Dôvodová správa
A. Všeobecná èas
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len návrh zákona) predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Oto Žarnay.
Cie¾om predkladanej novely zákona je
a)plné uplatnenie zásady verejnosti na zasadnutiach rady školy bez svojvo¾ného obmedzenia samotnou radou školy,
b)zabezpeèenie vèasnej a riadnej informovanosti verejnosti o zasadnutiach rady školy,
c)eliminácia konfliktu záujmov volených èlenov rady školy,
d)rozšírenie možnosti odvolania èlena rady školy.
Rada školy, ako ju definuje zákon, rovnako ako obecná a územná školská rada, je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodièov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Okrem toho, že plní funkciu verejnej kontroly, vyjadruje sa aj k èinnosti školy èi školského zariadenia, rovnako ako k èinnosti orgánov miestnej štátnej správy, obcí a samosprávnych krajov z poh¾adu školskej problematiky. Už len z poh¾adu zákonnej definície má tento orgán svoje nezamenite¾né miesto a vysokú opodstatnenos, pokia¾ svoju úlohu plní náležite. A práve plná realizácia funkcie rady školy je na mnohých školách a v školských zariadeniach ohrozená, a to nielen èiastkovými zásahmi zvonku, ale aj samotnými èlenmi rady školy, ktorí po zvolení do funkcie neplnia svoj mandát tak, aby reálne chránili verejný záujem alebo záujmy žiakov, rodièov a zamestnancov. Prax ukazuje, že práve presadzovanie individuálnych záujmov, èi už osobných, alebo zriaïovate¾a prostredníctvom volených èlenov rady školy, spôsobuje jej zníženú funkènos alebo aj deformáciu celého jej poslania.
Zásada verejnosti zasadnutí rady školy je v zákone síce ukotvená, no práve možnos jej obmedzenia 2/3 väèšinou èlenov rady je svojvo¾ne zneužívaná a spôsobuje zvyèajne rokovania za zatvorenými dvermi, èím nie je daný priestor verejnosti na vyjadrenie sa k aktuálnej školskej problematike najmä regionálneho charakteru, ale aj k situácii priamo v danom školskom objekte. Úzko prepojená s neverejnosou zasadnutí je aj nedostatoèná informovanos verejnosti o mieste, èase, dátume a programe zasadnutia rady školy. Eliminuje sa tak priestor vonkajšieho pripomienkovania aktuálneho stavu v škole a dáva možnos na realizáciu ažko kontrolovate¾ných a manipulatívnych riešení vzniknutých problémov. Problémovým sa javí i pôsobenie jednotlivých èlenov rady školy, èo spravidla tento samosprávny orgán znaène ochromuje, a to nielen jeho nezávislos, funkèné alebo personálne prepojenie volených èlenov rady so zriaïovate¾om, keï nastáva èasto konflikt záujmov. Rovnako závažným je aj nedostatoèný výkon mandátu èlena rady školy smerom k volièom, ktorí daného èlena zvolili, ale aj smerom k ochrane verejných záujmov a najmä záujmov detí a nemožnos zákonným spôsobom daný stav zmeni.
Uvedené problémy ukázala reálna prax a môžu jednotlivo pôsobi marginálne, no v
celistvosti tvoria zásadné prekážky vo fungovaní rady školy, ktoré je potrebné eliminova a upravi pôsobenie rady školy tak, aby si uchovala status samosprávneho orgánu s náležitou možnosou verejnej kontroly a presadzovania záujmov, ktoré mu prináležia.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ïalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude ma negatívny vplyv na verejné financie. Návrh zákona nebude ma vplyv na podnikate¾ské prostredie, životné prostredie, na informatizáciu spoloènosti, ani iné sociálne vplyvy.
B. Osobitná èas
Èl. I
K bodu 1
Zákon umožòuje vyhlási samosprávnemu školskému orgánu za neverejnú len tú èas zasadnutia, keï bude prerokúva náležitosti, ktoré sú chránené osobitným zákonom napríklad zákonom o ochrane osobných údajov, obchodným zákonníkom a pod. V ostatných prípadoch je zasadnutie rady školy vždy verejné.
K bodu 2
Zákon ukladá rade školy vždy do 15. septembra nového školského roku zverejni na webovom sídle školy harmonogram zasadnutí rady školy na celý školský rok. Rovnako najneskôr do 10 dní pred zasadnutím je rada školy povinná zverejni na webovom sídle školy dátum, miesto, èas a program zasadnutia, aby bola verejnos riadne a vèas informovaná a mohla sa na zasadnutí zúèastni.
K bodu 3
Zákonom sa dopåòa negatívne vymedzenie èlenstva v rade školy. Voleným èlenom rady školy nemôže by ani osoba, ktorá je funkène alebo inak personálne prepojená so zriaïovate¾om, najèastejšie obcou alebo mestom, aby sa predišlo konfliktu záujmov.
K bodu 4
Zákon rozširuje možnos odvola voleného èlena rady školy v prípade, ak sa tento nezúèastòuje na zasadnutiach najmenej 3 po sebe idúcich, prípadne má viac ako 3 absencie na zasadnutiach poèas školského roka, èím nie je zabezpeèená jeho osobná kontinuálna prítomnos na zasadnutiach alebo ak ako volený zástupca preukázate¾ne nevykonáva svoj mandát riadne a zodpovedne, èiže ak aktívne nepredkladá a nerieši jemu známe problémy a skutoènosti na zasadnutiach rady školy a tým
aj nechráni záujmy jemu mandátom zverené, prípadne rôznymi spôsobmi bráni v riešení nastolených problémov.