Štátna pokladnica  
Tabuľka: 23  
19.3.2018  
Strana: 1  
Prehľad o čerpaní miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní  
v kapitolách ŠR za rok 2017  
(v tis. eur)  
610 - MZDY,PLATY,SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNANIA  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Schválený  
rozpočet  
Upravený  
rozpočet  
% k upravenému  
rozpočtu  
Skutočnosť  
13 243  
č.kap.  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
2101  
2102  
2103  
12 849  
13 243  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
96,6  
2 038  
5 422  
2 096  
9 034  
2 096  
9 034  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104  
787  
5 613  
5 613  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Najvyšší súd SR  
2105  
2106  
2107  
2108  
2 574  
2 623  
2 534  
8 178  
8 111  
8 111  
100,0  
99,9  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
56 871  
5 353  
58 597  
5 578  
58 553  
5 578  
100,0  
100,0  
100,0  
100,1  
100,0  
100,1  
100,1  
100,3  
100,0  
100,0  
100,0  
99,9  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110  
47 607  
266 849  
699 839  
189 411  
143 383  
7 500  
51 499  
276 964  
721 376  
197 336  
157 567  
10 910  
26 314  
27 763  
153 165  
14 167  
13 695  
37 251  
22 819  
3 167  
51 478  
277 004  
721 830  
197 335  
157 754  
10 918  
26 404  
27 765  
153 180  
14 172  
13 682  
38 095  
23 782  
3 128  
Ministerstvo obrany SR  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
14 919  
25 980  
125 643  
12 434  
10 837  
28 951  
18 429  
3 217  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohosp.a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
102,3  
104,2  
98,8  
9 514  
9 925  
10 513  
3 879  
105,9  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
98,0  
Úrad pre verejné obstarávanie SR  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
3 870  
3 879  
1 930  
2 084  
2 084  
3 236  
3 353  
3 353  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normal.,metrol.a skúšobníct.SR  
Protimonopolný úrad SR  
1 660  
1 754  
1 754  
1 746  
1 823  
1 823  
1 393  
1 507  
1 507  
Národný bezpečnostný úrad  
4 731  
4 892  
4 792  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
1 556  
1 623  
1 623  
100,0  
100,0  
105,5  
100,0  
11 573  
14 390  
347  
1 863  
1 863  
13 468  
360  
14 209  
360  
Kancelária súdnej rady SR  
S P O L U  
1 745 017  
1 865 419  
1 869 049  
100,2