NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 12 ods. 2 sa slová „z celkového počtu zamestnancov“ nahrádzajú slovami „z priemerného prepočítaného počtu zamestnancov za kalendárny štvrťrok“.
2.V § 12 ods. 4 sa slová „počet zamestnávaných znevýhodnených osôb klesne pod 30 % alebo počet zamestnávaných znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb“ nahrádzajú slovami „počet zamestnávaných znevýhodnených osôb za kalendárny štvrťrok klesne pod 30 % alebo počet zamestnávaných znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb za kalendárny štvrťrok“.
3.Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 14a
Štvrťročná správa
(1)Na základe účtovnej evidencie podľa § 14 ods. 2 vypracováva registrovaný sociálny podnik ku koncu každého štvrťroka správu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok a zasiela ju ministerstvu práce do 30 dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka.
(2)Štvrťročná správa registrovaného sociálneho podniku obsahuje najmä
a)údaje o počte zamestnancov a mzdových nákladoch na zamestnancov,
b)údaje o počte zamestnancov a mzdových nákladoch na zamestnancov, ktorí znevýhodnenými osobami a zraniteľnými osobami, ak ide o integračný podnik,
c)výnosy registrovaného sociálneho podniku za kalendárny štvrťrok,
d)náklady registrovaného sociálneho podniku vrátane odpisov majetku46a) za kalendárny štvrťrok,
e)ostatné náklady registrovaného sociálneho podniku za kalendárny štvrťrok.
(3)Údaje podľa odseku 2 sa zverejňujú v registri sociálnych podnikov; to neplatí, ak ide o údaje, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva.46b)
(4)Podrobnosti o štvrťročnej správe ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo práce.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 46a a 46b znejú:
46a) § 28 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
46b) § 17 až 20 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
4.§ 27 znie:
§ 27
Register sociálnych podnikov
(1)Register sociálnych podnikov je verejný zoznam údajov o registrovaných sociálnych podnikoch, ktorý vedie ministerstvo práce.
(2)Do registra sociálnych podnikov sa zapisujú tieto údaje:
a) obchodné meno, adresa prevádzkarne, ak je zriadená, a
1. sídlo, ak ide o právnickú osobu,
2. meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá je zamestnávateľom,
b) identifikačné číslo organizácie,
c) predmet podnikania alebo činnosti,
d) merateľný pozitívny sociálny vplyv,
e) percentuálna časť zisku, ktorú sa registrovaný sociálny podnik zaväzuje použiť na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu,
f) právna forma,
g) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, s uvedením spôsobu, akým táto fyzická osoba koná v mene registrovaného sociálneho podniku a s uvedením dňa vzniku funkcie a po jej skončení dňa skončenia funkcie,
h) konečný užívateľ výhod,
i) kontaktné údaje o sociálnom podniku, najmä telefónne číslo, e-mailová adresa a adresa webového sídla, ak ho má zriadené,
j) iné údaje o sociálnom podniku, ak ich sociálny podnik uvedie a ich zverejnenie nie je v rozpore s osobitnými predpismi,
k) ďalšie údaje ustanovené týmto zákonom.
(3)Do registra sociálnych podnikov sa zapíše bez zbytočného odkladu aj zmena alebo zánik zapisovaných skutočností. Ak dôjde k zmene údajov podľa odseku 2 písm. d) a e) a k zmene adresy prevádzkarne, ktorá nie je zapísaná v zákonom ustanovenej evidencii, registrovaný sociálny podnik je povinný písomne oznámiť túto zmenu ministerstvu práce do desiatich dní odo dňa, keď ku zmene došlo. Ministerstvo práce vykoná zmenu zápisu údajov podľa odseku 2 písm. a) c) a f) h) z úradnej povinnosti; na postup získavania zmenených údajov sa primerane použije osobitný predpis.
72)
Ministerstvo práce zapíše údaj podľa odseku 2 písm. h) na základe oznámenia podľa § 24 ods. 5.
(4)Ministerstvo práce zverejňuje údaje z registra sociálnych podnikov okrem údajov podľa odseku 6 na svojom webovom sídle. Údaje zapísané v registri sociálnych podnikov nie je potrebné pred orgánmi verejnej moci preukazovať.
(5)Ministerstvo práce poskytuje v elektronickej podobe výpis z registra sociálnych podnikov v rozsahu podľa odseku 2 alebo potvrdenie o tom, že údaje v registri sociálnych podnikov nie zapísané, a to bezodkladne po tom, ako o ich poskytnutie ktokoľvek požiada. Údaje zverejnené v registri sociálnych podnikov sa sprístupňujú aj v podobe štruktúrovaných údajov, ktorá umožňuje vyhľadávanie a ich ďalšie automatizované spracovanie.
(6)Rodné číslo alebo iný identifikátor, ak ide o cudzinca sa nezverejňuje. Sprístupňuje sa len osobe, ktorej sa rodné číslo alebo iný identifikátor týka.“.
Čl. II
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 10 ods. 7 písmeno a) znie:
„a) do rozsahu 6%
1. počíta výlučne verejné obstarávanie s právom účasti len pre registrované integračné sociálne podniky.49a)
2. započíta aj zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak zmena spočíva v predĺžení ich trvania alebo zvýšení hodnoty a pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva boli uzavreté ako výsledok verejného obstarávania podľa prvého bodu.“.
2.V § 108 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) registrovaný integračný sociálny podnik,49a)“.
3.V § 108 ods. 2 písm. c) sa za slovo „zamestnancov“ vkladajú slová „registrovaných integračných sociálnych podnikov, zamestnancov“.
4.V § 182 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) porušil povinnosť podľa § 10 ods. 7,“.
Doterajšie písmená b) až ab) sa označujú ako písmená c) až ac).
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2018 okrem Čl. II bodov 1 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.