Štátna pokladnica Tabuľka: 19
19.3.2018 Strana: 1
Vývoj príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v rokoch 2017 a 2016
(v tis. eur)
 Ukazovateľ Skutočnosť Index 2017/2016 Zmena              2017 - 2016
2016 2017
 I.  PRÍJMY spolu 14 275 917 14 014 129 98,2 -261 788
 A.  Daňové príjmy 11 068 156 11 152 310 100,8 84 154
 1.  Dane z príjmov a kapitálového majetku 3 354 795 2 784 471 83,0 -570 324
          v tom: - daň z príjmov fyzickej osoby -11 479 4 183 -36,4 15 662
                       v tom: - zo závislej činnosti 2 291 785 2 512 108 109,6 220 323
                                 - z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 111 893 92 942 83,1 -18 951
                                 - výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve -2 387 982 -2 570 694 107,7 -182 712
                                 - prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb na osobitný účel -27 175 -30 173 111,0 -2 998
                     - daň z príjmov právnickej osoby 3 187 063 2 601 857 81,6 -585 206
                                 - prevod podielu dane z príjmov právnických osôb na osobitný účel -34 456 -33 255 96,5 1 201
                     - daň z príjmov vyberaná zrážkou 179 211 178 431 99,6 -780
 2.  Dane z majetku 26 20 76,9 -6
 3.  Dane za tovary a služby 7 671 331 8 328 646 108,6 657 315
          z toho: - daň z pridanej hodnoty 5 360 699 5 913 368 110,3 552 669
                     - spotrebné dane 2 170 498 2 252 396 103,8 81 898
 4.  Dane z medzinárodného obchodu a transakcií                       28 887 22 432 77,7 -6 455
          z toho: - dovozné clo 39 9 23,1 -30
                     - podiel na vybraných finančných prostriedkoch 28 845 22 420 77,7 -6 425
 5.   Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované   Rozhlasom a televíziou Slovenska               13 117 16 741 127,6 3 624
6. Iné dane (dane z emisných kvót) 0 0 0,0 0
 B.  Nedaňové príjmy 1 222 973 1 385 457 113,3 162 484
 C.  Granty a transfery 1 984 788 1 476 362 74,4 -508 426
 II.  VÝDAVKY spolu 15 256 172 15 234 261 99,9 -21 911
 A.  Bežné výdavky 13 353 916 13 681 468 102,5 327 552
1.  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 1 776 555 1 869 049 105,2 92 494
2.  Poistné a príspevok do poisťovní 631 999 675 503 106,9 43 504
3.  Tovary a služby 1 459 360 1 483 709 101,7 24 349
4.  Bežné transfery 9 485 732 9 652 937 101,8 167 205
5.  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom 270 270 100,0 0
 B.  Kapitálové výdavky 1 902 256 1 552 793 81,6 -349 463
1.  Obstarávanie kapitálových aktív 692 403 605 628 87,5 -86 775
2.  Kapitálové transfery 1 209 853 947 165 78,3 -262 688
I.-II.  Prebytok (+), schodok (-) -980 255 -1 220 132 124,5 -239 877