1
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
A – nová služba
B – zmena služby
Kód služby
Názov služby
Úroveň elektronizácie služby
(0 až 5)
6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb?
(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo vytvorenie novej služby, ďalej jej kód, názov a úroveň elektronizácie podľa katalógu eGovernment služieb, ktorý je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.)
A*
B*
ks_333359
sluzba_egov_1903_v1.0
sluzba_egov_1905
sluzba_egov_1906
sluzba_egov_1904
sluzba_is_34172
sluzba_is_34170
sluzba_is_34166
sluzba_is_34163
sluzba_is_34167
sluzba_is_34171
sluzba_is_34164
sluzba_is_34165
sluzba_is_34168
sluzba_is_34169
sluzba_is_32763
Podávanie žiadosti o dôchodok z II. piliera
Podávanie výkazov pre odvádzateľov poistného na sociálne poistenie
Podávanie základných zúčtovacích dokladov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Poskytovanie informatívnych výpočtov a vybraných informácií na úseku sociálneho poistenia
Sprístupňovanie saldokonta individuálneho účtu poistenca
Výpočet dôchodku z II. piliera
Publikovanie informácií na úseku sociálneho poistenia
Výpočet výšky starobného dôchodku
Sprístupnenie saldokonta platiteľov poistného
Podanie mesačného výkazu zamestnávateľa
Sprístupnenie individuálneho účtu poistenca
Výpočet dôchodkového veku
Podanie výkazu poistného a príspevkov zamestnávateľa
Podanie Registračného listu fyzickej osoby
Podanie základných zúčtovacích dokladov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Výpočet povinnosti platenia poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia
Výplata dávok sociálneho poistenia a ďalších plnení
3
2
Infraštruktúra
A – nový systém
B – zmena systému
Kód systému
Názov systému
6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?
(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)
A*
B*
isvs_545
isvs_8213
isvs_551
isvs_546
isvs_8214
isvs_555
isvs_8140
isvs_547
isvs_550
isvs_549
isvs_552
isvs_8124
IS_JVP – Informačný systém výberu poistného a príspevkov
IS_AIS pre JVP - Administratívny informačný systém pre Jednotný výber poistného
IS_SES - Systém elektronických služieb
IS_DP - Informačný systém dôchodkového poistenia
IS_AIS DP - Administratívny informačný systém dôchodkového poistenia
IS_SDS - Informačný systém starobného dôchodkového sporenia
IS_CIPS - Centrálny informačný ponukový systém
IS_NPaLPČ - Informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti
IS_PvNGP - Informačný systém poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia
IS_ÚP - Informačný systém úrazového poistenia
IS_FR - Informačný systém finančného riadenia
IS_ASSR - Automatizovaný systém správy registratúry
Financovanie procesu informatizácie
Rezortná úroveň
Nadrezortná úroveň
A - z prostriedkov EÚ B - z ďalších zdrojov financovania
6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)
Správny fond SP
B
* Sme schopní doplniť po detailnejších analýzach a po schválení legislatívnej zmeny. Existuje reálny predpoklad zmeny a vzniku nových elektronických služieb na základe zmeny alebo vzniku nových procesov ako reakcie na implementáciu legislatívnej zmeny.