Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a EÚ podľa kapitol ŠR
(v tis. eur)
Kapitola štátneho rozpočtu Rozpočet 2017 Skutočnosť 2017 Poľnohospodárske fondy 2. a 3. programové obdobie Štrukturálne operácie 2. programové obdobie 2007 - 2013 Štrukturálne operácie 3. programové obdobie 2014 - 2020 Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR k  zahraničným grantom z prostriedkov EU (ETC, LIFE+)  a prostriedkom poskytnutým na základe medzinárodných zmlúv
(EHP, NFM a ŠFM)
Rozpočet 2017 Skutočnosť 2017 Rozpočet 2017 Skutočnosť 2017 Rozpočet 2017 Skutočnosť 2017 Rozpočet 2017 Skutočnosť 2017
schválený upravený schválený upravený schválený upravený schválený upravený schválený upravený
2 Kancelária prezidenta SR 0 0 0 0 0 0
3 Úrad vlády SR 2 482 1 335 1 335 2 419 1 259 1 259 63 76 76
4 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 0 3 019 3 019 0 3 019 3 019
5 Kancelária Ústavného súdu SR 0 0 0
7 Generálna prokuratúra SR 0 0 0
8 Najvyšší kontrolný úrad SR 0 0 0
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 0 66 66 0 66 66
11 Ministerstvo obrany SR 0 0 0
12 Ministerstvo vnútra SR 9 855 8 907 8 907 9 855 8 907 8 907
13 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 277 277 0 5 5 0 272 272
15 Ministerstvo financií SR 35 243 423 423 35 243 423 423
18 Ministerstvo životného prostredia SR 57 916 17 270 17 270 54 416 16 313 16 313 3 500 957 957
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 46 930 16 258 16 258 46 930 16 258 16 258
21 Ministerstvo zdravotníctva SR 0 210 210 0 210 210
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 40 923 33 032 33 032 40 923 33 032 33 032
24 Ministerstvo kultúry SR 0 163 163 0 0 0 0 163 163
26 Ministerstvo hospodárstva SR 8 336 6 410 6 410 8 311 6 385 6 385 25 25 25
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 167 783 85 212 85 212 149 882 74 038 74 038 17 901 10 778 10 778 0 396 396
29 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 157 510 55 794 55 794 157 510 55 794 55 794
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 0 0 0
32 Štatistický úrad SR 0 0 0
33 Úrad pre verejné obstarávanie 0 50 50 0 50 50
40 Protimonopolný úrad SR 0 14 14 0 14 14
48 Všeobecná pokladničná správa 1 059 1 159 1 159 1 059 1 159 1 159
51 Slovenská akadémia vied 0 0 48 0 0 12 0 0 36
Spolu spolufinancovanie k prostriedkom EÚ, zaradeným do výdavkov ŠR 528 037 229 599 229 647 149 882 74 043 74 043 0 0 12 373 508 152 943 152 979 4 647 2 613 2 613
Dátum vypracovania: 16. 3. 2018
Vypracoval: odbor platieb/SEF