Prehľad o plnení limitu
počtu zamestnancov, miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní
v kapitolách ŠR
za rok 2017
Kapitola štátneho rozpočtu Počet zamestnancov
(osoby)
kategória 610
(v tis. eur)
Rozpočtové organizácie z toho:                                                                           aparát Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
aparátu
Schválený limit
2017
Upravený limit
2017
Skutočnosť

2017
v tom: Schválený limit
2017
Upravený limit
2017
Skutočnosť

2017
v tom: Schválený limit
2017
Upravený limit
2017
Skutočnosť

2017
bez administratívnych kapacít osobitne sledovaných administratívne kapacity osobitne sledované */ bez administratívnych kapacít osobitne sledovaných administratívne kapacity osobitne sledované */
Schválený limit
2017
Upravený limit
2017
Skutočnosť

2017
Schválený limit
2017
Upravený limit
2017
Skutočnosť

2017
Schválený limit
2017
Upravený limit
2017
Skutočnosť

2017
Schválený limit
2017
Upravený limit
2017
Skutočnosť

2017
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kancelária Národnej rady SR 543 543 514 543 543 514 543 543 514 543 543 514 12 849 13 243 13 243
Kancelária prezidenta SR 101 101 78 101 101 78 101 101 78 101 101 78 2 038 2 096 2 096
Úrad vlády SR 485 512 493 462 474 453 23 38 40 485 512 493 462 474 453 23 38 40 5 422 6 347 9 034
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 200 234 220 117 105 92 83 129 128 200 234 220 117 105 92 83 129 128 787 1 343 5 613
Kancelária Ústavného súdu SR 110 110 102 110 110 102 110 110 102 110 110 102 2 574 2 622 2 534
Kancelária Najvyššieho súdu SR 280 280 242 280 280 242 280 280 242 280 280 242 8 178 8 111 8 111
Generálna prokuratúra SR 1 981 1 983 1 873 1 981 1 983 1 873 301 303 279 301 303 279 9 528 9 847 9 803
Najvyšší kontrolný úrad SR 319 319 298 319 319 298 319 319 298 319 319 298 5 352 5 578 5 578
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 1 201 1 240 1 213 1 201 1 240 1 213 0 0 0 1 171 1 210 1 186 1 171 1 210 1 186 0 0 0 47 186 50 757 51 014
Ministerstvo obrany SR 21 119 21 119 19 793 21 119 21 119 19 793 644 644 481 644 644 481 9 617 9 947 9 947
Ministerstvo vnútra SR 51 766 51 817 48 780 51 742 51 641 48 644 24 176 136 1 413 1 394 1 306 1 389 1 218 1 170 24 176 136 13 906 15 497 20 960
Ministerstvo spravodlivosti SR 11 985 11 985 11 465 11 985 11 985 11 465 368 373 345 368 373 345 5 146 5 362 5 592
Ministerstvo financií SR 10 493 10 596 10 355 10 388 10 452 10 234 105 144 121 631 712 643 589 646 588 42 66 55 10 602 12 995 14 096
Ministerstvo životného prostredia SR 668 736 673 644 652 589 24 84 84 416 484 454 392 400 370 24 84 84 4 864 5 887 8 043
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 1 699 1 698 1 428 1 391 1 390 1 208 308 308 220 578 579 545 480 481 466 98 98 79 7 317 8 780 11 981
Ministerstvo zdravotníctva SR 2 586 2 571 2 343 2 521 2 521 2 312 65 50 31 330 320 286 265 270 255 65 50 31 5 295 5 023 6 073
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 13 133 13 938 13 893 12 952 13 689 13 676 181 249 217 420 499 462 327 338 314 93 161 148 6 083 6 604 9 697
Ministerstvo kultúry SR 1 235 1 235 1 194 1 223 1 203 1 163 12 32 31 182 202 201 170 170 170 12 32 31 2 779 3 033 3 781
Ministerstvo hospodárstva SR 819 868 814 759 756 718 60 112 96 424 473 439 364 361 343 60 112 96 6 183 6 436 8 766
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2 765 2 771 2 676 2 669 2 675 2 584 96 96 92 602 602 559 568 568 529 34 34 30 5 539 5 750 10 073
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 1 408 1 441 1 337 1 342 1 368 1 264 66 73 73 656 679 625 590 606 552 66 73 73 8 230 9 396 11 971
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 257 257 239 257 257 239 75 75 66 75 75 66 1 558 1 309 1 270
Štatistický úrad SR 832 832 810 832 832 810 832 832 810 832 832 810 9 514 9 925 10 513
Úrad pre  verejné obstarávanie 206 205 182 206 205 182 0 0 0 206 205 182 206 205 182 0 0 3 870 3 672 3 879
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 125 125 107 125 125 107
Úrad jadrového dozoru SR 123 125 117 123 125 117 123 125 117 123 125 117 3 236 3 353 3 353
Úrad priemyselného vlastníctva SR 138 138 132 138 138 132 138 138 132 138 138 132 1 660 1 754 1 754
Úrad pre normalizáciu, metrológiu  a skúšobníctvo SR 118 118 104 118 118 104 95 95 89 95 95 89 1 500 1 574 1 574
Protimonopolný úrad SR 78 78 75 78 78 75 0 0 0 78 78 75 78 78 75 0 0 0 1 393 1 452 1 507
Národný bezpečnostný úrad 241 241 207 241 241 207 241 241 207 241 241 207 4 731 4 892 4 792
Správa štátnych hmotných rezerv SR 113 113 103 113 113 103 113 113 103 113 113 103 1 556 1 623 1 623
Všeobecná pokladničná správa 141 141 101 141 141 101
Kancelária verejného ochrancu práv 57 57 35 57 57 35
Rada pre vysielanie a retransmisiu 36 36 29 36 36 29
Úrad na ochranu osobných údajov 48 48 37 48 48 37
Slovenská akadémia vied 1 239 1 087 1 039 1 239 1 087 1 039
Kancelária Súdnej rady SR 16 16 15 16 16 15
SPOLU 128 523 129 573 123 015 127 476 128 082 121 746 1 047 1 491 1 269 12 075 12 475 11 539 11 451 11 422 10 608 624 1 053 931 208 493 224 208 258 271
*/ v súlade s materiálom k UV SR č. 181/2017, ktorým sa osobitne sledujú tie počty administratívnych kapacít, o ktoré boli limity počtu zamestnancov kapitolám štátneho rozpočtu zvýšené bez finančného zabezpečenia zo zdroja 111
Poznámka: v schválenom a upravenom limite miezd, platov, služobných príjmov a OOV aparátov ÚO môže byť v niektorých kapitolách odchýlka + -  1 z titulu zaokrúhľovania na tis. eur za účelom dodržania súhrnného záväzného ukazovateľa miezd.