Tabuľka: 16  
Strana: 1  
Prehľad príjmov a výdavkov z rozpočtu Európskej únie zaradených do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR  
(v tis. eur)  
Poľnohospodárske fondy 3.  
programové obdobie 2014-2020  
Štrukturálne operácie 2. programové  
Štrukturálne operácie 3. programové  
obdobie 2014 - 2020  
Rozpočet 2017  
obdobie 2007 - 2013  
Skutočnosť  
Kapitola štátneho rozpočtu  
2017  
Rozpočet 2017  
Rozpočet 2017  
Rozpočet 2017  
Skutočnosť  
Skutočnosť  
Skutočnosť  
2017  
810 555  
2017  
2017  
schválený upravený  
schválený upravený  
schválený upravený  
schválený upravený  
Príjmy z prostriedkov EÚ (zahraničné transfery)  
v tom:  
2 655 927  
1 422 488  
1 422 488  
810 960  
586 678  
586 678  
0
25 255  
25 255  
1 844 967  
810 555  
2 Kancelária prezidenta SR  
3 Úrad vlády SR  
11 069  
22 167  
22 167  
11 069  
22 167  
22 167  
4 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
5 Kancelária Ústavného súdu SR  
7 Generálna prokuratúra SR  
8 Najvyšší kontrolný úrad SR  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
11 Ministerstvo obrany SR  
12 Ministerstvo vnútra SR  
50 735  
15 417  
15 417  
50 735  
15 417  
15 417  
13 Ministerstvo spravodlivosti SR  
15 Ministerstvo financií SR  
103 000  
351 224  
143 772  
0
30 142  
142 731  
51 608  
273  
30 142  
142 731  
51 608  
273  
0
2 460  
2 460  
103 000  
351 224  
143 772  
27 682  
142 731  
45 640  
27 682  
142 731  
45 640  
18 Ministerstvo životného prostredia SR  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
24 Ministerstvo kultúry SR  
0
0
0
5 968  
273  
5 968  
273  
202 894  
165 696  
165 696  
3 135  
3 135  
202 894  
162 561  
162 561  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
29 Ministerstvo dopravy výstavby SR  
31 Úrad geodézie. Kartografie a katastra SR  
32 Štatistický úrad SR  
91 294  
819 042  
882 897  
41 892  
631 474  
321 088  
41 892  
631 474  
321 088  
0
13 419  
13 419  
91 294  
8 082  
28 473  
44 796  
28 473  
44 796  
810 960  
586 678  
586 678  
882 897  
321 088  
321 088  
33 Úrad pre verejné obstarávanie  
37 Úrad priemyselného vlastníctva SR  
40 Protimonopolný úrad  
51 Slovenská akadémia vied  
Výdavky za prostriedky EÚ  
2 655 927  
1 431 494  
1 432 122  
810 960  
585 726  
585 726  
0
0
320  
1 844 967  
845 768  
846 076  
v tom:  
2 Kancelária prezidenta SR  
0
2
5 727  
13 698  
0
0
5 727  
13 698  
0
0
11 069  
0
2
5 727  
0
5 727  
3 Úrad vlády SR  
11 069  
4 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
5 Kancelária Ústavného súdu SR  
7 Generálna prokuratúra SR  
0
13 698  
13 698  
0
0
0
0
8 Najvyšší kontrolný úrad SR  
0
0
0
0
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
11 Ministerstvo obrany SR  
303  
303  
0
303  
303  
0
0
0
12 Ministerstvo vnútra SR  
50 735  
0
43 317  
1 044  
1 899  
138 492  
48 438  
43 317  
1 044  
2 000  
138 492  
48 458  
50 735  
0
43 317  
994  
43 317  
994  
13 Ministerstvo spravodlivosti SR  
15 Ministerstvo financií SR  
0
50  
50  
103 000  
351 224  
143 772  
0
0
0
0
101  
20  
103 000  
351 224  
143 772  
1 899  
1 899  
18 Ministerstvo životného prostredia SR  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
138 492  
48 438  
138 492  
48 438  
Tabuľka: 16  
Strana: 2  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
24 Ministerstvo kultúry SR  
0
1 191  
178 427  
845  
1 191  
178 427  
848  
0
202 894  
0
1 191  
178 427  
845  
1 191  
202 894  
178 427  
0
0
0
0
0
3
845  
32 150  
46 879  
333 115  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
29 Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
31 Úrad geodézie. Kartografie a katastra SR  
32 Štatistický úrad SR  
91 294  
32 150  
632 555  
333 115  
0
32 150  
632 682  
333 115  
0
91 294  
8 082  
32 150  
46 879  
333 115  
819 042  
810 960  
585 676  
585 676  
127  
882 897  
882 897  
0
0
0
0
0
0
0
0
33 Úrad pre verejné obstarávanie  
40 Protimonopolný úrad  
229  
229  
0
0
0
0
229  
62  
229  
62  
62  
62  
51 Slovenská akadémia vied  
0
379  
0
0
69  
0
310  
Saldo príjmov a výdavkov  
-9 004  
-9 634  
0
952  
952  
0
25 255  
24 935  
-35 211  
-35 521  
v tom:  
2 Kancelária prezidenta SR  
-2  
16 440  
-13 698  
0
0
16 440  
-13 698  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2  
16 440  
-13 698  
0
0
16 440  
-13 698  
0
3 Úrad vlády SR  
0
0
0
0
4 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
5 Kancelária Ústavného súdu SR  
7 Generálna prokuratúra SR  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 Najvyšší kontrolný úrad SR  
0
0
0
0
0
0
0
0
10 Ministerstvo zahraničných vecí SR  
11 Ministerstvo obrany SR  
-303  
0
-303  
0
0
0
0
0
-303  
0
-303  
0
0
0
0
0
12 Ministerstvo vnútra SR  
-27 900  
-1 044  
28 243  
4 239  
3 170  
-918  
-12 731  
-845  
9 742  
-1 081  
-12 027  
0
-27 900  
-1 044  
28 142  
4 239  
3 150  
-918  
-12 731  
-848  
9 742  
-1 208  
-12 027  
0
0
0
0
0
-27 900  
-994  
25 783  
4 239  
-2 798  
-1 191  
-15 866  
-845  
-3 677  
-2 083  
-12 027  
0
-27 900  
-994  
25 783  
4 239  
-2 798  
-1 191  
-15 866  
-845  
-3 677  
-2 083  
-12 027  
0
13 Ministerstvo spravodlivosti SR  
15 Ministerstvo financií SR  
-50  
-50  
0
0
2 359  
0
0
0
2 460  
18 Ministerstvo životného prostredia SR  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
24 Ministerstvo kultúry SR  
0
0
0
0
0
5 968  
5 948  
273  
3 135  
-3  
0
0
273  
0
0
3 135  
0
0
0
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
29 Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
31 Úrad geodézie. Kartografie a katastra SR  
32 Štatistický úrad SR  
0
0
13 419  
13 419  
-127  
0
1 002  
1 002  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 Úrad pre verejné obstarávanie  
40 Protimonopolný úrad  
-229  
-62  
-229  
-62  
0
-229  
-62  
-229  
-62  
0
51 Slovenská akadémia vied  
0
-379  
-69  
0
-310  
Dátum vypracovania: 16. 3. 2018  
Vypracoval: odbor platieb/SEF