Štátna pokladnica  
Tabuľka: 14  
19.3.2018  
Strana: 1  
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017  
(v tis. eur)  
600 Bežné výdavky  
700 Kapitálové výdavky  
Úhrn výdavkov  
% k  
% k  
% k  
Schválený Upravený  
Schválený Upravený  
Schválený Upravený  
Kód  
Kód a názov  
Plnenie upravenému  
Plnenie upravenému  
Plnenie upravenému  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočtu  
rozpočtu  
rozpočtu  
01  
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY  
Všeobecné služby  
277 553  
5 396  
284 946  
6 118  
288 198  
6 118  
101,1  
100,0  
100,0  
100,0  
101,2  
101,2  
100,0  
100,1  
100,0  
104,8  
730  
14 384  
0
14 747  
0
102,5  
0,0  
278 283  
5 396  
299 330 302 945  
101,2  
100,0  
100,0  
100,0  
101,2  
101,2  
100,0  
100,1  
100,0  
105,3  
01.3  
01.3.3  
0
0
6 118  
6 118  
6 118  
6 118  
Iné všeobecné služby  
5 396  
6 118  
6 118  
0
0
0,0  
5 396  
6 118  
2120 Ministerstvo školstva SR  
01.4 Základný výskum  
5 396  
6 118  
6 118  
0
0
0
0,0  
5 396  
6 118  
01.4  
256 236  
256 236  
1 773  
278 025  
278 025  
1 905  
281 277  
281 277  
1 905  
730  
730  
0
14 384  
14 384  
63  
14 747  
14 747  
63  
102,5  
102,5  
100,0  
100,0  
0,0  
256 966  
256 966  
1 773  
292 409 296 024  
292 409 296 024  
01.4.0  
01.4.0 Základný výskum  
2111 Ministerstvo obrany SR  
1 968  
1 968  
2120 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  
športu SR  
195 421  
420  
213 647  
470  
213 903  
470  
190  
0
12 813  
0
12 813  
0
195 611  
420  
226 460 226 716  
2131 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
470  
63 511  
803  
470  
66 870  
803  
2151 Slovenská akadémia vied  
58 622  
62 003  
64 999  
540  
1 508  
1 871  
124,1  
59 162  
01.5  
01.5 Výskum a vývoj v oblasti všeobecných  
verejných služieb  
15 921  
15 921  
119  
803  
803  
146  
0
803  
803  
146  
0
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
15 921  
15 921  
119  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
01.5.0  
01.5.0 Výskum a vývoj v oblasti  
všeobecných verejných služieb  
2110 Ministerstvo zahraničných vecí SR  
803  
146  
0
803  
146  
0
2120 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  
športu SR  
15 172  
15 172  
2132 Štatistický úrad SR  
630  
2 896  
2 896  
2 896  
2 896  
9 643  
9 643  
657  
2 782  
2 782  
2 782  
2 782  
9 747  
9 747  
657  
2 792  
2 792  
2 792  
2 792  
9 595  
9 595  
100,0  
100,4  
100,4  
100,4  
100,4  
98,4  
0
150  
0
415  
0
415  
0,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
630  
3 046  
3 046  
3 046  
3 046  
48 977  
48 977  
657  
3 197  
3 197  
3 197  
3 197  
15 967  
15 967  
657  
3 207  
3 207  
3 207  
3 207  
15 815  
15 815  
100,0  
100,3  
100,3  
100,3  
100,3  
99,0  
02  
02 OBRANA  
02.4  
02.4.0  
02.4 Výskum a vývoj v oblasti obrany  
02.4.0 Výskum a vývoj v oblasti obrany  
2111 Ministerstvo obrany SR  
150  
415  
415  
150  
415  
415  
150  
415  
415  
04  
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ  
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti  
39 334  
39 334  
6 220  
6 220  
6 220  
6 220  
04.8  
98,4  
99,0  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 14  
19.3.2018  
Strana: 2  
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017  
(v tis. eur)  
600 Bežné výdavky  
700 Kapitálové výdavky  
Úhrn výdavkov  
% k  
% k  
% k  
Schválený Upravený  
rozpočet rozpočet  
Schválený Upravený  
Schválený Upravený  
Kód  
Kód a názov  
Plnenie upravenému  
Plnenie upravenému  
Plnenie upravenému  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočtu  
rozpočtu  
rozpočtu  
04.8.1  
04.8.1 Výskum a vývoj v ekonomickej,  
obchodnej a pracovnej  
0
300  
300  
300  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0
300  
300  
300  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
2138 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a  
skúšobníctvo SR  
0
300  
8 294  
8 294  
0
0
300  
8 838  
8 838  
04.8.2  
04.8.2 Výskum a vývoj v oblasti  
poľnohospodárstva, lesníctva  
5 341  
8 294  
8 294  
544  
544  
544  
100,0  
100,0  
5 341  
8 838  
8 838  
2127 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja  
vidieka SR  
5 341  
544  
5 341  
04.8.3  
04.8.4  
04.8.3 Výskum a vývoj v oblasti palív a  
energie  
1 491  
152  
0
0,0  
0
0
0
0,0  
1 491  
152  
0
0,0  
2136 Úrad jadrového dozoru SR  
1 491  
152  
0
0,0  
0
0
0
0,0  
1 491  
152  
0
0,0  
04.8.4 Výskum a vývoj v oblasti ťažby,  
výroby a výstavby  
1 924  
1 600  
324  
244  
244  
643  
643  
0
124  
119  
5
124  
119  
5
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
3
3
100,0  
100,0  
0,0  
1 924  
1 600  
324  
127  
122  
5
127  
122  
5
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
2126 Ministerstvo hospodárstva SR  
3
3
2129 Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
04.8.5 Výskum a vývoj v oblasti dopravy  
2129 Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
04.8.6 Výskum a vývoj v oblasti  
0
0
04.8.5  
04.8.6  
04.8.7  
621  
621  
256  
256  
0
621  
621  
256  
256  
0
0
0
0,0  
244  
621  
621  
256  
256  
5 673  
0
621  
621  
256  
256  
5 673  
0
0
0
0,0  
244  
0
0
0,0  
643  
komunikácií  
2129 Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
0
5 673  
0
0
5 673  
0
0,0  
643  
04.8.7 Výskum a vývoj v iných odvetviach  
39 334  
100,0  
0,0  
39 334  
39 334  
0
2120 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  
športu SR  
0
0
0
0,0  
39 334  
2126 Ministerstvo hospodárstva SR  
0
0
0
0,0  
0
0
0
5 673  
0
5 673  
0
100,0  
0,0  
5 673  
597  
597  
5 673  
597  
597  
100,0  
100,0  
100,0  
05  
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
597  
597  
597  
597  
597  
597  
100,0  
100,0  
597  
05.5  
05.5 Výskum a vývoj v oblasti ochrany  
životného prostredia  
0
0
0,0  
597  
05.5.0  
05.5.0 Výskum a vývoj v oblasti ochrany  
životného prostredi  
597  
597  
597  
100,0  
0
0
0
0,0  
597  
597  
597  
100,0  
2118 Ministerstvo životného prostredia SR  
597  
597  
597  
100,0  
0
0
0
0,0  
597  
597  
597  
100,0  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 14  
19.3.2018  
Strana: 3  
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017  
(v tis. eur)  
600 Bežné výdavky  
700 Kapitálové výdavky  
Úhrn výdavkov  
% k  
% k  
% k  
Schválený Upravený  
rozpočet rozpočet  
Schválený Upravený  
Schválený Upravený  
Kód  
Kód a názov  
07 ZDRAVOTNÍCTVO  
Plnenie upravenému  
Plnenie upravenému  
Plnenie upravenému  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočtu  
rozpočtu  
rozpočtu  
07  
0
0
59  
85  
85  
144,1  
144,1  
144,1  
144,1  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0
0
35  
41  
41  
117,1  
117,1  
117,1  
117,1  
0,0  
0
0
0
0
94  
126  
126  
134,0  
134,0  
134,0  
134,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
07.5  
07.5.0  
07.5 Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva  
94  
94  
59  
35  
07.5.0 Výskum a vývoj v oblasti  
zdravotníctva  
126  
0
59  
85  
0
35  
41  
2121 Ministerstvo zdravotníctva SR  
0
59  
85  
0
35  
41  
94  
126  
08  
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A  
NÁBOŽENSTVO  
08.5 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie,  
kultúry a náboženstvo  
Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a  
1 040  
1 040  
1 040  
1 040  
3 196  
3 196  
3 196  
3 196  
731  
731  
731  
731  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 040  
1 040  
1 040  
1 040  
3 196  
3 196  
3 196  
3 196  
731  
731  
08.5  
0,0  
731  
731  
08.5.0  
731  
731  
0
0
0,0  
731  
731  
náb.  
2124 Ministerstvo kultúry SR  
731  
731  
0
0
0,0  
731  
731  
09  
09 VZDELÁVANIE  
9 169  
9 169  
9 169  
9 169  
9 169  
9 169  
9 169  
9 169  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
12  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
9 181  
9 181  
9 181  
9 181  
9 181  
9 181  
9 181  
9 181  
09.7  
09.7.0  
09.7 Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania  
09.7.0 Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania  
2120 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  
športu SR  
10  
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE  
516  
516  
516  
792  
792  
792  
793  
793  
793  
100,1  
100,1  
100,1  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
516  
516  
516  
792  
792  
792  
792  
793  
793  
793  
793  
100,1  
100,1  
100,1  
10.8  
10.8 Výskum a vývoj v oblasti sociálneho  
zabezpečenia  
10.8.0  
10.8.0 Výskum a vývoj v oblasti sociálneho  
zabezpečenia  
2122 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  
rodiny SR  
516  
792  
793  
100,1  
0
0
0,0  
516  
100,1  
S P O L U  
295 441  
308 823  
311 960  
101,0  
40 214  
21 066  
21 435  
101,8  
335 655  
329 889 333 395  
101,1