Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017
(v tis. eur)
600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky Úhrn výdavkov
Kód Kód a názov Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Plnenie % k upravenému rozpočtu Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Plnenie % k upravenému rozpočtu Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Plnenie % k upravenému rozpočtu
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY 277 553 284 946 288 198 101,1 730 14 384 14 747 102,5 278 283 299 330 302 945 101,2
01.3 Všeobecné služby 5 396 6 118 6 118 100,0 0 0 0 0,0 5 396 6 118 6 118 100,0
01.3.3 Iné všeobecné služby 5 396 6 118 6 118 100,0 0 0 0 0,0 5 396 6 118 6 118 100,0
2120 Ministerstvo školstva SR 5 396 6 118 6 118 100,0 0 0 0 0,0 5 396 6 118 6 118 100,0
01.4 01.4  Základný výskum 256 236 278 025 281 277 101,2 730 14 384 14 747 102,5 256 966 292 409 296 024 101,2
01.4.0 01.4.0  Základný výskum 256 236 278 025 281 277 101,2 730 14 384 14 747 102,5 256 966 292 409 296 024 101,2
 2111 Ministerstvo obrany SR 1 773 1 905 1 905 100,0 0 63 63 100,0 1 773 1 968 1 968 100,0
 2120 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 195 421 213 647 213 903 100,1 190 12 813 12 813 100,0 195 611 226 460 226 716 100,1
 2131 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 420 470 470 100,0 0 0 0 0,0 420 470 470 100,0
 2151 Slovenská akadémia vied 58 622 62 003 64 999 104,8 540 1 508 1 871 124,1 59 162 63 511 66 870 105,3
01.5 01.5  Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb 15 921 803 803 100,0 0 0 0 0,0 15 921 803 803 100,0
01.5.0 01.5.0  Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb 15 921 803 803 100,0 0 0 0 0,0 15 921 803 803 100,0
 2110 Ministerstvo zahraničných vecí SR 119 146 146 100,0 0 0 0 0,0 119 146 146 100,0
 2120 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 15 172 0 0 0,0 0 0 0 0,0 15 172 0 0 0,0
 2132 Štatistický úrad SR 630 657 657 100,0 0 0 0 0,0 630 657 657 100,0
02 02  OBRANA 2 896 2 782 2 792 100,4 150 415 415 100,0 3 046 3 197 3 207 100,3
02.4 02.4  Výskum a vývoj v oblasti obrany 2 896 2 782 2 792 100,4 150 415 415 100,0 3 046 3 197 3 207 100,3
02.4.0 02.4.0  Výskum a vývoj v oblasti obrany 2 896 2 782 2 792 100,4 150 415 415 100,0 3 046 3 197 3 207 100,3
 2111 Ministerstvo obrany SR 2 896 2 782 2 792 100,4 150 415 415 100,0 3 046 3 197 3 207 100,3
04 04  EKONOMICKÁ  OBLASŤ 9 643 9 747 9 595 98,4 39 334 6 220 6 220 100,0 48 977 15 967 15 815 99,0
04.8 04.8  Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti 9 643 9 747 9 595 98,4 39 334 6 220 6 220 100,0 48 977 15 967 15 815 99,0
04.8.1 04.8.1 Výskum a vývoj v ekonomickej, obchodnej a pracovnej 0 300 300 100,0 0 0 0 0,0 0 300 300 100,0
2138 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 0 300 300 100,0 0 0 0 0,0 0 300 300 100,0
04.8.2 04.8.2  Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva 5 341 8 294 8 294 100,0 0 544 544 100,0 5 341 8 838 8 838 100,0
 2127 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 5 341 8 294 8 294 100,0 0 544 544 100,0 5 341 8 838 8 838 100,0
04.8.3 04.8.3  Výskum a vývoj v oblasti palív a energie 1 491 152 0 0,0 0 0 0 0,0 1 491 152 0 0,0
 2136 Úrad jadrového dozoru SR 1 491 152 0 0,0 0 0 0 0,0 1 491 152 0 0,0
04.8.4 04.8.4  Výskum a vývoj v oblasti ťažby, výroby a výstavby 1 924 124 124 100,0 0 3 3 100,0 1 924 127 127 100,0
2126 Ministerstvo hospodárstva SR 1 600 119 119 100,0 0 3 3 100,0 1 600 122 122 100,0
 2129 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 324 5 5 100,0 0 0 0 0,0 324 5 5 100,0
04.8.5 04.8.5  Výskum a vývoj v oblasti dopravy 244 621 621 100,0 0 0 0 0,0 244 621 621 100,0
 2129 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 244 621 621 100,0 0 0 0 0,0 244 621 621 100,0
04.8.6  04.8.6  Výskum a vývoj v oblasti komunikácií 643 256 256 100,0 0 0 0 0,0 643 256 256 100,0
 2129 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 643 256 256 100,0 0 0 0 0,0 643 256 256 100,0
04.8.7 04.8.7  Výskum a vývoj v iných odvetviach 0 0 0 0,0 39 334 5 673 5 673 100,0 39 334 5 673 5 673 100,0
 2120 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 0 0 0 0,0 39 334 0 0 0,0 39 334 0 0 0,0
2126 Ministerstvo hospodárstva SR 0 0 0 0,0 0 5 673 5 673 100,0 0 5 673 5 673 100,0
05 05  OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 597 597 597 100,0 0 0 0 0,0 597 597 597 100,0
05.5 05.5  Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia 597 597 597 100,0 0 0 0 0,0 597 597 597 100,0
05.5.0  05.5.0  Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredi 597 597 597 100,0 0 0 0 0,0 597 597 597 100,0
 2118 Ministerstvo životného prostredia SR 597 597 597 100,0 0 0 0 0,0 597 597 597 100,0
07 07  ZDRAVOTNÍCTVO 0 59 85 144,1 0 35 41 117,1 0 94 126 134,0
07.5 07.5  Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva 0 59 85 144,1 0 35 41 117,1 0 94 126 134,0
07.5.0  07.5.0  Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva 0 59 85 144,1 0 35 41 117,1 0 94 126 134,0
2121 Ministerstvo zdravotníctva SR 0 59 85 144,1 0 35 41 117,1 0 94 126 134,0
08 08  REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO 1 040 731 731 100,0 0 0 0 0,0 1 040 731 731 100,0
08.5 08.5  Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstvo 1 040 731 731 100,0 0 0 0 0,0 1 040 731 731 100,0
08.5.0 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náb. 1 040 731 731 100,0 0 0 0 0,0 1 040 731 731 100,0
2124 Ministerstvo kultúry SR 1 040 731 731 100,0 0 0 0 0,0 1 040 731 731 100,0
09 09  VZDELÁVANIE 3 196 9 169 9 169 100,0 0 12 12 100,0 3 196 9 181 9 181 100,0
09.7 09.7  Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania 3 196 9 169 9 169 100,0 0 12 12 100,0 3 196 9 181 9 181 100,0
09.7.0  09.7.0  Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania 3 196 9 169 9 169 100,0 0 12 12 100,0 3 196 9 181 9 181 100,0
 2120 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 3 196 9 169 9 169 100,0 0 12 12 100,0 3 196 9 181 9 181 100,0
10 10  SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 516 792 793 100,1 0 0 0 0,0 516 792 793 100,1
10.8 10.8  Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia 516 792 793 100,1 0 0 0 0,0 516 792 793 100,1
10.8.0 10.8.0  Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia 516 792 793 100,1 0 0 0 0,0 516 792 793 100,1
 2122 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 516 792 793 100,1 0 0 0 0,0 516 792 793 100,1
S P O L U 295 441 308 823 311 960 101,0 40 214 21 066 21 435 101,8 335 655 329 889 333 395 101,1