Prehľad príjmov a výdavkov z rozpočtu Európskej únie zaradených do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR
(v tis. eur)
Kapitola štátneho rozpočtu Rozpočet 2017 Skutočnosť 2017 Poľnohospodárske fondy 3. programové obdobie 2014-2020 Štrukturálne operácie 2. programové obdobie 2007 - 2013 Štrukturálne operácie 3. programové obdobie 2014 - 2020
Rozpočet 2017 Skutočnosť 2017 Rozpočet 2017 Skutočnosť 2017 Rozpočet 2017 Skutočnosť 2017
schválený upravený schválený upravený schválený upravený schválený upravený
Príjmy z prostriedkov EÚ (zahraničné transfery) 2 655 927 1 422 488 1 422 488 810 960 586 678 586 678 0 25 255 25 255 1 844 967 810 555 810 555
v tom:
2 Kancelária prezidenta SR
3 Úrad vlády SR 11 069 22 167 22 167 11 069 22 167 22 167
4 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
5 Kancelária Ústavného súdu SR
7 Generálna prokuratúra SR
8 Najvyšší kontrolný úrad SR
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
11 Ministerstvo obrany SR
12 Ministerstvo vnútra SR 50 735 15 417 15 417 50 735 15 417 15 417
13 Ministerstvo spravodlivosti SR
15 Ministerstvo financií SR 103 000 30 142 30 142 0 2 460 2 460 103 000 27 682 27 682
18 Ministerstvo životného prostredia SR 351 224 142 731 142 731 351 224 142 731 142 731
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 143 772 51 608 51 608 0 5 968 5 968 143 772 45 640 45 640
21 Ministerstvo zdravotníctva SR 0 273 273 0 273 273
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 202 894 165 696 165 696 0 3 135 3 135 202 894 162 561 162 561
24 Ministerstvo kultúry SR
26 Ministerstvo hospodárstva SR 91 294 41 892 41 892 0 13 419 13 419 91 294 28 473 28 473
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 819 042 631 474 631 474 810 960 586 678 586 678 8 082 44 796 44 796
29 Ministerstvo dopravy výstavby SR 882 897 321 088 321 088 882 897 321 088 321 088
31 Úrad geodézie. Kartografie a katastra SR
32 Štatistický úrad SR
33 Úrad pre verejné obstarávanie
37 Úrad priemyselného vlastníctva SR
40 Protimonopolný úrad
51 Slovenská akadémia vied
Výdavky za prostriedky EÚ 2 655 927 1 431 494 1 432 122 810 960 585 726 585 726 0 0 320 1 844 967 845 768 846 076
v tom:
2 Kancelária prezidenta SR 0 2 0 0 2 0
3 Úrad vlády SR 11 069 5 727 5 727 11 069 5 727 5 727
4 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 0 13 698 13 698 0 13 698 13 698
5 Kancelária Ústavného súdu SR 0 0 0
7 Generálna prokuratúra SR 0 0 0
8 Najvyšší kontrolný úrad SR 0 0 0
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 0 303 303 0 303 303
11 Ministerstvo obrany SR 0 0 0
12 Ministerstvo vnútra SR 50 735 43 317 43 317 50 735 43 317 43 317
13 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 1 044 1 044 0 50 50 0 994 994
15 Ministerstvo financií SR 103 000 1 899 2 000 0 0 101 103 000 1 899 1 899
18 Ministerstvo životného prostredia SR 351 224 138 492 138 492 351 224 138 492 138 492
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 143 772 48 438 48 458 0 0 20 143 772 48 438 48 438
21 Ministerstvo zdravotníctva SR 0 1 191 1 191 0 1 191 1 191
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 202 894 178 427 178 427 202 894 178 427 178 427
24 Ministerstvo kultúry SR 0 845 848 0 0 3 0 845 845
26 Ministerstvo hospodárstva SR 91 294 32 150 32 150 91 294 32 150 32 150
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 819 042 632 555 632 682 810 960 585 676 585 676 0 0 127 8 082 46 879 46 879
29 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 882 897 333 115 333 115 882 897 333 115 333 115
31 Úrad geodézie. Kartografie a katastra SR 0 0 0
32 Štatistický úrad SR 0 0 0
33 Úrad pre verejné obstarávanie 0 229 229 0 229 229
40 Protimonopolný úrad 0 62 62 0 62 62
51 Slovenská akadémia vied 0 0 379 0 0 69 0 0 310
Saldo príjmov a výdavkov 0 -9 004 -9 634 0 952 952 0 25 255 24 935 0 -35 211 -35 521
v tom:
2 Kancelária prezidenta SR -2 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
3 Úrad vlády SR 16 440 16 440 0 0 0 0 0 0 0 16 440 16 440
4 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu -13 698 -13 698 0 0 0 0 0 0 0 -13 698 -13 698
5 Kancelária Ústavného súdu SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Generálna prokuratúra SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Najvyšší kontrolný úrad SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ministerstvo zahraničných vecí SR -303 -303 0 0 0 0 0 0 0 -303 -303
11 Ministerstvo obrany SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ministerstvo vnútra SR -27 900 -27 900 0 0 0 0 0 0 0 -27 900 -27 900
13 Ministerstvo spravodlivosti SR -1 044 -1 044 0 -50 -50 0 0 0 0 -994 -994
15 Ministerstvo financií SR 28 243 28 142 0 0 0 0 2 460 2 359 0 25 783 25 783
18 Ministerstvo životného prostredia SR 4 239 4 239 0 0 0 0 0 0 0 4 239 4 239
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 3 170 3 150 0 0 0 0 5 968 5 948 0 -2 798 -2 798
21 Ministerstvo zdravotníctva SR -918 -918 0 0 0 0 273 273 0 -1 191 -1 191
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR -12 731 -12 731 0 0 0 0 3 135 3 135 0 -15 866 -15 866
24 Ministerstvo kultúry SR -845 -848 0 0 0 0 0 -3 0 -845 -845
26 Ministerstvo hospodárstva SR 9 742 9 742 0 0 0 0 13 419 13 419 0 -3 677 -3 677
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR -1 081 -1 208 0 1 002 1 002 0 0 -127 0 -2 083 -2 083
29 Ministerstvo dopravy a výstavby SR -12 027 -12 027 0 0 0 0 0 0 0 -12 027 -12 027
31 Úrad geodézie. Kartografie a katastra SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Štatistický úrad SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Úrad pre verejné obstarávanie -229 -229 0 0 0 0 0 0 0 -229 -229
40 Protimonopolný úrad -62 -62 0 0 0 0 0 0 0 -62 -62
51 Slovenská akadémia vied 0 -379 0 0 0 0 0 -69 0 0 -310
Dátum vypracovania: 16. 3. 2018
Vypracoval: odbor platieb/SEF