1
Analýza sociálnych vplyvov
Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?
Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?
Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:
Pozitívny vplyv sa predpokladá na osoby, ktoré majú záujem o súbežné poberanie dávky materské.
Rovnako pozitívny sociálny vplyv môžeme očakávať aj v prípade študentov vykonávajúcich dohodu o brigádnickej práci študenta a dôchodcov pracujúcich na dohodu, ktorí si uplatnia odvodovú úľavu na dôchodkové poistenie (predmetné opatrenie bude implementované do praxe v roku 2022). Zavedenie ročného zúčtovania v sociálnom poistení bude mať z dôvodu zúčtovania preddavkov u samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) vplyv na vyplatené nemocenské dávky budú sa zasielať doplatky na nemocenských dávkach (nastane v prípade ak vymeriavací základ použitý pri zúčtovaní bude vyšší ako preddavkový vymeriavací základ - predmetné opatrenie bude implementované do praxe v roku 2022).
Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:
Navrhovanou právnou úpravou budú pozitívne ovplyvnené osoby so záujmom o súbežné poberanie dávky materské. Počet osôb, ktoré budú mať záujem o súbežné poberanie dávka materské sa odhaduje v roku 2019 na úrovni cca 600 osôb. V rokoch 2020 a 2021 predpokladáme zvyšovanie počtu osôb so súbežným poberaním dávky materské o 40 %.
Rovnako budú uvedenou právnou úpravou pozitívne ovplyvnené osoby vykonávajúce dohodu o brigádnickej práci študenta a dôchodcovia pracujúci na dohodu. Počet osôb vykonávajúcich brigádnickú prácu študenta a dôchodcov pracujúcich na dohodu, u ktorých sa predpokladá, že budú pozitívne ovplyvnení zmenou zákona sa predpokladá na úrovni cca 105 tisíc v roku 2022.
Právnou úpravou budú pozitívne ovplyvnené aj SZČO, ktorým sa zašle doplatok na vyplatenej dávke nemocenského poistenia v súvislosti s ročným zúčtovaním. Počet dotknutých SZČO sa predpokladá na úrovni cca 7,0 tisíc v roku 2022.
Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:
Negatívny vplyv právnej úpravy sa predpokladá u osôb, ktorých mesačný príjem presiahol v rámci kalendárneho roka aspoň v jednom mesiaci a najviac v 11 mesiacoch sedemnásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve spred dvoch rokov.
Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:
Počet negatívne ovplyvnených osôb, u ktorých mesačný príjem presiahol aspoň v jednom mesiaci a najviac v 11 mesiacoch 7-násobok priemernej mzdy spred dvoch rokov sa predpokladá na úrovni cca 35,4 tisíc.
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv:
Vládny návrh zákona nemá výrazne pozitívnejší a rovnako ani výrazne negatívnejší vplyv na skupiny osôb v riziku chudoby alebo sociálnom vylúčení.
Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom.
V prípade vyššieho počtu ovplyvnených skupín doplňte do tabuľky ďalšie riadky.
V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod.
2
Ovplyvnená skupina č. 1: Osoby, ktorých mesačný príjem presiahol v rámci kalendárneho roka aspoň v jednom mesiaci a najviac v 11 mesiacoch sedemnásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve z pred dvoch rokov.
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Vládny návrh zákona nemá pozitívny vplyv na uvedenú skupinu poberateľov.
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Uvedeným vládnym návrhom zákona sa predpokladá zníženie čistých príjmov dotknutej skupiny osôb v priemere o cca 510 eur ročne, čo znamená pokles o približne 1,3 %.
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Počet dotknutých osôb sa odhaduje v roku 2021 na úrovni približne 35,4 tisíc.
Ovplyvnená skupina č. 2: Osoby vykonávajúce dohodu o brigádnickej práci študenta a dôchodcovia pracujúci na dohodu, ktorí si uplatnia odvodovú úľavu na dôchodkové poistenie.
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Priemerné ročné zvýšenie príjmov pre osoby vykonávajúce brigádnickú prácu študenta a dôchodcov pracujúcich na dohodu, ktorých sa pozitívne dotkne právna úprava sa odhaduje v roku 2022 na úrovni 20,4 eura.
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Vládny návrh zákona nemá negatívny vplyv na uvedenú skupinu dotknutých fyzických osôb.
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Predpokladá sa, že predmetnou zmenou bude v roku 2022 pozitívne ovplyvnených cca 57,7 tisíc osôb vykonávajúcich brigádnickú prácu študenta a približne 47,4 tis. dôchodcov pracujúcich na dohodu, čo predstavuje približne 35,5 % z celkového počtu osôb vykonávajúcich brigádnickú prácu študenta a dôchodcov pracujúcich na dohodu.
Ovplyvnená skupina č. 3: Osoby s nárokom na súbežné poberanie dávky materské
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Pozitívny vplyv v súvislosti so súbežným poberaním dávky materské bude spočívať predovšetkým vo vzniku nároku na dávku materské. Predpokladá sa, že priemerná mesačná suma materského bude v roku 2019 u dotknutých osôb predstavovať 727,1 eura; 762,0 eura v roku 2020 a 801,7 eura v roku 2021.
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Vládny návrh zákona nemá negatívny vplyv na uvedenú skupinu dotknutých fyzických osôb.
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Počet osôb so súbežným nárokom na dávku materské sa v roku 2019 odhaduje na úrovni približne 600 osôb ročne, pričom v rokoch 2020 a 2021 predpokladáme zvyšovanie počtu osôb so súbežným poberaním dávky materské o 40 %.
V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. mieru rizika chudoby, podiel rastu/poklesu výdavkov na celkových výdavkoch/príjme):
Ovplyvnená skupina č. 4: Vyplatenie preplatku nemocenskej dávky u SZČO v súvislosti s ročným zúčtovaním
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Priemerný doplatok na jedného dotknutého SZČO na nemocenskom/materskom sa predpokladá na úrovni cca 165 eur v roku 2022.
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Vládny návrh zákona nemá negatívny vplyv na uvedenú skupinu dotknutých fyzických osôb.
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Počet SZČO, ktorým bude vyplatený preplatok na nemocenskej dávke sa v roku 2022 odhaduje na úrovni približne 7 tisíc.
3
V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. mieru rizika chudoby, podiel rastu/poklesu výdavkov na celkových výdavkoch/príjme):
4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.
Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?
Špecifikujete ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú, geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Rozumie sa najmä na prístup k:
sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím),
kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov a existujúcim zamestnaneckým právam,
pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím,
zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie zosúladenia rodinných a pracovných povinností, služby zamestnanosti), k školeniam, odbornému vzdelávaniu a príprave na trh práce,
zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím,
k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu,
bývaniu a súvisiacim základným komunálnym službám,
doprave,
ďalším službám najmä službám všeobecného záujmu a tovarom,
spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám,
informáciám
k iným právam (napr. politickým).
Predkladaná novela zlepšuje prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, a to najmä:
Prístup k súbežnému poberaniu dávky materské, kedy si nárok na dávku v rovnakom čase uplatňuje otec aj matka každý z rodičov na iné dieťa.
návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.:
domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, alebo patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom),
nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, mladí nezamestnaní a nezamestnaní nad 50 rokov,
deti (0 – 17),
mladí ľudia (18 – 25 rokov),
starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia,
ľudia so zdravotným postihnutím,
marginalizované rómske komunity
domácnosti s 3 a viac deťmi,
jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé matky s deťmi),
4
príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl,
iné zraniteľné skupiny, ako napr. bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia
4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí.
Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodovú rovnosť.
Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a sexuálnej orientácie? Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Podporuje návrh rovnosť príležitostí?
Vládny návrh zákona dodržiava povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia a sexuálnej orientácie. Vládny návrh zákona nemá vplyv na rovnosť príležitostí.
Môže mať návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Podporuje návrh rovnosť medzi ženami a mužmi alebo naopak bude viesť k zväčšovaniu rodových nerovností? Popíšte vplyvy.
Pri identifikovaní rodových vplyvov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré relevantné k danej politike. Podpora rodovej rovnosti spočíva v odstraňovaní obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote spoločnosti, ktoré súvisia s rodovými rolami či pohlavím. Hlavné oblasti podpory rodovej rovnosti:
podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti,
zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života,
podpora rovnej participácie na rozhodovaní,
boj proti rodovo podmienenému násiliu a obchodovaniu s ľuďmi,
eliminácia rodových stereotypov.
Bez vplyvu.
4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce.
V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov.
5
Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod.
Vládny návrh zákona nemá vplyv na vznik nových pracovných miest.
Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. Identifikujte možné dôsledky, skupiny zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené a rozsah vplyvu.
Vládny návrh zákona nemá vplyv na zánik pracovných miest.
Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?
Dopyt po práci závisí na jednej strane na produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na druhej strane na cene práce.
Bez vplyvu.
Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?
Týka sa makroekonomických dosahov ako je napr. participácia na trhu práce, dlhodobá nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti. Ponuka práce môže byť ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením (napr. zosúladenie pracovného a súkromného života alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility).
Bez vplyvu.
Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, aké a pre ktoré skupiny?
Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých profesií favorizovaním špecifických aktivít či technológií.
Vládny návrh zákona nemá negatívne dôsledky pre žiadne skupiny profesií.
Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?
Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia zamestnancov alebo zamestnávateľov a môže byť zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo predčasného odchodu z trhu práce jednotlivcov.“
Vládny návrh zákona nemá vplyv na špecifické vekové skupiny zamestnancov.