Štátna pokladnica  
Tabuľka: 30  
19.3.2018  
Strana: 1  
Finančné operácie štátnych príspevkových organizácií za rok 2017  
(v tis. eur)  
Schválený  
rozpočet  
Upravený  
rozpočet  
% k upravenému  
rozpočtu  
Ukazovateľ  
Ek.kl.  
Skutočnosť  
PRÍJMY spolu  
142  
142  
2 228  
2 228  
206 707  
9 277,7  
9 277,7  
I.  
400  
206 707  
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami  
v tom:  
410 zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)  
420 zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)  
430 z predaja majetkových účastí  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
440 z predaja privatizovaného majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Slovenského pozemkového  
fondu  
450 z ostatných finančných operácií  
142  
2 228  
206 707  
9 277,7  
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci  
0
0
0
0,0  
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci  
520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
VÝDAVKY spolu  
0
21  
3 126  
14 885,7  
II.  
800  
0
0
0
21  
21  
0
3 126  
2 428  
698  
14 885,7  
11 561,9  
0,0  
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami  
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie  
820 Splácanie istín  
v tom:  
821 splácanie tuzemskej istiny  
0
0
0
0
0
0
0
0
693  
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
822 splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia  
823 splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia  
824 splácanie finančného prenájmu  
0
5
Prebytok (+), schodok (-)  
142  
2 207  
203 581  
9 224,3  
I.-II.