Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a
Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a
Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a
kapitol ŠR za rok 2017
kapitol ŠR za rok 2017
kapitol ŠR za rok 2017
(v tis. eur) (v tis. eur) (v tis. eur)
Kapitola štátneho rozpočtu 210 - PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA MAJETKU 220 - ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ POPLATKY A PLATBY 230 - KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 240 - ÚROKY Z TUZEMSKÝCH ÚVEROV, PÔŽIČIEK, NÁV. FIN. VÝPOMOCÍ, VKLADOV A ÁŽIO 250 - ÚROKY ZO ZAHRANIĆNÝCH ÚVEROV, PÔŽIČIEK, NÁV. FIN. VÝPOMOCÍ A VKLADOV 290 - INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY 200 - NEDAŇOVÉ PRÍJMY 300 - GRANTY A TRANSFERY PRÍJMY  SPOLU
č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia
 Úrad vlády SR 2203 135 0 0,0 1 359 1 275 93,8 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 169 0,0 1 494 1 444 96,7 4 046 17 381 429,6 5 540 18 825 339,8
 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2210 2 4 200,0 1 215 990 81,5 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 217 994 81,7 1 218 2 827 232,1 2 435 3 821 156,9
 Ministerstvo obrany SR         2211 1 320 1 336 101,2 46 873 46 437 99,1 1 900 2 812 148,0 1 2 200,0 0 0 0,0 188 238 126,6 50 282 50 825 101,1 2 300 2 060 89,6 52 582 52 885 100,6
 Ministerstvo vnútra SR         2212 52 51 98,1 10 998 11 016 100,2 0 1 082 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 53 166 313,2 11 103 12 315 110,9 5 490 8 295 151,1 16 593 20 610 124,2
 Ministerstvo životného  prostredia  SR 2218 292 368 126,0 11 664 14 073 120,7 0 479 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0 169 1 527 903,6 12 125 16 448 135,7 25 987 40 889 157,3 38 112 57 337 150,4
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2220 381 480 126,0 511 663 129,7 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 165 0,0 892 1 308 146,6 12 901 50 182 389,0 13 793 51 490 373,3
 Ministerstvo zdravotníctva SR  2221 5 365 8 329 155,2 944 958 904 835 95,8 239 498 208,4 6 3 50,0 0 0 0,0 10 297 8 974 87,2 960 865 922 639 96,0 38 186 56 731 148,6 999 051 979 370 98,0
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2222 0 0 0,0 131 38 29,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 131 38 29,0 516 1 114 215,9 647 1 152 178,1
 Ministerstvo kultúry SR        2224 1 550 2 498 161,2 9 239 15 071 163,1 0 135 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 173 1 294 748,0 10 962 18 998 173,3 86 326 97 520 113,0 97 288 116 518 119,8
 Ministerstvo hospodárstva SR   2226 166 229 138,0 614 967 157,5 0 3 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0 105 4 220 4 019,0 885 5 420 612,4 5 330 55 707 1 045,2 6 215 61 127 983,5
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2227 457 785 171,8 13 540 15 065 111,3 150 788 525,3 20 1 5,0 0 0 0,0 354 1 402 396,0 14 521 18 041 124,2 13 115 33 615 256,3 27 636 51 656 186,9
 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2231 0 0 0,0 128 263 205,5 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 128 263 205,5 420 470 111,9 548 733 133,8
 Štatistický úrad SR            2232 0 0 0,0 400 150 37,5 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 12 0,0 400 162 40,5 630 959 152,2 1 030 1 121 108,8
 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2238 0 27 0,0 0 2 215 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 7 0,0 0 2 249 0,0 0 428 0,0 0 2 677 0,0
 Slovenská akadémia vied        2251 486 369 75,9 1 568 3 742 238,6 0 1 153 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 76 206 271,1 2 130 5 470 256,8 34 918 53 014 151,8 37 048 58 484 157,9
 S P O L U 10 206 14 476 141,8 1 043 198 1 016 800 97,5 2 289 6 950 303,6 27 8 29,6 0 0 0,0 11 415 18 380 161,0 1 067 135 1 056 614 99,0 231 383 421 192 182,0 1 298 518 1 477 806 113,8