Prehľad vzťahu jednotlivých kapitol ŠR k štátnemu rozpočtu za rok 2017
(v tis. eur)
Kapitola štátneho rozpočtu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť Vzťah k upravenému ŠR
č.kap. Príjmy Výdavky Saldo Príjmy Výdavky Saldo Príjmy Výdavky Saldo Zlepšujúci + Zhoršujúci - Vplyv príjmov Vplyv výdavkov
 Kancelária Národnej rady SR    2101 1 280 36 506 -35 226 1 280 29 977 -28 697 1 574 29 933 -28 359 338 294 44
 Kancelária prezidenta SR          2102 10 6 190 -6 180 10 5 940 -5 930 27 5 936 -5 909 21 17 4
 Úrad vlády SR                  2103 11 929 40 385 -28 456 23 027 50 541 -27 514 23 174 50 557 -27 383 131 147 -16
 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104 0 4 354 -4 354 0 22 398 -22 398 5 22 308 -22 303 95 5 90
 Kancelária Ústavného súdu SR                 2105 10 4 730 -4 720 10 4 995 -4 985 10 4 867 -4 857 128 0 128
 Kancelária najvyššieho súdu SR 2106 10 11 812 -11 802 10 12 674 -12 664 26 12 673 -12 647 17 16 1
 Generálna prokuratúra SR       2107 500 95 273 -94 773 500 97 667 -97 167 560 97 202 -96 642 525 60 465
 Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 20 9 991 -9 971 20 10 211 -10 191 41 10 161 -10 120 71 21 50
 Slovenská informačná služba    2109 130 51 511 -51 381 130 52 661 -52 531 168 52 659 -52 491 40 38 2
 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 1 800 112 472 -110 672 1 800 153 078 -151 278 2 629 153 620 -150 991 287 829 -542
 Ministerstvo obrany SR         2111 9 000 990 055 -981 055 3 746 930 318 -926 572 5 268 930 641 -925 373 1 199 1 522 -323
 Ministerstvo vnútra SR         2112 164 358 2 333 009 -2 168 651 69 540 2 454 819 -2 385 279 87 508 2 470 968 -2 383 460 1 819 17 968 -16 149
 Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 23 000 390 942 -367 942 19 840 406 278 -386 438 24 784 406 912 -382 128 4 310 4 944 -634
 Ministerstvo financií SR       2115 130 432 483 858 -353 426 57 574 464 846 -407 272 117 558 465 108 -347 550 59 722 59 984 -262
 Ministerstvo životného prostredia  SR  2118 353 374 489 633 -136 259 144 881 256 171 -111 290 145 247 256 231 -110 984 306 366 -60
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2120 144 272 1 433 711 -1 289 439 52 108 1 234 128 -1 182 020 54 280 1 233 370 -1 179 090 2 930 2 172 758
 Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 34 961 1 371 174 -1 336 213 30 659 1 411 094 -1 380 435 31 798 1 410 439 -1 378 641 1 794 1 139 655
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2122 221 644 2 251 962 -2 030 318 180 547 2 186 719 -2 006 172 182 534 2 185 926 -2 003 392 2 780 1 987 793
 Ministerstvo kultúry SR        2124 1 500 243 688 -242 188 1 475 246 789 -245 314 2 539 247 163 -244 624 690 1 064 -374
 Ministerstvo hospodárstva SR   2126 175 535 250 908 -75 373 126 133 154 784 -28 651 130 719 154 314 -23 595 5 056 4 586 470
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2127 844 838 1 095 118 -250 280 657 270 840 399 -183 129 661 856 843 575 -181 719 1 410 4 586 -3 176
 Ministerstvo dopravy a výstavby SR  2129 896 319 2 149 835 -1 253 516 334 510 1 725 801 -1 391 291 346 202 1 727 538 -1 381 336 9 955 11 692 -1 737
 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 200 21 854 -21 654 200 26 816 -26 616 404 26 575 -26 171 445 204 241
 Štatistický úrad SR            2132 120 20 885 -20 765 90 23 711 -23 621 1 246 24 831 -23 585 36 1 156 -1 120
 Úrad pre verejné obstarávanie 2133 500 7 340 -6 840 500 8 172 -7 672 662 8 101 -7 439 233 162 71
 Úrad pre reguláciu sieťových  odvetví 2134 1 000 3 463 -2 463 250 3 799 -3 549 238 3 798 -3 560 -11 -12 1
 Úrad jadrového dozoru SR       2136 8 960 9 122 -162 8 947 9 053 -106 8 962 8 451 511 617 15 602
 Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 3 000 3 178 -178 3 000 6 466 -3 466 3 252 6 465 -3 213 253 252 1
 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2138 1 000 4 225 -3 225 1 000 4 548 -3 548 1 122 4 523 -3 401 147 122 25
 Protimonopolný úrad SR         2140 200 2 634 -2 434 200 2 783 -2 583 20 805 2 782 18 023 20 606 20 605 1
 Národný bezpečnostný úrad 2141 20 8 794 -8 774 20 16 924 -16 904 36 14 990 -14 954 1 950 16 1 934
 Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 600 18 371 -17 771 698 16 359 -15 661 700 16 355 -15 655 6 2 4
 Všeobecná pokladničná správa   2148 12 357 915 3 363 115 8 994 800 12 357 915 2 471 997 9 885 918 12 153 111 2 274 479 9 878 632 -7 286 -204 804 197 518
 Slovenská akadémia vied        2151 1 710 62 667 -60 957 1 710 66 577 -64 867 5 083 69 938 -64 855 12 3 373 -3 361
 Kancelária súdnej rady SR 2155 0 601 -601 0 872 -872 1 872 -871 1 1 0
 S P O L U 15 390 147 17 383 366 -1 993 219 14 079 600 15 410 365 -1 330 765 14 014 129 15 234 261 -1 220 132 110 633 -65 471 176 104