NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 33 ods. 2 sa slová „§ 40 ods. 6 písm. a) h)“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 6 písm. a) až i)“.
2.V § 34 ods. 3 sa slová „§ 40 ods. 6 písm. a) h)“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 6 písm. a) až i)“.
3.V § 40 ods. 6 sa za písmeno g), vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h) na základe dôveryhodných informácií dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca je v danom verejnom obstarávaní majetkovo alebo personálne prepojený s iným uchádzačom alebo záujemcom a tým narúša hospodársku súťaž; pri posúdení majetkového a personálneho prepojenia sa primerane použije § 85 ods. 3,“
Doterajšie písmená h) až l) označujú ako písmená i) až m).
4.V § 41 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 40 ods. 6 písm. a) h)“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 6 písm. a) až i)“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2018.