Štátna pokladnica  
Tabuľka: 15  
19.3.2018  
Strana: 1  
Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2017  
(v tis. eur)  
% k  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
Schválený Upravený  
rozpočet rozpočet  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Kód  
Názov programu  
01 Kancelária Národnej rady SR  
02 Kancelária prezidenta SR  
06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
06N Reprezentácia štátu a obyvateľov SR  
35 482 29 103  
29 059  
874  
5 654  
282  
99,8  
32,3  
100,0  
98,9  
1 024  
6 112  
78  
874  
5 655  
285  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
03 Úrad vlády SR  
06P Tvorba a implementácia politík  
0EC Programy nadnárodnej spolupráce 2014 - 2020  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
37 477  
64  
2 844  
34 384  
76  
16 081  
34 276  
200  
16 081  
99,7  
263,2  
100,0  
04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
70  
4 284  
308  
22 090  
306  
22 002  
99,4  
99,6  
0ET Výkon funkcie podpredsedu vlády SR pre investície a  
informatizáciu  
05 Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky  
06 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  
00A Ochrana ústavnosti  
4 382  
348  
11 716  
96  
4 441  
554  
12 086  
588  
4 323  
544  
12 085  
588  
97,3  
98,2  
100,0  
100,0  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
01W Jednotný výklad / aplikácia zákona - program NS SR  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
07 Generálna prokuratúra SR  
06R Presadzovanie zákonnosti - program GP SR  
0AR MPRV SR - Protidrogová politika  
0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového  
93 370  
94 093  
93 649  
99,5  
0,0  
5,0  
0
20  
0
20  
0
1
manažmentu mimo územia SR  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
06S Nezávislá kontrolná činnosť  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
06T Informačná činnosť  
05T Rozvojová spolupráca  
1 883  
8 676  
1 315  
51 511  
6 550  
104 268  
0
3 554  
9 073  
1 138  
3 552  
9 073  
1 088  
99,9  
100,0  
95,6  
100,0  
107,9  
99,9  
08 Najvyšší kontrolný úrad SR  
09 Slovenská informačná služba  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych zálež. SR  
52 661  
8 380  
113 588  
25 869  
52 659  
9 045  
113 527  
25 869  
06U Rozvoj zahraničných vzťahov  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných  
100,0  
organizácií  
0D3 Štátna politika k Slovákom žijúcim v zahraničí  
0D4 SK PRES 2016  
1 654  
0
10  
550  
1 816  
3 425  
10  
1 814  
3 365  
10  
99,9  
98,2  
100,0  
99,7  
11 Ministerstvo obrany SR  
05T Rozvojová spolupráca  
06E Podpora obrany  
304  
303  
06H Hospodárska mobilizácia  
095 Rozvoj obrany  
096 Obrana  
1 300  
282 196  
705 689  
307  
7 300  
221 515  
700 877  
269  
7 300  
221 484  
701 379  
123  
100,0  
100,0  
100,1  
45,7  
0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového  
manažmentu mimo územia SR  
0D4 SK PRES 2016  
0DB Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných  
0
3
40  
3
40  
2
100,0  
66,7  
zdravotných predpisov SZO v SR  
000 000  
002 Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike  
05T Rozvojová spolupráca  
06G Ľudské zdroje  
12 Ministerstvo vnútra SR  
37 396  
5
100  
21 781  
10 005  
5
262  
8 299  
10 005  
5
121  
8 299  
100,0  
100,0  
46,2  
100,0  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 15  
19.3.2018  
Strana: 2  
Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2017  
(v tis. eur)  
% k  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
Schválený Upravený  
rozpočet rozpočet  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Kód  
Názov programu  
06H Hospodárska mobilizácia  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných  
38  
203  
38  
196  
38  
196  
100,0  
100,0  
organizácií  
0AR MPRV SR - Protidrogová politika  
0AS Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0D5 Výchova a vzdelávanie mládeže  
0
32  
6
32  
6
100,0  
100,0  
100,2  
101,2  
100,0  
6
1 103 540  
1 135 844  
0
1 205 623  
1 175 721  
300  
1 207 990  
1 189 482  
300  
0D6 Efektívna a spoľahlivá štátna správa  
0DB Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných  
zdravotných predpisov SZO v SR  
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 -  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
06H Hospodárska mobilizácia  
0
34 096  
14  
25 739  
28 593  
2
25 740  
28 754  
1
100,0  
100,6  
50,0  
13 Ministerstvo spravodlivosti SR  
070 Väzenstvo  
162 873  
196 075  
13 015  
14  
172 867  
190 160  
18 559  
14  
173 595  
190 068  
18 561  
14  
100,4  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
93,3  
08P Financovanie systému súdnictva  
08R Tvorba a implementácia politík  
0AR MPRV SR - Protidrogová politika  
0D4 SK PRES 2016  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
05T Rozvojová spolupráca  
0
4
4
18 951  
220  
24 672  
90  
24 669  
90  
15 Ministerstvo financií SR  
06H Hospodárska mobilizácia  
10  
15  
14  
072 Výber daní a cla  
074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a  
213 286  
51 189  
234 023  
58 634  
234 453  
58 318  
100,2  
99,5  
vnútorný audit verejných financií  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných  
115  
124  
124  
100,0  
organizácií  
0AS Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového  
406  
36  
418  
36  
414  
36  
99,0  
100,0  
manažmentu mimo územia SR  
0D4 SK PRES 2016  
0
138 243  
80 353  
180  
14  
0
171 492  
180  
10  
0
171 649  
178  
71,4  
0,0  
100,1  
98,9  
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 -  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
06H Hospodárska mobilizácia  
18 Ministerstvo životného prostredia SR  
075 Starostlivosť o životné prostredie  
076 Tvorba a implementácia politík  
0D4 SK PRES 2016  
445 762  
41 519  
0
215 771  
37 632  
16  
215 771  
37 697  
14  
100,0  
100,2  
87,5  
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 -  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
021 Tvorba a implementácia politík  
026 Národný program rozvoja športu v SR  
05T Rozvojová spolupráca  
0
1
1
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
98,8  
2 172  
20 645  
94 614  
1 883  
51 193  
5
2 571  
22 356  
104 506  
1 978  
13 392  
0
2 570  
22 353  
104 505  
1 955  
13 392  
0
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
06G Ľudské zdroje  
06H Hospodárska mobilizácia  
100,0  
0,0  
06K Národný program rozvoja vedy a techniky  
41 165  
48 328  
48 524  
100,4  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 15  
19.3.2018  
Strana: 3  
Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2017  
(v tis. eur)  
% k  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
Schválený Upravený  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Kód  
Názov programu  
rozpočet  
rozpočet  
077 Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora  
078 Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných  
481 804  
579 575  
9 097  
490 000  
468 835  
9 853  
489 992  
468 962  
9 844  
100,0  
100,0  
99,9  
organizácií  
0AE Operačný program Výskum a vývoj  
0AR MPRV SR - Protidrogová politika  
0EA Operačný program Výskum a inovácie  
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 -  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
06E Podpora obrany  
0
40  
139 510  
0
14 180  
221  
1 429  
32 622  
1 290 781  
45 260  
620  
0
8
20  
8
51 164  
140  
22 511  
221  
0,0  
100,0  
100,0  
100,0  
95,5  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
98,7  
51 164  
140  
23 568  
221  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
06H Hospodárska mobilizácia  
079 Prevencia a ochrana zdravia  
07A Zdravotná starostlivosť  
07B Tvorba a implementácia politík  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných  
1 429  
33 087  
1 325 989  
48 546  
658  
1 429  
33 088  
1 325 988  
47 912  
642  
97,6  
organizácií  
0DB Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných  
90  
90  
87  
96,7  
zdravotných predpisov SZO v SR  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
06G Ľudské zdroje  
06H Hospodárska mobilizácia  
07C Sociálna inklúzia  
07E Tvorba a implementácia politík  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných  
151  
281 976  
45  
1 795 233  
156 801  
675  
1 074  
241 440  
45  
1 748 093  
174 695  
594  
1 072  
241 469  
45  
1 747 186  
174 781  
594  
99,8  
100,0  
100,0  
99,9  
100,0  
100,0  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
organizácií  
0AR MPRV SR - Protidrogová politika  
0D4 SK PRES 2016  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
06H Hospodárska mobilizácia  
50  
0
17 182  
3
50  
5
21 797  
3
49  
5
21 797  
0
98,0  
100,0  
100,0  
0,0  
24 Ministerstvo kultúry SR  
08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt  
08T Tvorba a implementácia politík  
0D4 SK PRES 2016  
186 465  
55 420  
0
185 712  
59 271  
4
185 075  
60 287  
2
99,7  
101,7  
50,0  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
06H Hospodárska mobilizácia  
07K Rozvoj priemyslu a podpora podnikania  
07L Tvorba a implementácia politík  
1 800  
2 900  
117 343  
27 476  
1 150  
1 799  
2 937  
81 269  
26 630  
1 041  
1 799  
2 932  
81 227  
26 257  
1 041  
100,0  
99,8  
99,9  
98,6  
100,0  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných  
organizácií  
0AS Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike  
0D4 SK PRES 2016  
4
0
5
10  
1
9
20,0  
90,0  
0EA Operačný program Výskum a inovácie  
0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 -  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
99 605  
0
2 430  
37 366  
1 166  
4 360  
37 366  
1 166  
4 315  
100,0  
100,0  
99,0  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 15  
19.3.2018  
Strana: 4  
Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2017  
(v tis. eur)  
% k  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
Schválený Upravený  
rozpočet rozpočet  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Kód  
Názov programu  
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
05T Rozvojová spolupráca  
06H Hospodárska mobilizácia  
07P Regionálny rozvoj  
08V UDRŽATEĽNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO  
08W POTRAVINOVÁ BEZPEČNOSŤ, ZDRAVIE A OCHRANA  
30  
96  
0
30  
99  
14  
30  
99  
597  
100,0  
100,0  
4 264,3  
100,0  
4 544  
34 168  
7 341  
40 070  
7 341  
41 866  
104,5  
ZVIERAT A RASTLÍN  
090 TVORBA, REGULÁCIA A IMPLEMENTÁCIA POLITÍK  
091 PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI  
55 120  
12 158  
46 865  
14 915  
47 053  
14 915  
100,4  
100,0  
POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA  
092 ROZVOJ VIDIEKA  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných  
131  
246  
661  
246  
661  
246  
100,0  
100,0  
organizácií  
0AR MPRV SR - Protidrogová politika  
0CC STABILIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA A TRHOV S  
10  
479 268  
10  
427 748  
6
60,0  
100,0  
427 748  
POĽNOHOSPODÁRSYMI KOMODITAMI  
0CD ROZVOJ VIDIEKA SR 2014 - 2020  
0D4 SK PRES 2016  
482 574  
0
231 952  
69  
231 952  
31  
100,0  
44,9  
0DV Operačné programy regionálneho rozvoja 2014 - 2020  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
002 Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike  
017 Podpora rozvoja bývania  
053 Cestná infraštruktúra  
055 Letecká doprava a infraštruktúra  
06E Podpora obrany  
06H Hospodárska mobilizácia  
07S Železničná doprava  
07T Tvorba a implementácia politík  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných  
25 984  
789  
58 043  
12 336  
5
117 804  
504 835  
8 699  
668  
1 661  
630 342  
56 584  
582  
58 043  
12 987  
5
117 804  
505 496  
8 699  
668  
1 661  
630 342  
57 561  
582  
100,0  
105,3  
100,0  
100,0  
100,1  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
101,7  
100,0  
29 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky  
5
132 500  
394 775  
1 000  
678  
1 661  
513 290  
53 402  
582  
organizácií  
0BC Rozvoj cestovného ruchu  
7 543  
198  
8 094  
349  
8 094  
449  
100,0  
128,7  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
99,6  
0BJ Vodná doprava  
0D4 SK PRES 2016  
0
10  
10  
0EB Operačný program Integrovaná infraštruktúra  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
06H Hospodárska mobilizácia  
07U Geodézia, kartografia a kataster  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
07V Štatistické zisťovania  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
07W Verejné obstarávanie  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
0CB Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
1 040 407  
3 794  
2
388 909  
7 259  
2
388 909  
7 258  
2
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
11 597  
10 255  
16 607  
4 278  
6 390  
950  
21 225  
5 589  
18 183  
5 528  
6 435  
1 737  
3 706  
93  
21 149  
5 424  
19 303  
5 528  
6 395  
1 706  
3 705  
93  
97,0  
32 Štatistický úrad SR  
106,2  
100,0  
99,4  
98,2  
100,0  
100,0  
33 Úrad pre verejné obstarávanie  
34 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
3 463  
0
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 15  
19.3.2018  
Strana: 5  
Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2017  
(v tis. eur)  
% k  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
Schválený Upravený  
rozpočet rozpočet  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Kód  
Názov programu  
36 Úrad jadrového dozoru SR  
06H Hospodárska mobilizácia  
080 Výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných  
1
1
1
7 312  
646  
100,0  
92,6  
99,4  
8 100  
650  
7 899  
650  
organizácií  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
081 Podpora priemyselného vlastníctva  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných  
371  
2 775  
135  
503  
5 856  
129  
492  
5 856  
129  
97,8  
100,0  
100,0  
37 Úrad priemyselného vlastníctva SR  
organizácií  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
082 Štátna politika v oblasti technickej normalizácie,  
268  
4 088  
481  
4 362  
480  
4 337  
99,8  
99,4  
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
metrológie, kvality a posudzovania zhody  
097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných  
81  
81  
81  
100,0  
organizácií  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
084 Hospodárska súťaž  
56  
2 599  
35  
8 198  
596  
105  
2 754  
29  
12 716  
4 208  
5
105  
2 753  
29  
10 798  
4 192  
5
100,0  
100,0  
100,0  
84,9  
40 Protimonopolný úrad SR  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
0D9 Bezpečnosť informácií  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
002 Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike  
06E Podpora obrany  
41 Národný bezpečnostný úrad  
42 Správa štátnych hmotných rezerv SR  
99,6  
5
100,0  
100,0  
99,8  
3 139  
617  
3 139  
514  
3 139  
513  
06H Hospodárska mobilizácia  
086 Štátne hmotné rezervy  
14 457  
153  
1 215  
1 310 049  
1 008  
36  
12 547  
154  
1 264  
1 310 049  
1 155  
109  
12 545  
153  
1 242  
1 166 569  
1 153  
108  
100,0  
99,4  
98,3  
89,0  
99,8  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
06Q Ochrana základných práv a slobôd  
08H Dlhová služba  
0A0 Ochrana osobných údajov  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
48 Všeobecná pokladničná správa  
51 Slovenská akadémia vied  
99,1  
#
Nepriradené  
2 050 807  
62 470  
1 159 420  
65 297  
1 105 407  
68 658  
95,3  
105,1  
087 Výskum a vývoj v prírodných, technických, lekárskych a  
spoločenských vedách a ich zabezpečenie  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
08L Organizácia súdnictva a postavenie sudcov.  
197  
572  
29  
1 280  
759  
113  
1 280  
759  
113  
100,0  
100,0  
100,0  
98,9  
55 Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky  
0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  
S P O L U  
17 383 366 15 410 365 15 234 261