D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Edita Pfundtner, Tibor Bastrnák a Ladislav Balódi predkladajú na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky návrh novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“).
Cieľom predloženého zákona je aj zvýšenie zapamätateľnosti dôchodkového veku, a preto sa dôchodkový vek určuje na roky a mesiace.
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení od roku 2012 v § 65a definuje mechanizmus automatického rastu dôchodkového veku. Tento mechanizmus od roku 2017, kedy nadobudol účinnosť, naviazal zvyšovanie dôchodkového veku osôb, ktoré v príslušnom roku dosahujú referenčný vek, na rast strednej dĺžky života, spoločne pre mužova ženy, zistený v rámci referenčných období. Samotný mechanizmus je však navrhnutý tak, že vek odchodu do dôchodku upravuje vždy len na jeden rok dopredu. V praxi to napríklad znamená, že 60 ročný človek ešte stále nevie, kedy bude môcť ísť do dôchodku. Poistenci tak nemajú istotu presne a vopred stanového dôchodkového veku a nemôžu tak plánovať svoje dôležité životné rozhodnutia. Zároveň súčasné právne znenie zákona v § 65a určuje dôchodkový vek na roky a dni, čo je ťažko zapamätateľný údaj.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zvyšuje transparentnosť, prehľadnosť a zrozumiteľnosť dôchodkového systému tým, že vek odchodu do dôchodku byť známy 5 rokov dopredu. Inšpiráciou pre zmenu zákona bol dôchodkový systém v susednej Českej republike, ktorý taktiež ustanovuje dôchodkový vek na dlhšie obdobie do budúcnosti.
Úpravou znenia § 65a podľa uvedeného návrhu zákona je tiež možné docieliť vyhladenejší priebeh zmeny dôchodkového veku, ktorý však korešponduje s vývojom demografie a vývojom strednej dĺžky života tej časti populácie, ktorá sa dožíva dôchodkového veku.
Prijatie návrhu zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy, neutrálny vplyv na rozpočet verejnej správy a nebude mať vplyvy na služby verejnej správy pre občana, na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1 a 4
V bode 1 návrhu zákona je určený rok, od ktorého sa podľa navrhnutého mechanizmu ustanovovať dôchodkový vek znovu opatrením Ministerstva práce SR. Keďže podľa mechanizmu uvedeného v súčasnom § 65a zákona o sociálnom poistení sa ustanovuje dôchodkový vek opatrením každoročne a cieľom návrhu zákona je ustanovovať dôchodkový vek opatrením na kalendárny rok vždy o päť rokov dopredu, stanovený rok 2024 predpokladá efektívne spustenie mechanizmu vydávania opatrenia v roku 2019 s tým, že dôchodkový vek na obdobie prvých piatich rokov (obdobie rokov 2019 2023 vrátane) bude určený explicitne v zákone, a to na základe doterajšieho mechanizmu s odhadom tempa zmeny dôchodkového veku v mesiacoch.
Úprava stanoveného dôchodkového veku zo spojenia roky a dni na spojenie roky a mesiace vyžaduje úpravu ustanovení, ktoré sa viažu na výpočet v dňoch. V texte sa menia slová „dni“ na „mesiace“ a zároveň sa musí použiť koeficient, ktorý zodpovedá úprave desatinných čísiel z dní na mesiace, t.j. použiť na miesto koeficientu 365 platného pre počítanie v dňoch koeficient 12 pre počítanie v mesiacoch. Zároveň sa upravuje zaokrúhľovanie matematickým spôsobom, pretože zaokrúhľovanie smerom nahor alebo nadol pri mesiacoch by z dlhodobého hľadiska mohlo mechanizmus odkloniť od neutrálneho vplyvu obsiahnutého v pôvodnom znení.
K bodom 2 a 3
Pri výpočte zmeny dôchodkového veku sa pracuje s priemernými hodnotami strednej dĺžky dožitia v referenčnom veku, ktoré vychádzajú z dát Štatistického úradu SR. Tieto dáta empirického charakteru, t.j. nie odhadom, ale presným výpočtom na základe skutočných dát o populácii SR. Posunutím ustanovovania dôchodkového veku na 5 rokov dopredu a ponechaním pôvodných referenčných období by nebolo možné vypočítať tieto údaje z empirických dát. Preto sa upravujú referenčné obdobia tak, aby sa ponechal súčasný mechanizmus posúvania referenčných období po roku v platnosti.
K bodu 5
Návrh § 65a ods. 5 predpokladá ustanovenie dôchodkového veku na obdobie rokov 2019 2023 vrátane explicitne tak, aby nebolo nutné komplikovane formulovať ustanovenia
zákona. Na základe odhadov vývoja strednej dĺžky dožitia na najbližšie obdobie s použitím empirických dát je možné legitímne očakávať tempá rastu dôchodkového veku, ktorý v priemere zodpovedá hodnote 2 mesiacov za kalendárny rok. Preto je na prechodné obdobie určený dôchodkový vek priamo v príslušných ustanoveniach.
K bodu 6
Vypúšťa sa povinnosť ministerstva vydať v roku 2018 opatrenie podľa § 65a ods. 3, pretože dôchodkový vek na rok 2019 sa ustanovuje explicitne zákonom. Mechanizmus vydávania opatrení sa obnoví v roku 2019, v ktorom sa prvýkrát vydá opatrenie na rok 2024.
K Čl. II
Navrhuje sa, aby predložená právna úprava nadobudla účinnosť 1. januára 2019 s tým, že osobitne sa navrhuje ustanoviť účinnosť na 1. október 2018 pre prechodné ustanovenie, v zmysle ktorého ministerstvo práce v roku 2018 nevydá opatrenie týkajúce sa dôchodkového veku na rok 2019, ktorý je ustanovený priamo zákonom.