NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
Návrh
Zákon
z ......... 2018,
ktorým sa dopåòa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Èl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è.
365/2004 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky è.
564/2004 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky è.
5/2005 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky è.
475/2005
Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky è.
279/2006 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky è.
689/2006 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky è.
245/2008 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky è.
462/2008 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky è.
179/2009 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è.
179/2009 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky è.
184/2009 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky è.
214/2009 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky è.
38/2011 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky è.
325/2012 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky è.
345/2012 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky è.
312/2013 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky è.
464/2013 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky è.
464/2013 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky è.
61/2015 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky è.
61/2015 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky è.
188/2015 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky è.
422/2015 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 91/2016 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 177/2017 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 182/ 2017 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 24 ods. 15 sa èiarka sa ruší a nahrádza sa bodkou. Veta za èiarkou sa ruší. Dopåòa sa novou vetou, ktorá znie:
Neverejným je možné vyhlási len tú èas zasadnutia orgánu školskej samosprávy, keï tento bude prerokúva náležitosti, ktoré sú chránené osobitným zákonom.
2. V § 24 sa ods. 16 preèísluje na 17. a za ods. 15 sa vkladá nový ods. 16, ktorý znie:
Rada školy zverejní na webovom sídle školy alebo inom verejne dostupnom mieste harmonogram svojich zasadnutí vždy do 15. septembra nového školského roku. Rada školy najneskôr desa dní pred zasadnutím zverejní na webovom sídle školy alebo inom verejne dostupnom mieste dátum, miesto, èas a program svojho zasadnutia.
3. V § 25 sa v ods. 11 v prvej vete ruší bodka, nahrádza sa èiarkou, za ktorú sa vkladá nové ustanovenie, ktoré znie:
rovnako ani osoba funkène alebo inak personálne prepojená so zriaïovate¾om, pokia¾ nie je jej delegovaným zástupcom.
4. V § 25 sa v ods. 12 písm. g) za èiarku vkladá nové ustanovenie, ktoré znie:
ako aj v prípade, keï sa èlen rady školy nezúèastòuje na zasadnutiach najmenej troch po sebe idúcich, prípadne má viac ako tri absencie na zasadnutiach poèas školského roka alebo ako volený zástupca preukázate¾ne nevykonáva svoj mandát riadne a zodpovedne.
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2018.