Štátna pokladnica  
Tabuľka: 28  
19.3.2017  
Strana: 1  
Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a  
kapitol ŠR za rok 2017  
(v tis. eur)  
610 - MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ 620 - POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO  
630 - TOVARY A SLUŽBY  
Kapitola štátneho rozpočtu  
PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ  
POISŤOVNÍ  
č.kap.  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
Úrad vlády SR  
2203  
1 214  
1 073  
22 148  
7 669  
15 179  
3 175  
426 787  
310  
37 426  
2 585  
10 706  
340  
1 869  
1 845  
22 000  
7 763  
22 354  
5 101  
437 703  
503  
41 292  
6 082  
14 518  
380  
154,0  
421  
374  
730  
639  
173,4  
3 503  
971  
22 473  
1 242  
26 832  
7 560  
18 778  
21 866  
372 964  
529  
40 748  
6 986  
23 282  
214  
641,5  
Ministerstvo zahr.vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
2210  
2211  
2212  
2218  
2220  
2221  
2222  
2224  
2226  
2227  
2231  
2232  
2238  
2251  
171,9  
99,3  
170,9  
99,7  
106,8  
156,7  
181,0  
75,4  
225,9  
114,6  
237,3  
123,3  
110,3  
117,8  
0,0  
127,9  
95,6  
125,1  
109,6  
361,1  
95,7  
246,0  
128,4  
279,6  
197,3  
261,0  
121,5  
0,0  
7 940  
2 799  
5 406  
1 128  
163 855  
116  
13 076  
1 037  
4 261  
126  
7 917  
2 988  
8 469  
2 042  
123 520  
262  
14 984  
2 461  
5 254  
139  
28 076  
6 045  
17 129  
6 055  
389 901  
215  
31 724  
2 499  
11 803  
82  
101,2  
147,3  
160,7  
102,6  
162,3  
110,3  
235,3  
135,6  
111,8  
109,5  
0,0  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Slovenská akadémia vied  
546  
0
20 484  
598  
1 070  
27 766  
214  
0
6 732  
252  
403  
9 697  
246  
0
8 046  
299  
1 790  
15 453  
135,5  
144,0  
192,1  
S P O L U  
549 642  
590 844  
107,5  
207 485  
179 757  
86,6  
506 295  
561 016  
110,8  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 28  
19.3.2018  
Strana: 2  
Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a  
kapitol ŠR za rok 2017  
(v tis. eur)  
650 - SPLÁCANIE ÚROKOV A  
OSTATNÉ PLATBY SÚVISIACE S  
č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
640 - BEŽNÉ TRANSFERY  
600 - BEŽNÉ VÝDAVKY  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Úrad vlády SR  
2203  
0
17  
125  
50  
398  
3 435  
3 248  
6
249  
34  
34  
16  
173  
161  
924  
0,0  
0
0
0
0
0
0
30  
0
0
0
0
0
0
0
0
30  
0
0
0
3
0
0
279  
0
0
0
0
0
0
0
16  
298  
0,0  
5 138  
2 435  
58 289  
16 563  
38 112  
13 793  
983 821  
647  
82 475  
6 155  
26 900  
548  
25 106  
3 742  
488,6  
Ministerstvo zahr.vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
2210  
2211  
2212  
2218  
2220  
2221  
2222  
2224  
2226  
2227  
2231  
2232  
2238  
2251  
94,1  
138,4  
322,0  
232,2  
229,6  
224,5  
550,0  
186,3  
51 979,4  
426,9  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
930,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
153,7  
97,7  
111,5  
132,6  
267,5  
95,7  
205,1  
118,2  
539,4  
162,1  
135,0  
112,7  
0,0  
56 922  
18 475  
50 525  
36 897  
941 758  
1 327  
97 488  
33 202  
43 609  
740  
7 888  
7 292  
33  
464  
17 673  
555  
Ministerstvo hospodárstva SR  
130  
0
24  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Slovenská akadémia vied  
7
12  
17  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
1 030  
0
37 258  
1 161  
3 280  
57 327  
50,0  
0,0  
220,2  
408,2  
0
1 996  
9 712  
4 395  
39 644  
153,9  
107,7  
S P O L U  
993,3 1 273 164 1 371 559  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 28  
19.3.2018  
Strana: 3  
Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a  
kapitol ŠR za rok 2017  
(v tis. eur)  
710 - OBSTARÁVANIE  
KAPITÁLOVÝCH AKTÍV  
720 - KAPITÁLOVÉ TRANSFERY 700 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY  
Kapitola štátneho rozpočtu  
č.kap.  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
Úrad vlády SR  
2203  
402  
0
18 055  
4 628  
35  
2 917  
573  
4 789  
11 440  
27 245  
0
12 585  
279  
3 799  
86  
22  
115  
870 21 750,0  
69 383 140,2  
1 151,2  
0,0  
16,2  
1 910,0  
0,0  
0,0  
178,9  
0,0  
84,0  
558,0  
516,2  
0,0  
0,0  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
402  
0
18 055  
4 628  
35  
2 917  
573  
4 789  
11 440  
27 245  
0
12 585  
279  
3 799  
86  
22  
115  
870 21 750,0  
69 383 140,2  
1 151,2  
0,0  
16,2  
1 910,0  
0,0  
0,0  
178,9  
0,0  
84,0  
558,0  
516,2  
0,0  
0,0  
0,0  
Ministerstvo zahr.vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
2210  
2211  
2212  
2218  
2220  
2221  
2222  
2224  
2226  
2227  
2231  
2232  
2238  
2251  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
30  
0
0
30  
0
0
15 230  
15 230  
0
0
14 979  
14 979  
50  
736  
0
0
0
4
50  
736  
0
0
0
4
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Slovenská akadémia vied  
S P O L U  
49 486  
0,0  
49 486  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 28  
19.3.2018  
Strana: 4  
Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a  
kapitol ŠR za rok 2017  
(v tis. eur)  
VÝDAVKY SPOLU  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
Kapitola štátneho rozpočtu  
č.kap.  
Úrad vlády SR  
2203  
5 540  
29 734  
536,7  
2 435  
76 344  
16 593  
38 112  
13 793  
999 051  
647  
97 454  
6 205  
27 636  
548  
3 777  
59 839  
19 048  
55 314  
48 337  
969 003  
1 327  
110 073  
33 481  
47 408  
826  
Ministerstvo zahr.vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
2210  
2211  
2212  
2218  
2220  
2221  
2222  
2224  
2226  
2227  
2231  
2232  
2238  
2251  
155,1  
78,4  
114,8  
145,1  
350,4  
97,0  
205,1  
112,9  
539,6  
171,5  
150,7  
114,9  
0,0  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Slovenská akadémia vied  
1 030  
1 183  
3 395  
58 197  
1 440 942  
0
37 262  
1 322 650  
156,2  
108,9  
S P O L U  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 28  
19.3.2018  
Strana: 4