Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2017
(v tis. eur)
Kapitola štátneho rozpočtu Kód Názov programu Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Skutočnosť % k upravenému rozpočtu
 01 Kancelária Národnej rady SR 06M  Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu 35 482 29 103 29 059 99,8
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 1 024 874 874 32,3
 02 Kancelária prezidenta SR 06N  Reprezentácia štátu a obyvateľov SR 6 112 5 655 5 654 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 78 285 282 98,9
 03 Úrad vlády SR 06P  Tvorba a implementácia politík 37 477 34 384 34 276 99,7
0EC  Programy nadnárodnej spolupráce 2014 - 2020 64 76 200 263,2
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 2 844 16 081 16 081 100,0
04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 70 308 306 99,4
0ET  Výkon funkcie podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 4 284 22 090 22 002 99,6
 05 Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 00A  Ochrana ústavnosti 4 382 4 441 4 323 97,3
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 348 554 544 98,2
06 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 01W  Jednotný výklad / aplikácia  zákona - program NS SR 11 716 12 086 12 085 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 96 588 588 100,0
 07 Generálna prokuratúra SR 06R  Presadzovanie zákonnosti - program GP SR 93 370 94 093 93 649 99,5
0AR  MPRV SR - Protidrogová politika 0 0 0 0,0
0AU  Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR 20 20 1 5,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 1 883 3 554 3 552 99,9
 08 Najvyšší kontrolný úrad SR 06S  Nezávislá kontrolná činnosť 8 676 9 073 9 073 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 1 315 1 138 1 088 95,6
 09 Slovenská informačná služba 06T  Informačná činnosť 51 511 52 661 52 659 100,0
 10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych zálež. SR 05T  Rozvojová spolupráca 6 550 8 380 9 045 107,9
06U  Rozvoj zahraničných vzťahov 104 268 113 588 113 527 99,9
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 0 25 869 25 869 100,0
0D3  Štátna politika k Slovákom žijúcim v zahraničí 1 654 1 816 1 814 99,9
0D4  SK PRES 2016 0 3 425 3 365 98,2
 11 Ministerstvo obrany SR 05T  Rozvojová spolupráca 10 10 10 100,0
06E  Podpora obrany 550 304 303 99,7
06H  Hospodárska mobilizácia 1 300 7 300 7 300 100,0
095  Rozvoj obrany 282 196 221 515 221 484 100,0
096  Obrana 705 689 700 877 701 379 100,1
0AU  Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR 307 269 123 45,7
0D4  SK PRES 2016 0 40 40 100,0
0DB  Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov SZO v SR 3 3 2 66,7
 12 Ministerstvo vnútra SR 000 000 37 396 10 005 10 005 100,0
002  Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike 5 5 5 100,0
05T  Rozvojová spolupráca 100 262 121 46,2
06G  Ľudské zdroje 21 781 8 299 8 299 100,0
06H  Hospodárska mobilizácia 38 38 38 100,0
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 203 196 196 100,0
0AR  MPRV SR - Protidrogová politika 0 32 32 100,0
0AS  Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike 6 6 6 100,0
0D5  Výchova a vzdelávanie mládeže 1 103 540 1 205 623 1 207 990 100,2
0D6  Efektívna a spoľahlivá štátna správa 1 135 844 1 175 721 1 189 482 101,2
0DB  Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov SZO v SR 0 300 300 100,0
0EJ  Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 25 739 25 740 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 34 096 28 593 28 754 100,6
 13 Ministerstvo spravodlivosti SR 06H  Hospodárska mobilizácia 14 2 1 50,0
070  Väzenstvo 162 873 172 867 173 595 100,4
08P   Financovanie systému súdnictva 196 075 190 160 190 068 100,0
08R   Tvorba a implementácia politík 13 015 18 559 18 561 100,0
0AR  MPRV SR - Protidrogová politika 14 14 14 100,0
0D4  SK PRES 2016 0 4 4 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 18 951 24 672 24 669 100,0
 15 Ministerstvo financií SR 05T  Rozvojová spolupráca 220 90 90 100,0
06H  Hospodárska mobilizácia 10 15 14 93,3
072  Výber daní a cla 213 286 234 023 234 453 100,2
074  Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií 51 189 58 634 58 318 99,5
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 115 124 124 100,0
0AS  Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike 406 418 414 99,0
0AU  Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR 36 36 36 100,0
0D4  SK PRES 2016 0 14 10 71,4
0EJ  Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 138 243 0 0 0,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 80 353 171 492 171 649 100,1
 18 Ministerstvo životného prostredia SR 06H  Hospodárska mobilizácia 180 180 178 98,9
075  Starostlivosť o životné prostredie 445 762 215 771 215 771 100,0
076  Tvorba a implementácia politík 41 519 37 632 37 697 100,2
0D4  SK PRES 2016 0 16 14 87,5
0EJ  Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 1 1 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 2 172 2 571 2 570 100,0
 20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 021  Tvorba a implementácia politík 20 645 22 356 22 353 100,0
026  Národný program rozvoja športu v SR 94 614 104 506 104 505 100,0
05T  Rozvojová spolupráca 1 883 1 978 1 955 98,8
06G  Ľudské zdroje 51 193 13 392 13 392 100,0
06H  Hospodárska mobilizácia 5 0 0 0,0
06K  Národný program rozvoja vedy a techniky 41 165 48 328 48 524 100,4
077  Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora štude 481 804 490 000 489 992 100,0
078  Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže 579 575 468 835 468 962 100,0
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 9 097 9 853 9 844 99,9
0AE  Operačný program Výskum a vývoj 0 0 20 0,0
0AR  MPRV SR - Protidrogová politika 40 8 8 100,0
0EA  Operačný program Výskum a inovácie 139 510 51 164 51 164 100,0
0EJ  Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 140 140 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 14 180 23 568 22 511 95,5
 21 Ministerstvo zdravotníctva SR 06E  Podpora obrany 221 221 221 100,0
06H  Hospodárska mobilizácia 1 429 1 429 1 429 100,0
079  Prevencia a ochrana zdravia 32 622 33 087 33 088 100,0
07A  Zdravotná starostlivosť 1 290 781 1 325 989 1 325 988 100,0
07B  Tvorba a implementácia politík 45 260 48 546 47 912 98,7
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 620 658 642 97,6
0DB  Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov SZO v SR 90 90 87 96,7
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 151 1 074 1 072 99,8
 22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 06G  Ľudské zdroje 281 976 241 440 241 469 100,0
06H  Hospodárska mobilizácia 45 45 45 100,0
07C  Sociálna inklúzia 1 795 233 1 748 093 1 747 186 99,9
07E  Tvorba a implementácia politík 156 801 174 695 174 781 100,0
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 675 594 594 100,0
0AR  MPRV SR - Protidrogová politika 50 50 49 98,0
0D4  SK PRES 2016 0 5 5 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 17 182 21 797 21 797 100,0
 24 Ministerstvo kultúry SR 06H  Hospodárska mobilizácia 3 3 0 0,0
08S  Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt 186 465 185 712 185 075 99,7
08T  Tvorba a implementácia politík 55 420 59 271 60 287 101,7
0D4  SK PRES 2016 0 4 2 50,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 1 800 1 799 1 799 100,0
 26 Ministerstvo hospodárstva SR 06H  Hospodárska mobilizácia 2 900 2 937 2 932 99,8
07K  Rozvoj priemyslu a podpora podnikania 117 343 81 269 81 227 99,9
07L  Tvorba a implementácia politík 27 476 26 630 26 257 98,6
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 1 150 1 041 1 041 100,0
0AS  Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike 4 5 1 20,0
0D4  SK PRES 2016 0 10 9 90,0
0EA  Operačný program Výskum a inovácie 99 605 37 366 37 366 100,0
0EJ  Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 1 166 1 166 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 2 430 4 360 4 315 99,0
 27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 05T  Rozvojová spolupráca 30 30 30 100,0
06H  Hospodárska mobilizácia 96 99 99 100,0
07P  Regionálny rozvoj 0 14 597 4 264,3
08V  UDRŽATEĽNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO 4 544 7 341 7 341 100,0
08W POTRAVINOVÁ BEZPEČNOSŤ, ZDRAVIE A OCHRANA ZVIERAT A RASTLÍN 34 168 40 070 41 866 104,5
090  TVORBA, REGULÁCIA A IMPLEMENTÁCIA POLITÍK 55 120 46 865 47 053 100,4
091  PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA 12 158 14 915 14 915 100,0
092  ROZVOJ VIDIEKA 131 661 661 100,0
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 246 246 246 100,0
0AR  MPRV SR - Protidrogová politika 10 10 6 60,0
0CC  STABILIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA  A TRHOV S POĽNOHOSPODÁRSYMI KOMODITAMI 479 268 427 748 427 748 100,0
0CD  ROZVOJ VIDIEKA SR 2014 - 2020 482 574 231 952 231 952 100,0
0D4  SK PRES 2016 0 69 31 44,9
0DV  Operačné programy regionálneho rozvoja 2014 - 2020 25 984 58 043 58 043 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 789 12 336 12 987 105,3
29 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 002  Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike 5 5 5 100,0
017  Podpora rozvoja bývania 132 500 117 804 117 804 100,0
053  Cestná infraštruktúra 394 775 504 835 505 496 100,1
055  Letecká doprava a infraštruktúra 1 000 8 699 8 699 100,0
06E  Podpora obrany 678 668 668 100,0
06H  Hospodárska mobilizácia 1 661 1 661 1 661 100,0
07S  Železničná doprava 513 290 630 342 630 342 100,0
07T  Tvorba a implementácia politík 53 402 56 584 57 561 101,7
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 582 582 582 100,0
0BC  Rozvoj cestovného ruchu 7 543 8 094 8 094 100,0
0BJ  Vodná doprava 198 349 449 128,7
0D4  SK PRES 2016 0 10 10 100,0
0EB  Operačný program Integrovaná infraštruktúra 1 040 407 388 909 388 909 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 3 794 7 259 7 258 100,0
 31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 06H  Hospodárska mobilizácia 2 2 2 100,0
07U  Geodézia, kartografia a kataster 11 597 21 225 21 149 99,6
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 10 255 5 589 5 424 97,0
 32 Štatistický úrad SR 07V  Štatistické zisťovania 16 607 18 183 19 303 106,2
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 4 278 5 528 5 528 100,0
 33 Úrad pre verejné obstarávanie 07W  Verejné obstarávanie 6 390 6 435 6 395 99,4
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 950 1 737 1 706 98,2
 34 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 0CB  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 3 463 3 706 3 705 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 0 93 93 100,0
 36 Úrad jadrového dozoru SR 06H  Hospodárska mobilizácia 1 1 1 100,0
080  Výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou 8 100 7 899 7 312 92,6
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 650 650 646 99,4
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 371 503 492 97,8
 37 Úrad priemyselného vlastníctva SR 081  Podpora priemyselného vlastníctva 2 775 5 856 5 856 100,0
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 135 129 129 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 268 481 480 99,8
 38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 082  Štátna politika v oblasti technickej normalizácie, metrológie, kvality a posudzovania zhody 4 088 4 362 4 337 99,4
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 81 81 81 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 56 105 105 100,0
 40 Protimonopolný úrad SR 084  Hospodárska súťaž 2 599 2 754 2 753 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 35 29 29 100,0
 41 Národný bezpečnostný úrad 0D9  Bezpečnosť informácií 8 198 12 716 10 798 84,9
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 596 4 208 4 192 99,6
 42 Správa štátnych hmotných rezerv SR 002  Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike 5 5 5 100,0
06E  Podpora obrany 3 139 3 139 3 139 100,0
06H  Hospodárska mobilizácia 617 514 513 99,8
086  Štátne hmotné rezervy 14 457 12 547 12 545 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 153 154 153 99,4
 48 Všeobecná pokladničná správa 06Q  Ochrana základných práv a slobôd 1 215 1 264 1 242 98,3
08H  Dlhová služba 1 310 049 1 310 049 1 166 569 89,0
0A0  Ochrana osobných údajov 1 008 1 155 1 153 99,8
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 36 109 108 99,1
# Nepriradené 2 050 807 1 159 420 1 105 407 95,3
 51 Slovenská akadémia vied 087  Výskum a vývoj v prírodných, technických, lekárskych a spoločenských vedách a ich zabezpečenie 62 470 65 297 68 658 105,1
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 197 1 280 1 280 100,0
55 Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 08L  Organizácia súdnictva a postavenie sudcov. 572 759 759 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 29 113 113 100,0
S P O L U 17 383 366 15 410 365 15 234 261 98,9