Štátna pokladnica Tabuľka: 30
19.3.2018 Strana: 1
Finančné operácie štátnych príspevkových organizácií za rok 2017
(v tis. eur)
Ek.kl. Ukazovateľ Schválený                                rozpočet     Upravený                                rozpočet       Skutočnosť % k upravenému rozpočtu
I. PRÍJMY spolu 142 2 228 206 707 9 277,7
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 142 2 228 206 707 9 277,7
v tom:
410 zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín) 0 0 0 0,0
420 zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín) 0 0 0 0,0
430 z predaja majetkových účastí 0 0 0 0,0
440 z predaja privatizovaného majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Slovenského pozemkového fondu 0 0 0 0,0
450 z ostatných finančných operácií 142 2 228 206 707 9 277,7
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0 0,0
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0 0,0
520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0 0,0
II. VÝDAVKY spolu 0 21 3 126 14 885,7
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 0 21 3 126 14 885,7
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci,  účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie 0 21 2 428 11 561,9
820 Splácanie istín 0 0 698 0,0
v tom:
821 splácanie tuzemskej istiny 0 0 693 0,0
822 splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia 0 0 0 0,0
823 splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci  do zahraničia 0 0 0 0,0
824 splácanie finančného prenájmu 0 0 5 0,0
I.-II. Prebytok (+), schodok (-) 142 2 207 203 581 9 224,3