Ministerstvo financií SR Tabuľka: 21
Strana:   1
                                       Záväzné limity dotácií zo ŠR vyšším územným celkom za rok 2017
 (v tis. eur)
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Spolu
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť % Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť % Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť %
S p o l u 465 265 424 431 424 431 100,0 0 0 0 x 465 265 424 431 424 431 100,0
z toho:
A. Dotácia na prenes.výkon pôsob.št.správy na VÚC 465 265 424 431 424 431 100,0 0 0 0 x 465 265 424 431 424 431 100,0
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu: 465 060 424 272 424 272 0 0 0 465 060 424 272 424 272
z toho:
            regionálne školstvo 465 060 424 272 424 272 100,0 0 0 0 x 465 060 424 272 424 272 100,0
Ministerstvo vnútra SR spolu: 205 159 159 100,0 0 0 0 x 205 159 159 100,0
z toho:
            voľby podľa zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva 205 159 159 100,0 0 0 0 x 205 159 159 100,0