Prehľad o čerpaní miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní
 v kapitolách ŠR za rok 2017
(v tis. eur) 
Kapitola štátneho rozpočtu 610 - MZDY,PLATY,SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNANIA
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť  % k upravenému rozpočtu
č.kap.
 Kancelária Národnej rady SR    2101 12 849 13 243 13 243 100,0
 Kancelária prezidenta   SR     2102 2 038 2 096 2 096 100,0
 Úrad vlády SR                  2103 5 422 9 034 9 034 100,0
 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104 787 5 613 5 613 100,0
 Kancelária Najvyššieho súdu SR 2105 2 574 2 623 2 534 96,6
 Najvyšší súd SR 2106 8 178 8 111 8 111 100,0
 Generálna prokuratúra SR       2107 56 871 58 597 58 553 99,9
 Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 5 353 5 578 5 578 100,0
 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 47 607 51 499 51 478 100,0
 Ministerstvo obrany SR 2111 266 849 276 964 277 004 100,0
 Ministerstvo vnútra SR         2112 699 839 721 376 721 830 100,1
 Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 189 411 197 336 197 335 100,0
 Ministerstvo financií SR       2115 143 383 157 567 157 754 100,1
 Ministerstvo životného  prostredia  SR 2118 7 500 10 910 10 918 100,1
 Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR       2120 14 919 26 314 26 404 100,3
 Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 25 980 27 763 27 765 100,0
 Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 2122 125 643 153 165 153 180 100,0
 Ministerstvo kultúry SR        2124 12 434 14 167 14 172 100,0
 Ministerstvo hospodárstva SR   2126 10 837 13 695 13 682 99,9
 Ministerstvo pôdohosp.a rozvoja vidieka SR  2127 28 951 37 251 38 095 102,3
 Ministerstvo dopravy a výstavby SR  2129 18 429 22 819 23 782 104,2
 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 3 217 3 167 3 128 98,8
 Štatistický úrad SR            2132 9 514 9 925 10 513 105,9
 Úrad pre verejné obstarávanie SR      2133 3 870 3 879 3 879 100,0
 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2134 1 930 2 084 2 084 100,0
 Úrad jadrového dozoru SR       2136 3 236 3 353 3 353 100,0
 Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 1 660 1 754 1 754 100,0
 Úrad pre normal.,metrol.a skúšobníct.SR  2138 1 746 1 823 1 823 100,0
 Protimonopolný úrad SR         2140 1 393 1 507 1 507 100,0
 Národný bezpečnostný úrad 2141 4 731 4 892 4 792 98,0
 Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 1 556 1 623 1 623 100,0
 Všeobecná pokladničná správa   2148 11 573 1 863 1 863 100,0
 Slovenská akadémia vied        2151 14 390 13 468 14 209 105,5
 Kancelária súdnej rady SR 2155 347 360 360 100,0
S P O L U 1 745 017 1 865 419 1 869 049 100,2