Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa  funkčnej klasifikácie za rok 2017
(v tis. eur)
Kód a názov 600 - Bežné výdavky 700 - Kapitálové výdavky Výdavky spolu
Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Skutočnosť % k upravenému rozpočtu Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Skutočnosť % k upravenému rozpočtu Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Skutočnosť % k upravenému rozpočtu
01  VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY 50 509 105 818 103 501 97,8 406 16 062 16 571 103,2 50 915 121 880 120 072 98,5
01.3  Všeobecné služby 13 735 48 815 46 814 95,9 402 15 068 15 593 103,5 14 137 63 883 62 407 97,7
01.3.2  Rámcové plánovacie a štatistické služby 417 1 038 948 91,3 0 1 135 0 0,0 417 2 173 948 43,6
01.3.3  Iné všeobecné služby 13 318 47 777 45 866 96,0 402 13 933 15 593 111,9 13 720 61 710 61 459 99,6
01.4  Základný výskum 35 744 55 945 55 841 99,8 4 994 956 96,2 35 748 56 939 56 797 99,8
01.4.0  Základný výskum 35 744 55 945 55 841 99,8 4 994 956 96,2 35 748 56 939 56 797 99,8
01.5  Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb 1 030 1 058 846 80,0 0 0 22 0,0 1 030 1 058 868 82,0
01.5.0  Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb 1 030 1 058 846 80,0 0 0 22 0,0 1 030 1 058 868 82,0
02  OBRANA 0 46 37 80,4 0 49 37 75,5 0 95 74 77,9
02.5  Obrana inde neklasifikovaná 0 46 37 80,4 0 49 37 75,5 0 95 74 77,9
02.5.0  Obrana inde neklasifikovaná 0 46 37 80,4 0 49 37 75,5 0 95 74 77,9
03  VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ 696 855 931 108,9 0 117 117 100,0 696 972 1 048 107,8
03.1  Policajné služby 696 855 931 108,9 0 117 117 100,0 696 972 1 048 107,8
03.1.0  Policajné služby 696 855 931 108,9 0 117 117 100,0 696 972 1 048 107,8
04  EKONOMICKÁ  OBLASŤ 27 359 47 159 83 594 177,3 40 4 051 3 560 87,9 27 399 51 210 87 154 170,2
04.1  Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť 3 186 3 690 12 968 351,4 10 261 366 140,2 3 196 3 951 13 334 337,5
04.1.1  Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť 3 186 3 690 12 968 351,4 10 261 366 140,2 3 196 3 951 13 334 337,5
04.2  Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovn. 13 751 23 656 23 651 100,0 0 2 958 2 660 89,9 13 751 26 614 26 311 98,9
04.2.1  Poľnohospodárstvo 7 127 16 808 16 223 96,5 0 2 860 2 426 84,8 7 127 19 668 18 649 94,8
04.2.2  Lesníctvo 6 624 6 848 7 428 108,5 0 98 234 238,8 6 624 6 946 7 662 110,3
04.3  Palivá a energia 3 112 3 240 27 956 862,8 30 51 243 476,5 3 142 3 291 28 199 856,9
04.3.5  Elektrická energia 3 112 3 240 27 956 862,8 30 51 243 476,5 3 142 3 291 28 199 856,9
04.7  Iné odvetvia 0 0 492 0,0 0 0 0 0,0 0 0 492 0,0
04.7.3  Cestovný ruch 0 0 492 0,0 0 0 0 0,0 0 0 492 0,0
04.8  Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti 7 310 14 854 16 753 112,8 0 681 235 34,5 7 310 15 535 16 988 109,4
04.8.1  Výskum a vývoj v ekonomickej, obchodnej a pracovnej oblasti 0 3 043 3 280 107,8 0 115 115 100,0 0 3 158 3 395 107,5
04.8.2  Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva ... 7 310 11 761 13 360 113,6 0 566 120 21,2 7 310 12 327 13 480 109,4
04.8.4  Výskum a vývoj v oblasti ťažby, výroby a výstavby 0 50 49 98,0 0 0 0 0,0 0 50 49 98,0
04.8.7  Výskum a vývoj v iných odvetviach 0 0 64 0,0 0 0 0 0,0 0 0 64 0,0
04.9  Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná 0 1 719 1 774 103,2 0 100 56 56,0 0 1 819 1 830 100,6
04.9.0  Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná 0 1 719 1 774 103,2 0 100 56 56,0 0 1 819 1 830 100,6
05  OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 41 194 51 107 52 689 103,1 736 2 897 5 195 179,3 41 930 54 004 57 884 107,2
05.3  Znižovanie znečistenia 10 504 11 007 9 760 88,7 0 599 599 100,0 10 504 11 606 10 359 89,3
05.3.0  Znižovanie znečistenia 10 504 11 007 9 760 88,7 0 599 599 100,0 10 504 11 606 10 359 89,3
05.4  Ochrana prírody a krajiny 15 023 18 701 19 189 102,6 736 1 748 1 749 100,1 15 759 20 449 20 938 102,4
05.4.0  Ochrana prírody a krajiny 15 023 18 701 19 189 102,6 736 1 748 1 749 100,1 15 759 20 449 20 938 102,4
05.5  Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia 1 497 2 108 2 017 95,7 0 5 5 100,0 1 497 2 113 2 022 95,7
05.5.0  Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia 1 497 2 108 2 017 95,7 0 5 5 100,0 1 497 2 113 2 022 95,7
05.6  Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 14 170 19 291 21 723 112,6 0 545 2 842 521,5 14 170 19 836 24 565 123,8
05.6.0  Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 14 170 19 291 21 723 112,6 0 545 2 842 521,5 14 170 19 836 24 565 123,8
06  BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 7 177 7 175 2 699 37,6 11 055 11 055 30 0,3 18 232 18 230 2 729 15,0
06.1  Rozvoj bývania 7 177 7 175 2 699 37,6 11 055 11 055 30 0,3 18 232 18 230 2 729 15,0
06.1.0  Rozvoj bývania 7 177 7 175 2 699 37,6 11 055 11 055 30 0,3 18 232 18 230 2 729 15,0
07  ZDRAVOTNÍCTVO 1 028 635 1 066 235 986 253 92,5 22 260 45 555 30 064 66,0 1 050 895 1 111 790 1 016 317 91,4
07.1  Zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia 20 342 22 991 14 233 61,9 0 39 41 105,1 20 342 23 030 14 274 62,0
07.1.1  Lieky 20 342 22 991 14 233 61,9 0 39 41 105,1 20 342 23 030 14 274 62,0
07.2  Ambulantná zdravotná starostlivosť 32 617 32 634 0 0,0 0 0 0 0,0 32 617 32 634 0 0,0
07.2.1  Všeobecná zdravotná starostlivosť 108 108 0 0,0 0 0 0 0,0 108 108 0 0,0
07.2.2  Špecializovaná zdravotná starostlivosť (okrem zubno-lekár.star.) 6 510 6 504 0 0,0 0 0 0 0,0 6 510 6 504 0 0,0
07.2.3  Zubno-lekárska zdravotná starostlivosť 3 256 3 246 0 0,0 0 0 0 0,0 3 256 3 246 0 0,0
07.2.4  Iná ambulantná zdravotná starostlivosť 22 743 22 776 0 0,0 0 0 0 0,0 22 743 22 776 0 0,0
07.3  Ústavná zdravotná starostlivosť 882 320 909 430 881 187 96,9 22 212 33 459 26 764 80,0 904 532 942 889 907 951 96,3
07.3.1  Zdravotná starostlivosť poskytovaná vo všeobecných nem. ... 778 085 801 747 775 581 96,7 18 823 30 883 24 869 80,5 796 908 832 630 800 450 96,1
07.3.2  Zdravotná starostlivosť poskytovaná v špecializovaných nem. ... 103 270 106 664 104 609 98,1 3 389 2 576 1 895 73,6 106 659 109 240 106 504 97,5
07.3.4  Iná ústavná zdravotná starostlivosť 965 1 019 997 97,8 0 0 0 0,0 965 1 019 997 97,8
07.5  Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva 0 10 367 3670,0 0 0 0 0,0 0 10 367 3670,0
07.5.0  Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva 0 10 367 3670,0 0 0 0 0,0 0 10 367 3670,0
07.6  Zdravotníctvo inde neklasifikované 93 356 101 170 90 466 89,4 48 12 057 3 259 27,0 93 404 113 227 93 725 82,8
07.6.0  Zdravotníctvo inde neklasifikované 93 356 101 170 90 466 89,4 48 12 057 3 259 27,0 93 404 113 227 93 725 82,8
08  REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO 88 815 99 817 103 456 103,6 14 989 19 294 13 043 67,6 103 804 119 111 116 499 97,8
08.1  Rekreačné a športové služby 4 288 4 940 3 606 73,0 0 58 58 100,0 4 288 4 998 3 664 73,3
08.1.0  Rekreačné a športové služby 4 288 4 940 3 606 73,0 0 58 58 100,0 4 288 4 998 3 664 73,3
08.2  Kultúrne služby 84 063 94 420 99 401 105,3 14 989 19 236 12 985 67,5 99 052 113 656 112 386 98,9
08.2.0  Kultúrne služby 84 063 94 420 99 401 105,3 14 989 19 236 12 985 67,5 99 052 113 656 112 386 98,9
08.5  Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva 464 457 449 98,2 0 0 0 0,0 464 457 449 98,2
08.5.0  Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva 464 457 449 98,2 0 0 0 0,0 464 457 449 98,2
09  VZDELÁVANIE 28 132 41 469 37 072 89,4 0 964 766 79,5 28 132 42 433 37 838 89,2
09.2  Sekundárne vzdelávanie 7 084 8 120 7 267 89,5 0 113 71 62,8 7 084 8 233 7 338 89,1
09.2.1  Nižšie sekundárne vzdelávanie 551 449 444 98,9 0 0 0 0,0 551 449 444 98,9
09.2.2  Vyššie sekundárne vzdelávanie 6 533 7 671 6 823 88,9 0 113 71 62,8 6 533 7 784 6 894 88,6
09.4  Terciárne vzdelávanie 2 062 2 157 2 167 100,5 0 0 0 0,0 2 062 2 157 2 167 100,5
09.4.2  Druhý stupeň terciárneho vzdelávania 2 062 2 157 2 167 100,5 0 0 0 0,0 2 062 2 157 2 167 100,5
09.5  Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 2 300 9 575 6 634 69,3 0 214 98 45,8 2 300 9 789 6 732 68,8
09.5.0  Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 2 300 9 575 6 634 69,3 0 214 98 45,8 2 300 9 789 6 732 68,8
09.6  Vedľajšie služby v školstve 926 914 796 87,1 0 0 0 0,0 926 914 796 87,1
09.6.0  Vedľajšie služby v školstve 926 914 796 87,1 0 0 0 0,0 926 914 796 87,1
09.7  Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania 696 1 348 1 292 95,8 0 12 12 100,0 696 1 360 1 304 95,9
09.7.0  Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania 696 1 348 1 292 95,8 0 12 12 100,0 696 1 360 1 304 95,9
09.8  Vzdelávanie inde neklasifikované 15 064 19 355 18 916 97,7 0 625 585 93,6 15 064 19 980 19 501 97,6
09.8.0  Vzdelávanie inde neklasifikované 15 064 19 355 18 916 97,7 0 625 585 93,6 15 064 19 980 19 501 97,6
10  SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 647 1 431 1 327 92,7 0 0 0 0,0 647 1 431 1 327 92,7
10.8  Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia 647 1 431 1 327 92,7 0 0 0 0,0 647 1 431 1 327 92,7
10.8.0  Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia 647 1 431 1 327 92,7 0 0 0 0,0 647 1 431 1 327 92,7
S P O L U 1 273 164 1 421 112 1 371 559 96,5 49 486 100 044 69 383 69,4 1 322 650 1 521 156 1 440 942 94,7