Tabuľka: 17  
Strana: 1  
Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a EÚ podľa kapitol ŠR  
(v tis. eur)  
Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR k  
zahraničným grantom z prostriedkov EU  
(ETC, LIFE+) a prostriedkom poskytnutým  
na základe medzinárodných zmlúv  
(EHP, NFM a ŠFM)  
Poľnohospodárske fondy 2. a 3.  
programové obdobie  
Štrukturálne operácie 2. programové Štrukturálne operácie 3. programové  
obdobie 2007 - 2013 obdobie 2014 - 2020  
Rozpočet 2017  
Skutočnosť  
2017  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Rozpočet 2017  
Rozpočet 2017  
Rozpočet 2017  
Rozpočet 2017  
Skutočnosť  
2017  
Skutočnosť  
2017  
Skutočnosť  
2017  
Skutočnosť  
2017  
schválený upravený  
schválený upravený  
schválený upravený  
schválený upravený  
schválený upravený  
2 Kancelária prezidenta SR  
3 Úrad vlády SR  
4 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
5 Kancelária Ústavného súdu SR  
7 Generálna prokuratúra SR  
0
0
0
0
2 419  
0
0
0
2 482  
1 335  
3 019  
0
1 335  
3 019  
0
1 259  
3 019  
1 259  
3 019  
63  
76  
76  
0
0
0
0
0
8 Najvyšší kontrolný úrad SR  
0
0
0
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
11 Ministerstvo obrany SR  
0
66  
66  
0
66  
66  
0
0
0
12 Ministerstvo vnútra SR  
13 Ministerstvo spravodlivosti SR  
15 Ministerstvo financií SR  
9 855  
8 907  
277  
423  
17 270  
16 258  
210  
33 032  
163  
6 410  
85 212  
55 794  
0
8 907  
277  
423  
17 270  
16 258  
210  
33 032  
163  
6 410  
85 212  
55 794  
0
9 855  
0
8 907  
272  
8 907  
272  
0
0
5
5
35 243  
35 243  
54 416  
46 930  
0
423  
423  
18 Ministerstvo životného prostredia SR  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
24 Ministerstvo kultúry SR  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
29 Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
32 Štatistický úrad SR  
57 916  
16 313  
16 258  
210  
16 313  
16 258  
210  
3 500  
957  
957  
46 930  
0
40 923  
40 923  
0
33 032  
163  
33 032  
163  
0
0
0
0
8 336  
8 311  
17 901  
157 510  
6 385  
10 778  
55 794  
6 385  
10 778  
55 794  
25  
0
25  
25  
167 783  
149 882  
74 038  
74 038  
396  
396  
157 510  
0
0
0
0
33 Úrad pre verejné obstarávanie  
40 Protimonopolný úrad SR  
0
0
50  
50  
0
0
50  
14  
50  
14  
14  
14  
48 Všeobecná pokladničná správa  
51 Slovenská akadémia vied  
1 059  
0
1 159  
0
1 159  
48  
1 059  
1 159  
1 159  
0
0
12  
0
0
36  
Spolu spolufinancovanie k prostriedkom EÚ, zaradeným do  
výdavkov ŠR  
528 037  
229 599  
229 647  
149 882  
74 043  
74 043  
0
0
12  
373 508  
152 943  
152 979  
4 647  
2 613  
2 613  
Dátum vypracovania: 16. 3. 2018  
Vypracoval: odbor platieb/SEF