Ministerstvo financií SR  
Tabuľka: 21  
Strana:  
1
Záväzné limity dotácií zo ŠR vyšším územným celkom za rok 2017  
(v tis. eur)  
Bežné výdavky  
Kapitálové výdavky  
Spolu  
Schválený Upravený  
rozpočet rozpočet  
Schválený Upravený  
Schválený Upravený  
rozpočet rozpočet  
Skutočnosť  
%
Skutočnosť  
%
Skutočnosť  
%
rozpočet  
rozpočet  
S p o l u  
z toho:  
465 265  
424 431  
424 431  
100,0  
100,0  
0
0
0
x
x
465 265  
424 431  
424 431  
100,0  
A. Dotácia na prenes.výkon pôsob.št.správy na VÚC  
465 265  
465 060  
424 431  
424 272  
424 431  
424 272  
0
0
0
0
0
0
465 265  
465 060  
424 431  
424 272  
424 431  
424 272  
100,0  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu:  
z toho:  
424 272  
regionálne školstvo  
Ministerstvo vnútra SR spolu:  
465 060  
424 272  
100,0  
100,0  
0
0
0
0
0
0
x
x
465 060  
424 272  
424 272  
100,0  
100,0  
205  
159  
159  
205  
159  
159  
z toho:  
voľby podľa zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach  
výkonu volebného práva  
205  
159  
159  
100,0  
0
0
0
x
205  
159  
159  
100,0