Ministerstvo financií SR Tabuľka: 20
Strana:   1
Záväzné limity dotácií zo ŠR obciam za rok 2017
(v tis. eur)
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Spolu
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť % Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť % Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť %
S p o l u 794 933 853 580 853 512 100,0 5 100 5 373 5 373 100,0 800 033 858 953 858 885 100,0
z toho:
A. Dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladničná správa 0 1 771 1 770 99,9 5 100 5 373 5 373 100,0 5 100 7 144 7 143 100,0
z toho:
           dotácia na individuálne potreby obcí 0 1 771 1 770 99,9 2 700 2 973 2 973 100,0 2 700 4 744 4 743 100,0
           dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok 0 0 0 x 2 400 2 400 2 400 100,0 2 400 2 400 2 400 100,0
           v tom: Banská Štiavnica 0 0 0 x 700 700 700 100,0 700 700 700 100,0
                       Bardejov 0 0 0 x 480 480 480 100,0 480 480 480 100,0
                       Levoča 0 0 0 x 500 500 500 100,0 500 500 500 100,0
                       Kremnica 0 0 0 x 275 275 275 100,0 275 275 275 100,0
                       Martin 0 0 0 x 205 205 205 100,0 205 205 205 100,0
                       Vysoké Tatry 0 0 0 x 150 150 150 100,0 150 150 150 100,0
                       Spišské Podhradie 0 0 0 x 90 90 90 100,0 90 90 90 100,0
B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce 794 933 851 809 851 742 100,0 0 0 0 x 794 933 851 809 851 742 100,0
Ministerstvo vnútra SR spolu: 788 429 845 367 845 300 100,0 0 0 0 x 788 429 845 367 845 300 100,0
z toho:
     a/  matričná činnosť podľa zákona NR SR č. 154/1994 Z.z.
          o matrikách v znení neskorších predpisov 6 269 6 541 6 541 100,0 0 0 0 x 6 269 6 541 6 541 100,0
     b/ hlásenie a evidencia pobytu občanov  a register občanov
          podľa zákona č. 253/1998 Z.z. 1 798 1 791 1 791 100,0 0 0 0 x 1 798 1 791 1 791 100,0
     c/ regionálne školstvo 772 505 832 455 832 389 100,0 0 0 0 x 772 505 832 455 832 389 100,0
     d/ starostlivosť o životné prostredie 507 499 499 100,0 0 0 0 x 507 499 499 100,0
     e/ voľby podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
          volebného práva 7 050 3 440 3 439 100,0 0 0 0 x 7 050 3 440 3 439 100,0
      f/ register adries podľa zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries 300 641 641 100,0 0 0 0 x 300 641 641 100,0
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR spolu: 6 504 6 442 6 442 100,0 0 0 0 x 6 504 6 442 6 442 100,0
z toho:
     a/  doprava 286 235 235 100,0 0 0 0 x 286 235 235 100,0
      b/  pôsobnosti na úseku stavebného poriadku podľa zákona
           č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 6 218 6 207 6 207 100,0 0 0 0 x 6 218 6 207 6 207 100,0