Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a
kapitol ŠR za rok 2017
(v tis. eur)
Kapitola štátneho rozpočtu 610 - MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNANIA 620 - POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ 630 - TOVARY A SLUŽBY
č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia
 Úrad vlády SR 2203 1 214 1 869 154,0 421 730 173,4 3 503 22 473 641,5
 Ministerstvo zahr.vecí a európskych záležitostí SR 2210 1 073 1 845 171,9 374 639 170,9 971 1 242 127,9
 Ministerstvo obrany SR         2211 22 148 22 000 99,3 7 940 7 917 99,7 28 076 26 832 95,6
 Ministerstvo vnútra SR         2212 7 669 7 763 101,2 2 799 2 988 106,8 6 045 7 560 125,1
 Ministerstvo životného  prostredia SR 2218 15 179 22 354 147,3 5 406 8 469 156,7 17 129 18 778 109,6
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR       2220 3 175 5 101 160,7 1 128 2 042 181,0 6 055 21 866 361,1
 Ministerstvo zdravotníctva SR  2221 426 787 437 703 102,6 163 855 123 520 75,4 389 901 372 964 95,7
 Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 2222 310 503 162,3 116 262 225,9 215 529 246,0
 Ministerstvo kultúry SR        2224 37 426 41 292 110,3 13 076 14 984 114,6 31 724 40 748 128,4
 Ministerstvo hospodárstva SR   2226 2 585 6 082 235,3 1 037 2 461 237,3 2 499 6 986 279,6
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2227 10 706 14 518 135,6 4 261 5 254 123,3 11 803 23 282 197,3
 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2231 340 380 111,8 126 139 110,3 82 214 261,0
 Štatistický úrad SR            2232 546 598 109,5 214 252 117,8 246 299 121,5
 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  2238 0 1 070 0,0 0 403 0,0 0 1 790 0,0
 Slovenská akadémia vied        2251 20 484 27 766 135,5 6 732 9 697 144,0 8 046 15 453 192,1
 S P O L U 549 642 590 844 107,5 207 485 179 757 86,6 506 295 561 016 110,8