VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: UV-18861/2018
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republiky
993
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, máj 2018