Štátna pokladnica  
Tabuľka: 29  
19.3.2018  
Strana: 1  
Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017  
(v tis. eur)  
600 - Bežné výdavky  
Upravený  
700 - Kapitálové výdavky  
Výdavky spolu  
% k  
upravenému  
rozpočtu  
% k  
upravenému  
rozpočtu  
% k  
Kód a názov  
Schválený  
rozpočet  
Schválený  
rozpočet  
Upravený  
rozpočet  
Schválený  
rozpočet  
Upravený  
rozpočet  
Skutočnosť  
Skutočnosť  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
rozpočet  
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY  
01.3 Všeobecné služby  
50 509  
105 818  
103 501  
46 814  
948  
97,8  
95,9  
406  
16 062  
16 571  
15 593  
0
103,2  
103,5  
0,0  
50 915  
14 137  
417  
121 880  
63 883  
2 173  
61 710  
56 939  
56 939  
1 058  
1 058  
95  
120 072  
62 407  
948  
98,5  
97,7  
13 735  
417  
48 815  
1 038  
47 777  
55 945  
55 945  
1 058  
1 058  
46  
402  
15 068  
1 135  
13 933  
994  
994  
0
01.3.2 Rámcové plánovacie a štatistické služby  
01.3.3 Iné všeobecné služby  
91,3  
0
43,6  
13 318  
35 744  
35 744  
1 030  
1 030  
0
45 866  
55 841  
55 841  
846  
96,0  
402  
15 593  
956  
956  
22  
111,9  
96,2  
96,2  
0,0  
13 720  
35 748  
35 748  
1 030  
1 030  
0
61 459  
56 797  
56 797  
868  
99,6  
01.4 Základný výskum  
99,8  
4
99,8  
01.4.0 Základný výskum  
99,8  
4
99,8  
01.5 Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb  
01.5.0 Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb  
02 OBRANA  
80,0  
0
82,0  
846  
80,0  
0
0
22  
0,0  
868  
82,0  
37  
80,4  
0
49  
37  
75,5  
75,5  
75,5  
100,0  
100,0  
100,0  
87,9  
140,2  
140,2  
89,9  
84,8  
238,8  
476,5  
476,5  
0,0  
74  
77,9  
02.5 Obrana inde neklasifikovaná  
02.5.0 Obrana inde neklasifikovaná  
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ  
03.1 Policajné služby  
0
46  
37  
80,4  
0
49  
37  
0
95  
74  
77,9  
0
46  
37  
80,4  
0
49  
37  
0
95  
74  
77,9  
696  
855  
931  
108,9  
108,9  
108,9  
177,3  
351,4  
351,4  
100,0  
96,5  
0
117  
117  
117  
4 051  
261  
261  
2 958  
2 860  
98  
117  
117  
117  
3 560  
366  
366  
2 660  
2 426  
234  
243  
243  
0
696  
972  
1 048  
1 048  
1 048  
87 154  
13 334  
13 334  
26 311  
18 649  
7 662  
28 199  
28 199  
492  
107,8  
107,8  
107,8  
170,2  
337,5  
337,5  
98,9  
696  
855  
931  
0
696  
972  
03.1.0 Policajné služby  
696  
855  
931  
0
696  
972  
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ  
27 359  
3 186  
3 186  
13 751  
7 127  
6 624  
3 112  
3 112  
0
47 159  
3 690  
3 690  
23 656  
16 808  
6 848  
3 240  
3 240  
0
83 594  
12 968  
12 968  
23 651  
16 223  
7 428  
27 956  
27 956  
492  
40  
27 399  
3 196  
3 196  
13 751  
7 127  
6 624  
3 142  
3 142  
0
51 210  
3 951  
3 951  
26 614  
19 668  
6 946  
3 291  
3 291  
0
04.1 Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť  
04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť  
04.2 Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovn  
04.2.1 Poľnohospodárstvo  
10  
10  
0
0
94,8  
04.2.2 Lesníctvo  
108,5  
862,8  
862,8  
0,0  
0
110,3  
856,9  
856,9  
0,0  
04.3 Palivá a energia  
30  
51  
04.3.5 Elektrická energia  
30  
51  
04.7 Iné odvetvia  
0
0
04.7.3 Cestovný ruch  
0
0
492  
0,0  
0
0
0
0,0  
0
0
492  
0,0  
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti  
04.8.1 Výskum a vývoj v ekonomickej, obchodnej a pracovnej oblasti  
04.8.2 Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva ...  
04.8.4 Výskum a vývoj v oblasti ťažby, výroby a výstavby  
04.8.7 Výskum a vývoj v iných odvetviach  
04.9 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná  
04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná  
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
05.3 Znižovanie znečistenia  
7 310  
0
14 854  
3 043  
11 761  
50  
16 753  
3 280  
13 360  
49  
112,8  
107,8  
113,6  
98,0  
0
681  
115  
566  
0
235  
115  
120  
0
34,5  
100,0  
21,2  
0,0  
7 310  
0
15 535  
3 158  
12 327  
50  
16 988  
3 395  
13 480  
49  
109,4  
107,5  
109,4  
98,0  
0
7 310  
0
0
7 310  
0
0
0
0
64  
0,0  
0
0
0
0,0  
0
0
64  
0,0  
0
1 719  
1 719  
51 107  
11 007  
11 007  
18 701  
18 701  
2 108  
2 108  
19 291  
19 291  
7 175  
7 175  
7 175  
1 066 235  
22 991  
22 991  
1 774  
1 774  
52 689  
9 760  
9 760  
19 189  
19 189  
2 017  
2 017  
21 723  
21 723  
2 699  
2 699  
2 699  
986 253  
14 233  
14 233  
103,2  
103,2  
103,1  
88,7  
0
100  
100  
2 897  
599  
599  
1 748  
1 748  
5
56  
56,0  
56,0  
179,3  
100,0  
100,0  
100,1  
100,1  
100,0  
100,0  
521,5  
521,5  
0,3  
0
1 819  
1 819  
54 004  
11 606  
11 606  
20 449  
20 449  
2 113  
2 113  
19 836  
19 836  
18 230  
18 230  
18 230  
1 111 790  
23 030  
23 030  
1 830  
1 830  
57 884  
10 359  
10 359  
20 938  
20 938  
2 022  
2 022  
24 565  
24 565  
2 729  
2 729  
2 729  
1 016 317  
14 274  
14 274  
100,6  
100,6  
107,2  
89,3  
0
0
56  
0
41 194  
10 504  
10 504  
15 023  
15 023  
1 497  
1 497  
14 170  
14 170  
7 177  
7 177  
7 177  
1 028 635  
20 342  
20 342  
736  
5 195  
599  
599  
1 749  
1 749  
5
41 930  
10 504  
10 504  
15 759  
15 759  
1 497  
1 497  
14 170  
14 170  
18 232  
18 232  
18 232  
1 050 895  
20 342  
20 342  
0
05.3.0 Znižovanie znečistenia  
88,7  
0
89,3  
05.4 Ochrana prírody a krajiny  
102,6  
102,6  
95,7  
736  
102,4  
102,4  
95,7  
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny  
736  
05.5 Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia  
05.5.0 Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia  
05.6 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná  
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná  
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ  
06.1 Rozvoj bývania  
0
95,7  
0
0
5
5
95,7  
112,6  
112,6  
37,6  
545  
545  
11 055  
11 055  
11 055  
45 555  
39  
2 842  
2 842  
30  
123,8  
123,8  
15,0  
0
11 055  
11 055  
11 055  
22 260  
0
37,6  
30  
0,3  
15,0  
06.1.0 Rozvoj bývania  
37,6  
30  
0,3  
15,0  
07 ZDRAVOTNÍCTVO  
92,5  
30 064  
41  
66,0  
105,1  
105,1  
91,4  
07.1 Zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia  
07.1.1 Lieky  
61,9  
62,0  
61,9  
0
39  
41  
62,0  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 29  
19.3.2018  
Strana: 2  
Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017  
(v tis. eur)  
600 - Bežné výdavky  
Upravený  
700 - Kapitálové výdavky  
Výdavky spolu  
% k  
upravenému  
rozpočtu  
% k  
upravenému  
rozpočtu  
% k  
Kód a názov  
Schválený  
rozpočet  
Schválený  
rozpočet  
Upravený  
rozpočet  
Schválený  
rozpočet  
Upravený  
rozpočet  
Skutočnosť  
Skutočnosť  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
rozpočet  
07.2 Ambulantná zdravotná starostlivosť  
07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť  
07.2.2 Špecializovaná zdravotná starostlivosť (okrem zubno-lekár.star  
07.2.3 Zubno-lekárska zdravotná starostlivosť  
07.2.4 Iná ambulantná zdravotná starostlivosť  
07.3 Ústavná zdravotná starostlivosť  
07.3.1 Zdravotná starostlivosť poskytovaná vo všeobecných nem. ...  
07.3.2 Zdravotná starostlivosť poskytovaná v špecializovaných nem. ..  
07.3.4 Iná ústavná zdravotná starostlivosť  
07.5 Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva  
07.5.0 Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva  
07.6 Zdravotníctvo inde neklasifikované  
07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované  
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO  
08.1 Rekreačné a športové služby  
32 617  
32 634  
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
32 617  
108  
32 634  
0
0
0,0  
108  
6 510  
3 256  
22 743  
882 320  
778 085  
103 270  
965  
108  
6 504  
3 246  
22 776  
909 430  
801 747  
106 664  
1 019  
10  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
108  
6 504  
3 246  
22 776  
942 889  
832 630  
109 240  
1 019  
10  
0,0  
0,0  
0
6 510  
3 256  
22 743  
904 532  
796 908  
106 659  
965  
0
0
0,0  
0,0  
0
0,0  
0
0,0  
0,0  
0
0,0  
881 187  
775 581  
104 609  
997  
96,9  
96,7  
98,1  
97,8  
3670,0  
3670,0  
89,4  
89,4  
103,6  
73,0  
73,0  
105,3  
105,3  
98,2  
98,2  
89,4  
89,5  
98,9  
88,9  
100,5  
100,5  
69,3  
69,3  
87,1  
87,1  
95,8  
95,8  
97,7  
97,7  
92,7  
92,7  
92,7  
96,5  
22 212  
33 459  
26 764  
80,0  
80,5  
73,6  
0,0  
907 951  
800 450  
106 504  
997  
96,3  
96,1  
97,5  
97,8  
3670,0  
3670,0  
82,8  
82,8  
97,8  
73,3  
73,3  
98,9  
98,9  
98,2  
98,2  
89,2  
89,1  
98,9  
88,6  
100,5  
100,5  
68,8  
68,8  
87,1  
87,1  
95,9  
95,9  
97,6  
97,6  
92,7  
92,7  
92,7  
94,7  
18 823  
30 883  
24 869  
3 389  
2 576  
1 895  
0
0
0
0
367  
0
0
0
0,0  
0
367  
0
10  
367  
0
0
0
0,0  
0
10  
367  
93 356  
93 356  
88 815  
4 288  
4 288  
84 063  
84 063  
464  
101 170  
101 170  
99 817  
4 940  
4 940  
94 420  
94 420  
457  
90 466  
90 466  
103 456  
3 606  
3 606  
99 401  
99 401  
449  
48  
12 057  
3 259  
27,0  
27,0  
67,6  
100,0  
100,0  
67,5  
67,5  
0,0  
93 404  
93 404  
103 804  
4 288  
4 288  
99 052  
99 052  
464  
113 227  
113 227  
119 111  
4 998  
4 998  
113 656  
113 656  
457  
93 725  
93 725  
116 499  
3 664  
3 664  
112 386  
112 386  
449  
48  
12 057  
3 259  
14 989  
19 294  
13 043  
0
58  
58  
08.1.0 Rekreačné a športové služby  
0
58  
58  
08.2 Kultúrne služby  
14 989  
19 236  
12 985  
08.2.0 Kultúrne služby  
14 989  
19 236  
12 985  
08.5 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva  
08.5.0 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva  
09 VZDELÁVANIE  
0
0
0
464  
457  
449  
0
0
0
766  
71  
0
0,0  
464  
457  
449  
28 132  
7 084  
551  
41 469  
8 120  
449  
37 072  
7 267  
444  
0
964  
79,5  
62,8  
0,0  
28 132  
7 084  
551  
42 433  
8 233  
449  
37 838  
7 338  
444  
09.2 Sekundárne vzdelávanie  
0
113  
09.2.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie  
0
0
09.2.2 Vyššie sekundárne vzdelávanie  
6 533  
2 062  
2 062  
2 300  
2 300  
926  
7 671  
2 157  
2 157  
9 575  
9 575  
914  
6 823  
2 167  
2 167  
6 634  
6 634  
796  
0
113  
71  
0
62,8  
0,0  
6 533  
2 062  
2 062  
2 300  
2 300  
926  
7 784  
2 157  
2 157  
9 789  
9 789  
914  
6 894  
2 167  
2 167  
6 732  
6 732  
796  
09.4 Terciárne vzdelávanie  
0
0
09.4.2 Druhý stupeň terciárneho vzdelávania  
09.5 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne  
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne  
09.6 Vedľajšie služby v školstve  
0
0
0
0,0  
0
214  
98  
98  
0
45,8  
45,8  
0,0  
0
214  
0
0
09.6.0 Vedľajšie služby v školstve  
926  
914  
796  
0
0
0
0,0  
926  
914  
796  
09.7 Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania  
09.7.0 Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania  
09.8 Vzdelávanie inde neklasifikované  
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované  
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE  
696  
1 348  
1 348  
19 355  
19 355  
1 431  
1 431  
1 431  
1 421 112  
1 292  
1 292  
18 916  
18 916  
1 327  
1 327  
1 327  
1 371 559  
0
12  
12  
12  
585  
585  
0
100,0  
100,0  
93,6  
93,6  
0,0  
696  
1 360  
1 360  
19 980  
19 980  
1 431  
1 431  
1 431  
1 521 156  
1 304  
1 304  
19 501  
19 501  
1 327  
1 327  
1 327  
1 440 942  
696  
0
12  
696  
15 064  
15 064  
647  
0
625  
15 064  
15 064  
647  
0
625  
0
0
10.8 Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia  
10.8.0 Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia  
S P O L U  
647  
647  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
647  
647  
1 273 164  
49 486  
100 044  
69 383  
69,4  
1 322 650