Štátna pokladnica  
Tabuľka: 18  
19.3.2018  
Strana: 1  
Prehľad vzťahu jednotlivých kapitol ŠR k štátnemu rozpočtu za rok 2017  
(v tis. eur)  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Schválený rozpočet  
Výdavky  
Upravený rozpočet  
Výdavky  
Skutočnosť  
Výdavky  
Vzťah k upravenému ŠR  
Zlepšujúci +  
Vplyv  
Vplyv  
č.kap.  
Príjmy  
1 280  
Saldo  
-35 226  
-6 180  
-28 456  
-4 354  
Príjmy  
1 280  
Saldo  
-28 697  
-5 930  
-27 514  
-22 398  
-4 985  
Príjmy  
1 574  
Saldo  
-28 359  
-5 909  
-27 383  
-22 303  
-4 857  
Zhoršujúci -  
príjmov  
výdavkov  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
2101  
2102  
2103  
2104  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
2110  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
36 506  
6 190  
29 977  
5 940  
29 933  
5 936  
50 557  
22 308  
4 867  
338  
294  
44  
4
-16  
90  
128  
1
465  
50  
2
10  
10  
27  
23 174  
5
10  
26  
560  
41  
21  
131  
17  
147  
11 929  
0
40 385  
4 354  
23 027  
0
50 541  
22 398  
4 995  
95  
5
10  
4 730  
-4 720  
10  
128  
0
10  
500  
20  
11 812  
95 273  
9 991  
-11 802  
-94 773  
-9 971  
10  
500  
20  
130  
12 674  
97 667  
10 211  
52 661  
153 078  
930 318  
2 454 819  
406 278  
464 846  
256 171  
1 234 128  
1 411 094  
2 186 719  
246 789  
154 784  
840 399  
1 725 801  
26 816  
23 711  
8 172  
-12 664  
-97 167  
-10 191  
-52 531  
-151 278  
-926 572  
-2 385 279  
-386 438  
-407 272  
-111 290  
-1 182 020  
-1 380 435  
-2 006 172  
-245 314  
-28 651  
-183 129  
-1 391 291  
-26 616  
-23 621  
-7 672  
12 673  
97 202  
10 161  
52 659  
153 620  
930 641  
2 470 968  
406 912  
465 108  
256 231  
1 233 370  
1 410 439  
2 185 926  
247 163  
154 314  
843 575  
1 727 538  
26 575  
24 831  
8 101  
-12 647  
-96 642  
-10 120  
-52 491  
-150 991  
-925 373  
-2 383 460  
-382 128  
-347 550  
-110 984  
-1 179 090  
-1 378 641  
-2 003 392  
-244 624  
-23 595  
-181 719  
-1 381 336  
-26 171  
-23 585  
-7 439  
17  
16  
525  
60  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
71  
21  
Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
130  
51 511  
112 472  
990 055  
2 333 009  
390 942  
483 858  
489 633  
1 433 711  
1 371 174  
2 251 962  
243 688  
250 908  
1 095 118  
2 149 835  
21 854  
20 885  
7 340  
-51 381  
-110 672  
-981 055  
-2 168 651  
-367 942  
-353 426  
-136 259  
-1 289 439  
-1 336 213  
-2 030 318  
-242 188  
-75 373  
-250 280  
-1 253 516  
-21 654  
-20 765  
-6 840  
168  
40  
38  
1 800  
9 000  
164 358  
23 000  
130 432  
353 374  
144 272  
34 961  
221 644  
1 500  
175 535  
844 838  
896 319  
200  
1 800  
3 746  
69 540  
19 840  
57 574  
144 881  
52 108  
30 659  
180 547  
1 475  
126 133  
657 270  
334 510  
200  
2 629  
5 268  
87 508  
24 784  
117 558  
145 247  
54 280  
31 798  
182 534  
2 539  
130 719  
661 856  
346 202  
404  
1 246  
662  
238  
8 962  
3 252  
1 122  
20 805  
36  
287  
829  
-542  
-323  
-16 149  
-634  
-262  
-60  
758  
655  
793  
-374  
470  
-3 176  
-1 737  
241  
-1 120  
71  
1 199  
1 819  
4 310  
59 722  
306  
1 522  
17 968  
4 944  
59 984  
366  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
2 930  
1 794  
2 780  
690  
5 056  
1 410  
9 955  
445  
2 172  
1 139  
1 987  
1 064  
4 586  
4 586  
11 692  
204  
120  
500  
90  
500  
36  
233  
1 156  
162  
1 000  
8 960  
3 000  
1 000  
200  
3 463  
9 122  
3 178  
4 225  
-2 463  
-162  
-178  
-3 225  
-2 434  
-8 774  
250  
3 799  
-3 549  
-106  
-3 466  
-3 548  
3 798  
8 451  
6 465  
4 523  
-3 560  
511  
-3 213  
-3 401  
-11  
-12  
1
602  
1
25  
1
8 947  
3 000  
1 000  
200  
9 053  
6 466  
4 548  
2 783  
617  
15  
253  
252  
147  
122  
2 634  
-2 583  
2 782  
18 023  
20 606  
1 950  
6
20 605  
16  
Národný bezpečnostný úrad  
20  
8 794  
20  
698  
12 357 915  
1 710  
0
16 924  
16 359  
2 471 997  
66 577  
872  
-16 904  
-15 661  
9 885 918  
-64 867  
-872  
14 990  
16 355  
2 274 479  
69 938  
872  
-14 954  
-15 655  
9 878 632  
-64 855  
-871  
1 934  
4
197 518  
-3 361  
0
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
600  
18 371  
3 363 115  
62 667  
601  
-17 771  
8 994 800  
-60 957  
-601  
700  
2
12 357 915  
1 710  
0
12 153 111  
5 083  
1
-7 286  
12  
-204 804  
3 373  
1
Kancelária súdnej rady SR  
1
S P O L U  
15 390 147  
17 383 366  
-1 993 219  
14 079 600  
15 410 365  
-1 330 765  
14 014 129  
15 234 261  
-1 220 132  
110 633  
-65 471  
176 104