Tabuľka:22  
Strana:1  
Ministerstvo financií SR  
Prehľad o plnení limitu  
počtu zamestnancov, miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní  
v kapitolách ŠR  
za rok 2017  
Počet zamestnancov  
kategória 610  
(osoby)  
(v tis. eur)  
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV  
aparátu  
Rozpočtové organizácie  
z toho:  
aparát  
v tom:  
v tom:  
Kapitola štátneho rozpočtu  
administratívne kapacity osobitne  
sledované */  
administratívne kapacity osobitne  
sledované */  
bez administratívnych kapacít osobitne  
sledovaných  
bez administratívnych kapacít osobitne  
sledovaných  
Schválený  
limit  
Upravený  
limit  
Skutočnosť  
Schválený  
limit  
Upravený  
limit  
Skutočnosť  
Schválený  
limit  
2017  
Skutočnosť  
Upravený limit  
2017  
Schválený  
limit  
Upravený  
limit  
Skutočnosť  
Schválený  
limit  
Upravený  
limit  
Skutočnosť  
Schválený  
limit  
Upravený  
limit  
Skutočnosť  
Schválený  
limit  
Upravený  
limit  
Skutočnosť  
2017  
2017  
2017  
2017  
2017  
2017  
2017  
2017  
2017  
2017  
6
2017  
2017  
2017  
9
2017  
2017  
2017  
15  
2017  
2017  
2017  
18  
a
1
2
3
4
5
7
8
10  
11  
12  
13  
14  
16  
17  
19  
20  
21  
Kancelária Národnej rady SR  
543  
543  
514  
543  
543  
514  
543  
543  
514  
543  
543  
514  
12 849  
13 243  
2 096  
6 347  
1 343  
2 622  
8 111  
9 847  
5 578  
50 757  
9 947  
15 497  
5 362  
12 995  
5 887  
8 780  
5 023  
6 604  
3 033  
6 436  
5 750  
9 396  
1 309  
9 925  
3 672  
13 243  
Kancelária prezidenta SR  
101  
485  
101  
512  
78  
493  
101  
462  
101  
474  
78  
453  
101  
485  
200  
110  
280  
301  
319  
1 171  
644  
1 413  
368  
631  
416  
578  
330  
420  
182  
424  
602  
656  
75  
101  
512  
234  
110  
280  
303  
319  
1 210  
644  
1 394  
373  
712  
484  
579  
320  
499  
202  
473  
602  
679  
75  
78  
493  
220  
102  
242  
279  
298  
1 186  
481  
1 306  
345  
643  
454  
545  
286  
462  
201  
439  
559  
625  
66  
101  
462  
117  
110  
280  
301  
319  
1 171  
644  
1 389  
368  
589  
392  
480  
265  
327  
170  
364  
568  
590  
75  
101  
474  
105  
110  
280  
303  
319  
1 210  
644  
1 218  
373  
646  
400  
481  
270  
338  
170  
361  
568  
606  
75  
78  
453  
92  
2 038  
5 422  
787  
2 096  
9 034  
5 613  
2 534  
8 111  
9 803  
5 578  
51 014  
9 947  
20 960  
5 592  
14 096  
8 043  
11 981  
6 073  
9 697  
3 781  
8 766  
10 073  
11 971  
1 270  
10 513  
3 879  
Úrad vlády SR  
23  
38  
40  
23  
38  
40  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
200  
234  
220  
117  
105  
92  
83  
129  
128  
83  
129  
128  
110  
110  
102  
110  
110  
102  
102  
242  
279  
298  
1 186  
481  
1 170  
345  
588  
370  
466  
255  
314  
170  
343  
529  
552  
66  
2 574  
8 178  
9 528  
5 352  
47 186  
9 617  
13 906  
5 146  
10 602  
4 864  
7 317  
5 295  
6 083  
2 779  
6 183  
5 539  
8 230  
1 558  
9 514  
3 870  
280  
280  
242  
280  
280  
242  
1 981  
319  
1 983  
319  
1 873  
298  
1 981  
319  
1 983  
319  
1 873  
298  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
1 201  
21 119  
51 766  
11 985  
10 493  
668  
1 240  
21 119  
51 817  
11 985  
10 596  
736  
1 213  
19 793  
48 780  
11 465  
10 355  
673  
1 201  
21 119  
51 742  
11 985  
10 388  
644  
1 240  
21 119  
51 641  
11 985  
10 452  
652  
1 213  
19 793  
48 644  
11 465  
10 234  
589  
0
0
0
0
0
0
Ministerstvo vnútra SR  
24  
176  
136  
24  
176  
136  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
105  
24  
144  
84  
121  
84  
42  
24  
98  
65  
93  
12  
60  
34  
66  
66  
84  
55  
84  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
1 699  
2 586  
13 133  
1 235  
819  
1 698  
2 571  
13 938  
1 235  
868  
1 428  
2 343  
13 893  
1 194  
814  
1 391  
2 521  
12 952  
1 223  
759  
1 390  
2 521  
13 689  
1 203  
756  
1 208  
2 312  
13 676  
1 163  
718  
308  
65  
308  
50  
220  
31  
98  
79  
50  
31  
181  
12  
249  
32  
217  
31  
161  
32  
148  
31  
Ministerstvo hospodárstva SR  
60  
112  
96  
96  
112  
34  
96  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
2 765  
1 408  
257  
2 771  
1 441  
257  
2 676  
1 337  
239  
2 669  
1 342  
257  
2 675  
1 368  
257  
2 584  
1 264  
239  
96  
92  
30  
66  
73  
73  
73  
73  
832  
832  
810  
832  
832  
810  
832  
206  
832  
205  
810  
182  
832  
206  
832  
205  
810  
182  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
206  
205  
182  
206  
205  
182  
0
0
0
0
0
125  
125  
107  
125  
125  
107  
123  
125  
117  
123  
125  
117  
123  
138  
95  
125  
138  
95  
117  
132  
89  
123  
138  
95  
125  
138  
95  
117  
132  
89  
3 236  
1 660  
1 500  
1 393  
4 731  
1 556  
3 353  
1 754  
1 574  
1 452  
4 892  
1 623  
3 353  
1 754  
1 574  
1 507  
4 792  
1 623  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
138  
138  
132  
138  
138  
132  
118  
118  
104  
118  
118  
104  
78  
78  
75  
78  
78  
75  
0
0
0
78  
78  
75  
78  
78  
75  
0
0
0
Národný bezpečnostný úrad  
241  
241  
207  
241  
241  
207  
241  
113  
241  
113  
207  
103  
241  
113  
241  
113  
207  
103  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Kancelária verejného ochrancu práv  
Rada pre vysielanie a retransmisiu  
Úrad na ochranu osobných údajov  
Slovenská akadémia vied  
113  
113  
103  
113  
113  
103  
141  
141  
101  
141  
141  
101  
57  
57  
35  
57  
57  
35  
36  
36  
29  
36  
36  
29  
48  
48  
37  
48  
48  
37  
1 239  
16  
1 087  
16  
1 039  
15  
1 239  
16  
1 087  
16  
1 039  
15  
Kancelária Súdnej rady SR  
SPOLU  
128 523  
129 573  
123 015  
127 476  
128 082  
121 746  
1 047  
1 491  
1 269  
12 075  
12 475  
11 539  
11 451  
11 422  
10 608  
624  
1 053  
931  
208 493  
224 208  
258 271  
*/ v súlade s materiálom k UV SR č. 181/2017, ktorým sa osobitne sledujú tie počty administratívnych kapacít, o ktoré boli limity počtu zamestnancov kapitolám štátneho rozpočtu zvýšené bez finančného zabezpečenia zo zdroja 111  
Poznámka: v schválenom a upravenom limite miezd, platov, služobných príjmov a OOV aparátov ÚO môže byť v niektorých kapitolách odchýlka + - 1 z titulu zaokrúhľovania na tis. eur za účelom dodržania súhrnného záväzného ukazovateľa miezd.