NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 297/2005 Z. z., zákona č. 615/2006 Z. z., zákona č. 201/2008 Z. z., zákona č. 217/2010 Z. z., zákona č. 290/2011 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 124/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 2/2017 sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 62 ods. 3 sa slová „30%“ nahrádzajú slovami „50%“.
2.Za § 119b sa vkladá § 119c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 119c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2018
Omeškanie s plnením vyživovacej povinnosti v minimálnom rozsahu podľa § 62 ods. 3,
ktoré vzniklo pred 1. novembrom 2018, sa riadi podľa doterajších predpisov účinných do 31.
októbra 2018.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2018.