Štátna pokladnica  
Tabuľka: 19  
19.3.2018  
Strana: 1  
Vývoj príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v rokoch 2017 a 2016  
(v tis. eur)  
Skutočnosť  
Zmena  
2017 - 2016  
Ukazovateľ  
Index 2017/2016  
98,2  
2016  
2017  
I. PRÍJMY spolu  
14 275 917  
11 068 156  
3 354 795  
-11 479  
2 291 785  
111 893  
-2 387 982  
-27 175  
3 187 063  
-34 456  
179 211  
26  
14 014 129  
11 152 310  
2 784 471  
4 183  
2 512 108  
92 942  
-2 570 694  
-30 173  
2 601 857  
-33 255  
178 431  
20  
8 328 646  
5 913 368  
2 252 396  
22 432  
-261 788  
84 154  
-570 324  
15 662  
220 323  
-18 951  
-182 712  
-2 998  
-585 206  
1 201  
A.  
Daňové príjmy  
100,8  
83,0  
-36,4  
109,6  
83,1  
107,7  
111,0  
81,6  
96,5  
99,6  
76,9  
108,6  
110,3  
103,8  
77,7  
1. Dane z príjmov a kapitálového majetku  
v tom: - daň z príjmov fyzickej osoby  
v tom: - zo závislej činnosti  
- z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu  
- výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
- prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb na osobitný účel  
- daň z príjmov právnickej osoby  
- prevod podielu dane z príjmov právnických osôb na osobitný účel  
- daň z príjmov vyberaná zrážkou  
-780  
-6  
2. Dane z majetku  
3. Dane za tovary a služby  
z toho: - daň z pridanej hodnoty  
7 671 331  
5 360 699  
2 170 498  
28 887  
657 315  
552 669  
81 898  
-6 455  
-30  
- spotrebné dane  
4. Dane z medzinárodného obchodu a transakcií  
z toho: - dovozné clo  
39  
9
23,1  
- podiel na vybraných finančných prostriedkoch  
28 845  
22 420  
77,7  
-6 425  
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti  
5. poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska  
13 117  
16 741  
127,6  
3 624  
6. Iné dane (dane z emisných kvót)  
Nedaňové príjmy  
0
1 222 973  
1 984 788  
0
1 385 457  
1 476 362  
0,0  
113,3  
74,4  
0
162 484  
-508 426  
B.  
C.  
Granty a transfery  
II. VÝDAVKY spolu  
15 256 172  
13 353 916  
1 776 555  
631 999  
1 459 360  
9 485 732  
15 234 261  
13 681 468  
1 869 049  
675 503  
1 483 709  
9 652 937  
99,9  
102,5  
105,2  
106,9  
101,7  
101,8  
-21 911  
327 552  
92 494  
43 504  
24 349  
167 205  
A.  
Bežné výdavky  
1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  
2. Poistné a príspevok do poisťovní  
3. Tovary a služby  
4. Bežné transfery  
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou  
5. a finančným prenájmom  
Kapitálové výdavky  
1. Obstarávanie kapitálových aktív  
2. Kapitálové transfery  
270  
1 902 256  
692 403  
1 209 853  
-980 255  
270  
1 552 793  
605 628  
947 165  
-1 220 132  
100,0  
81,6  
87,5  
78,3  
124,5  
0
-349 463  
-86 775  
-262 688  
-239 877  
B.  
I.-II. Prebytok (+), schodok (-)