1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy v eurách
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2018
2019
2020
2021
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
23 477
59 891 125
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR (Všeobecná pokladničná správa)
0
0
0
-7 813 749
- vplyv na obce
0
0
0
-2 927 193
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
-1 254 511
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
16 807
71 521 114
- vplyv na verejné zdravotné poistenie
0
0
6 670
365 463
Výdavky verejnej správy celkom
0
6 051 126
14 406 113
11 421 361
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR (MPSVR SR – 07C06 Nesystémové dávky sociálneho poistenia)
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
6 051 126
14 406 113
11 421 361
- vplyv na verejné zdravotné poistenie
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
7
307
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
7
307
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
61 782
3 385 344
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
61 782
3 385 344
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
z toho:
-vplyv na štátny rozpočet
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na rozpočet Sociálnej poisťovne
0
0
0
0
2
- vplyv na verejné zdravotné poistenie
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
6 051 126
14 406 113
23 416 813
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Predpokladané zvýšené výdavky v rokoch 2019 2021 súvisiace so zvýšenými výdavkami na aktualizáciu a úpravu informačného systému, mzdové výdavky na dodatočných zamestnancov a nárast výdavkov fondu nemocenského poistenia v rokoch 2019 2021 v súvislosti so zavedením súbežného poberania materského budú riešené v rámci návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2019 a rozpočtového výhľadu na roky 2020 až 2021.
Pokles príjmov štátneho rozpočtu v roku 2021 bude riešený v rámci návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021.
Pokles príjmov obcí a vyšších územných celkov v roku 2021 bude riešený v rámci návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Účelom navrhovanej právnej úpravy je najmä zavedenie ročného zúčtovania preddavkov v sociálnom poistení, čím dôjde k obmedzeniu odvodovej optimalizácie subjektov platiacich poistné do Sociálnej poisťovne. Ďalším opatrením navrhovanej právnej úpravy je úprava zákona o sociálnom poistení v súvislosti so súbežným poberaním dávky materské.
Navrhuje sa:
A) Zaviesť ročné zúčtovanie na platenie poistného na povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, poistné na povinné poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu solidarity, ktoré budú platené a odvádzané preddavkovo a prebehne nad nimi ročné zúčtovanie. Aj na garančné poistenie sa bude vzťahovať maximálny ročný vymeriavací základ (bez možnosti uplatnenia alikvotného), avšak neprebehne nad nim ročné zúčtovanie. Účinnosť uvedeného opatrenia sa predpokladá od 1. januára 2021.
B) Spresniť text zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorý súvisí so súbežným poberaním dávky materské u otca aj matky a to tak, aby nevznikali pochybnosti o možnosti súbežného poberania dávky materské u otca aj matky, kedy si každý z poistencov uplatňuje svoj nárok na iné dieťa. Účinnosť uvedeného opatrenia sa predpokladá od 1. januára 2019.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
x kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Navrhované zmeny si vyžiadajú zmenu informačného systému Sociálnej poisťovne. Predpokladaný objem kapitálových a prevádzkových výdavkov je uvedený v tabuľke nižšie v eur:
Tabuľka č. 2
3
rok
2018
2019
2020
2021
Sociálna poisťovňa
0
4 000 000
11 300 000
2 300 000
z toho:
kapitálové výdavky
0
0
0
0
prevádzkové náklady
0
4 000 000
11 300 000
2 300 000
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Predmetný vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony priamy vplyv na rozpočet verejnej správy v rokoch 2019 2021. Kvantifikácia predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v roku 2019 na úrovni cca 6,1 mil. eur; negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v roku 2020 na úrovni cca 14,4 mil. eur a pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy v roku 2021 na úrovni cca 48,5 mil. eur. Mierne pozitívny vplyv na príjmy Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní v roku 2020 vyplýva z prijatia nových zamestnancov Sociálnou poisťovňou, pričom za nich bude uhradené poistné na sociálne a zdravotné poistenie.
2.2.4.1 Kvantifikácia príjmov
A) Zavedenie ročného zúčtovania v sociálnom poistení bude mať celkový pozitívny vplyv na príjmy verejnej správy.
Príjmy štátneho rozpočtu (Všeobecná pokladničná správa) predpokladá sa zníženie príjmov z dane fyzických osôb a právnických osôb vplyvom zavedenia ročného zúčtovania v sociálnom poistení - v roku 2021 cca o 12,0 mil. eur
Príjmy rozpočtu Sociálnej poisťovne predpokladá sa zvýšenie príjmov Sociálnej poisťovne najmä vplyvom zavedenia ročného zúčtovania v sociálnom poistení v roku 2020 cca o 0,02 mil. eur a v roku 2021 cca o 71,5 mil. eur.
Príjmy verejného zdravotného poistenia predpokladá sa zvýšenie príjmov vo verejnom zdravotnom poistení v roku 2020 cca o 0,01 mil. eur a v roku 2021 cca o 0,4 mil. eur.
Tabuľka č. 3
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
0
23 477
59 891 125
Daň z príjmov fyzickej osoby (111)
0
0
0
-4 181 704
Daň z príjmov právnickej osoby (112)
0
0
0
-7 813 749
Poistné na nemocenské poistenie (151)
0
0
934
6 784 054
Poistné na starobné poistenie (152)
0
0
9 337
34 893 495
Poistné na úrazové poistenie (153)
0
0
534
29 237
Poistné na zdravotné poistenie (154)
0
0
6 670
365 463
Poistné na poistenie v nezamestnanosti (155)
0
0
667
4 679 918
Poistné na garančné poistenie (156)
0
0
167
589 558
Poistné do rezervného fondu solidarity (157)
0
0
3 168
11 201 603
Poistné na invalidné poistenie (158)
0
0
2 001
13 343 249
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
4
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
23 477
59 891 125
Kvantifikácia finančných dopadov zavedenia ročného zúčtovania v sociálnom poistení bola uskutočnená na základe údajov o poistencoch, ktorí platili poistné na povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, poistné na povinné poistenie v nezamestnanosti, poistné na garančné poistenie a do rezervného fondu solidarity v roku 2016. Pri kvantifikácii finančných dopadov sa posudzoval každý typ poistného vzťahu samostatne, pričom bol použitý maximálny ročný vymeriavací základ vo výške 84 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR spred dvoch rokov. V prípade, že poistenec v danom type poistného vzťahu presiahol maximálny ročný vymeriavací základ, bolo mu zastavené platenie poistného na sociálne poistenie.
Ak mal poistenec viac typov poistných vzťahov, zistil sa u takéhoto poistenca v rámci ročného zúčtovania celkový vymeriavací základ, z ktorého bolo zaplatené poistné do jednotlivých fondov sociálneho poistenia. V prípade, že tento vymeriavací základ presiahol sumu maximálneho ročného vymeriavacieho základu, bolo tomuto poistencovi v rámci ročného zúčtovania vrátené poistné z jednotlivých druhov poistenia, na ktoré bol poistený. Pri raste vymeriavacích základov bola v rokoch 2019 až 2021 zohľadnená makroekonomická prognóza IFP z februára 2018.
Celkový počet osôb, ktorých vymeriavací základ aspoň v jednom mesiaci prekročí 7-násobok priemernej mzdy sa odhaduje v roku 2021 na úrovni približne 35,4 tisíc osôb (z toho počet sporiteľov predstavuje približne 25 tis. osôb). Kvantifikácia týkajúca sa sporiteľov, bola uskutočnená na základe mikroúdajov o poistných vzťahoch sporiteľov, ktoré boli spárované s údajmi o poistných vzťahoch poistencov.
Okrem zavedenia ročného zúčtovania sa uvedená právna úprava dotýka odvodovej odpočítateľnej položky u dôchodcov pracujúcich na dohodu a v prípade študentov, ktorí vykonávajú brigádnickú prácu študentov. Títo poistenci si budú môcť v rámci ročného zúčtovania douplatniť odvodovú odpočítateľnú položku na platenie poistného na starobné poistenie, invalidné poistenie a do rezervného fondu solidarity do výšky 2 400 eur ročne. Celkový počet dotknutých osôb sa odhaduje na úrovni približne 103 tis. osôb v roku 2022.
Zmena v súvislosti so zavedením ročného zúčtovania sa bude týkať aj SZČO, ktorí budú platiť preddavky ako doteraz, ale pri ročnom zúčtovaní sa im preddavkové platenie porovná s vymeriavacím základom určeným z aktuálneho čiastočného základu dane (t. j. v roku 2021 budú platiť prvý polrok preddavky z VZ určeného z čiastkového základu dane z roku 2019 a druhý polrok z čiastkového základu dane z roku 2020, avšak v roku 2022 sa im to porovná s VZ určeným zo základu dane za rok 2021). Celkový počet SZČO, ktorým vzniknú na základe vyššie uvedeného preplatky alebo nedoplatky na poistnom sa v roku 2022 odhaduje na úrovni približne 74 tis. osôb.
Prehľad príjmov v závislosti od legislatívnej úpravy: v eur
Návrh legislatívnej úpravy
2018
2019
2020
2021
Ročné zúčtovanie - platenie preddavkov
0
0
0
70 600 146
Ročné zúčtovanie - zúčtovanie preddavkov zamestnancov a zamestnávateľov*
0
0
0
0
Ročné zúčtovanie u SZČO – zmeny súvisiace s určovaním preddavkov u SZČO*
0
0
0
0
Ročné zúčtovanie - daň fyzických osôb
0
0
0
-4 181 704
Ročné zúčtovanie - daň právnických osôb
0
0
0
-7 813 749
Zúčtovanie OOP dôchodcovia pracujúci na dohodu a študenti vykonávajúci brigádnickú prácu študenta – týka sa zamestnancov aj zamestnávateľov*
0
0
0
0
Príjmy za nových zamestnancov Sociálnej poisťovne na poistnom do Sociálnej poisťovne
0
0
16 807
920 968
5
Príjmy za nových zamestnancov Sociálnej poisťovne na poistnom do zdravotných poisťovní
0
0
6 670
365 463
Zdroj: MPSVR SR; * k predmetnému vplyvu dôjde v praxi v roku 2022
2.2.4.2 Kvantifikácia výdavkov
A) Zavedenie ročného zúčtovania v sociálnom poistení bude mať z dôvodu zúčtovania preddavkov u SZČO vplyv na vyplatené nemocenské dávky (na dávkovej strane sa budú zasielať iba doplatky na nemocenských dávkach, nebudú sa vyžadovať doplatiť preplatky na vyplatených nemocenských dávkach zachováva sa súčasne využívaný tzv. subjektívny princíp). Celkový počet dotknutých SZČO sa odhaduje na úrovni približne 7 tis. osôb ročne. Priemerný doplatok na jedného dotknutého SZČO na nemocenskom/materskom/ošetrovnom sa predpokladá na úrovni cca 165 eur v roku 2022. Nedoplatky a preplatky na poistnom u SZČO budú mať dopad aj na určenie dôchodkovej dávky, kde nedoplatky a preplatky na poistnom ovplyvnia výšku osobného mzdového bodu. Nakoľko pri výpočte dôchodkovej dávky sa zohľadňuje obdobie dôchodkového poistenia od roku 1984 vrátane, zmena osobného mzdového bodu výrazne neovplyvní sumu dôchodkovej dávky. Na základe uvedeného predpokladáme, že uvedená zmena nebude mať výrazné dopady sa rozpočet verejnej správy.
B) Súbežné poberanie dávky materského u otca aj matky
Pri kvantifikácii sa vychádzalo zo štatistických údajov Sociálnej poisťovne o počte otcov poberajúcich dávku materské, nakoľko počet zamietnutých žiadostí o materské z dôvodu, že poberateľkou materského je matka predstavoval celkom len 10 prípadov. K 31. decembru 2016 bol počet rodín s dvoma deťmi do troch rokov približne 13 500 a priemerná doba teoretickej možnosti poberania dávky materské u obidvoch rodičov súčasne sa pohybovala na úrovni približne 550 dní. Kvantifikácia predpokladá, že vplyvom navrhovanej zmeny sa v roku 2019 navýši počet otcov poberajúcich materské o 10 %, t. j. 600 osôb s priemernou dĺžkou poberania materského 4,7 mesiacov, čo znamená 2 800 vyplatených dávok materského v roku 2019 (iba 11 mesiacov). V ďalších rokoch predpokladáme zvyšovanie počtu osôb so súbežným poberaním dávky materské o 40 %. Priemerná mesačná suma materského bude predstavovať 727,1 eura v roku 2019; 762,0 eura v roku 2020 a 801,7 eura v roku 2021. Predpokladá sa zanedbateľná úspora na rodičovskom príspevku z titulu súbežného priznania dávky materské otcovi na druhé dieťa.
C) Administratívne výdavky Sociálnej poisťovne
Sociálna poisťovňa bude zasielať rozhodnutia o výsledku ročného zúčtovania z dôvodu zavedenia ročného zúčtovania v sociálnom poistení každému subjektu (aj v prípade ak je výsledkom ročného zúčtovania 0). Podľa stavu k 31. decembru 2017 sa očakáva zaslanie rozhodnutia v listinnej podobe 2 001 507 zamestnancom a 402 610 dohodárom, pričom náklady na jedno rozhodnutie sa predpokladajú vo výške 1,25 eura. Vzhľadom na nízky podiel fyzických osôb v súčasnosti používajúcich elektronickú schránku sa neočakáva úspora z dôvodu elektronickej komunikácie s fyzickými osobami, čo je na druhej strane kompenzované skutočnosťou, že v niektorých prípadoch bude potrebné zaslať rozhodnutie viackrát (napr. neprevzatie rozhodnutia alebo odvolacie konanie). Pre komunikáciu so zamestnávateľmi (179 588 k 31. decembru 2017) a SZČO (211 071 k 31. decembru 2017) sa predpokladá iba zasielanie do elektronických schránok, nakoľko bude pre nich elektronická komunikácia povinná. K predmetnému vykonaniu ročného zúčtovania dôjde v praxi v roku 2022.
V súvislosti s agendou ročného zúčtovania sociálneho poistenia sa v Sociálnej poisťovni predpokladá prijatie 307 nových zamestnancov od roku 2021. Agenda ročného zúčtovania bude prioritne riešená pobočkami, t. j. priemerný počet cca 8 zamestnancov na jeden výkonný orgán Sociálnej poisťovne (36 pobočiek plus ústredie Sociálnej poisťovne). Na jedného zamestnanca bude pripadať cca 9 104
6
rozhodnutí o ročnom zúčtovaní = 2 794 776 / 307 (ide o určité zovšeobecnenie, nakoľko nie každý nový zamestnanec bude rozhodovať a zasielať rozhodnutia o ročnom zúčtovaní; celkový počet rozhodnutí podľa stavu zamestnávateľov, SZČO, zamestnancov a zamestnancov-dohodárov k 31. decembru 2017).
Prehľad výdavkov v závislosti od legislatívnej úpravy: v eur
Návrh legislatívnej úpravy
2018
2019
2020
2021
Súbežné poberanie materského
0
2 051 126
3 020 854
4 449 586
Ročné zúčtovanie – prehodnotenie dávok SZČO*
0
0
0
0
Ročné zúčtovanie - informačný systém
0
4 000 000
11 300 000
2 300 000
Náklady spojené so zasielaním rozhodnutí o výsledku ročného zúčtovania v sociálnom poistení*
0
0
0
0
Výdavky na mzdy nových zamestnancov Sociálnej poisťovne
0
0
85 259
4 671 775
Zdroj: MPSVR SR; * k predmetnému vplyvu dôjde v praxi v roku 2022
Výdavky Sociálnej poisťovne predpokladá sa zvýšenie výdavkov vplyvom aktualizácie a úpravy informačných systémov, mzdových nákladov na dodatočných zamestnancov a zasielania rozhodnutí o výsledku ročného zúčtovania z dôvodu zavedenia ročného zúčtovania v sociálnom poistení a tiež z dôvodu, ustanovenia možnosti súbežného poberania materského. Celkový vplyv predstavuje nárast výdavkov v roku 2019 cca o 6,1 mil. eur; v roku 2020 cca o 14,4 mil. eur a v roku 2021 cca o 11,4 mil. eur.
Tabuľka č. 4A
Vplyv na rozpočet Sociálnej poisťovne
Výdavky Sociálnej poisťovne (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
6 051 126
14 406 113
11 421 361
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
61 782
3 385 344
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
23 477
1 286 431
Tovary a služby (630)
0
4 000 000
11 300 000
2 300 000
Energie, voda a komunikácie (632)
0
0
0
0
Rutinná a štandardná údržba (635)
0
4 000 000
11 300 000
2 300 000
Bežné transfery (640)
0
2 051 126
3 020 854
4 449 586
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)
0
2 051 126
3 020 854
4 449 586
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)
0
0
0
0
7
Kapitálové transfery (720)
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky Sociálnej poisťovne celkom
0
6 051 126
14 406 113
11 421 361
Celkové výdavky verejnej správy sa predpokladajú v roku 2019 na úrovni cca 6,1 mil. eur, v roku 2020 na úrovni cca 14,4 mil. eur a v roku 2021 na úrovni cca 11,4 mil. eur.
Tabuľka č. 4B
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky rozpočet verejnej správy (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
6 051 126
14 406 113
11 421 361
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
61 782
3 385 344
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
23 477
1 286 431
Tovary a služby (630)
0
4 000 000
11 300 000
2 300 000
Energie, voda a komunikácie (632)
0
0
0
0
Rutinná a štandardná údržba (635)
0
4 000 000
11 300 000
2 300 000
Bežné transfery (640)
0
2 051 126
3 020 854
4 449 586
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)
0
2 051 126
3 020 854
4 449 586
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
6 051 126
14 406 113
11 421 361
Tabuľka č. 5
Vplyv na Sociálnu poisťovňu
poznámka
Zamestnanosť
2018
2019
2020
2021
Počet zamestnancov celkom
0
0
7
307
Priemerný mzdový výdavkov (v eurách)
0
0
1 471
928
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
85 259
4 671 775
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
61 782
3 385 344
8
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
23 477
1 286 431