúziu,
x
rovnos príležitostí a rodovú rovnos a vplyvy na zamestnanos
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoloènosti
x
* Predkladate¾ oznaèí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže ma v jednej oblasti zároveò pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladate¾ oznaèí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie oznaèených vplyvov bude obsahova analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, èi bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladate¾ uvies v poznámke.
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
Nepredkladajú sa.
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné.