Ministerstvo financií SR  
Tabuľka: 20  
Strana:  
1
Záväzné limity dotácií zo ŠR obciam za rok 2017  
(v tis. eur)  
Bežné výdavky  
Kapitálové výdavky  
Upravený  
rozpočet  
5 373  
Spolu  
Upravený  
rozpočet  
858 953  
Schválený  
rozpočet  
794 933  
Upravený  
rozpočet  
853 580  
Schválený  
rozpočet  
Schválený  
rozpočet  
Skutočnosť  
%
Skutočnosť  
%
Skutočnosť  
%
S p o l u  
853 512  
100,0  
5 100  
5 373  
100,0  
800 033  
858 885  
100,0  
z toho:  
A. Dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná  
pokladničná správa  
0
1 771  
1 770  
99,9  
5 100  
5 373  
5 373  
100,0  
5 100  
7 144  
7 143  
100,0  
z toho:  
dotácia na individuálne potreby obcí  
1 771  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 770  
99,9  
x
2 700  
2 400  
700  
480  
500  
275  
205  
150  
90  
2 973  
2 400  
700  
480  
500  
275  
205  
150  
90  
2 973  
2 400  
700  
480  
500  
275  
205  
150  
90  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
2 700  
2 400  
700  
480  
500  
275  
205  
150  
90  
4 744  
2 400  
700  
480  
500  
275  
205  
150  
90  
4 743  
2 400  
700  
480  
500  
275  
205  
150  
90  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
v tom: Banská Štiavnica  
Bardejov  
x
x
Levoča  
x
Kremnica  
x
Martin  
x
Vysoké Tatry  
x
Spišské Podhradie  
B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na  
x
obce  
794 933  
851 809  
851 742  
100,0  
0
0
0
x
794 933  
851 809  
851 742  
100,0  
Ministerstvo vnútra SR spolu:  
z toho:  
788 429  
845 367  
845 300  
100,0  
0
0
0
x
788 429  
845 367  
845 300  
100,0  
a/ matričná činnosť podľa zákona NR SR č. 154/1994 Z.z.  
o matrikách v znení neskorších predpisov  
b/ hlásenie a evidencia pobytu občanov a register občanov  
podľa zákona č. 253/1998 Z.z.  
c/ regionálne školstvo  
6 541  
6 269  
6 541  
100,0  
0
0
0
x
6 269  
6 541  
6 541  
100,0  
1 791  
832 455  
499  
1 798  
772 505  
507  
1 791  
832 389  
499  
100,0  
100,0  
100,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x
x
x
1 798  
772 505  
507  
1 791  
832 455  
499  
1 791  
832 389  
499  
100,0  
100,0  
100,0  
d/ starostlivosť o životné prostredie  
výkonu  
volebného práva  
3 440  
641  
7 050  
300  
3 439  
641  
100,0  
100,0  
0
0
0
0
0
0
x
x
7 050  
300  
3 440  
641  
3 439  
641  
100,0  
100,0  
adries  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR spolu:  
6 504  
6 442  
6 442  
100,0  
0
0
0
x
6 504  
6 442  
6 442  
100,0  
z toho:  
235  
a/ doprava  
286  
235  
100,0  
0
0
0
x
286  
235  
235  
100,0  
b/ pôsobnosti na úseku stavebného poriadku podľa zákona  
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
6 207  
6 218  
6 207  
100,0  
0
0
0
x
6 218  
6 207  
6 207  
100,0