Štátna pokladnica  
19.3.2018  
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa kapitol ŠR za rok 2017  
Tabuľka: 13  
Strana: 1  
(v tis. eur)  
600 - Bežné výdavky  
700 - Kapitálové výdavky  
Výdavky spolu  
% k  
upravené  
mu  
rozpočtu  
100,0  
% k  
Skutočnosť upraveném  
u rozpočtu  
% k  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
Kód  
Kód a názov  
Schválený Upravený  
rozpočet rozpočet  
Schválený Upravený  
rozpočet rozpočet  
Schválený Upravený  
rozpočet rozpočet  
Skutočnosť  
Ministerstvo zahraničných vecí a  
európskych záležitostí SR  
01.5 Výskum a vývoj v oblasti  
všeobecných verejných služieb  
01.5.0 Výskum a vývoj v oblasti  
všeobecných verejných služieb  
100,0  
100,0  
100,0  
100,2  
100,0  
100,0  
100,4  
100,4  
100,0  
100,0  
100,0  
100,1  
100,0  
100,0  
100,1  
100,1  
0,0  
0,0  
0,0  
2110  
2111  
119  
119  
146  
146  
146  
146  
0
0
0
0
0
0
0
119  
119  
146  
146  
146  
0
146  
146  
100,0  
100,0  
100,2  
100,0  
100,0  
100,3  
100,3  
100,0  
100,0  
100,0  
100,1  
100,0  
100,0  
100,1  
100,1  
0,0  
119  
146  
146  
0
0,0  
119  
146  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
Ministerstvo obrany SR  
4 669  
1 773  
1 773  
2 896  
2 896  
597  
4 687  
1 905  
1 905  
2 782  
2 782  
597  
4 697  
1 905  
1 905  
2 792  
2 792  
597  
150  
478  
478  
4 819  
1 773  
1 773  
3 046  
3 046  
597  
5 165  
1 968  
1 968  
3 197  
3 197  
597  
5 175  
1 968  
1 968  
3 207  
3 207  
597  
01.4 Základný výskum  
0
63  
63  
01.4.0 Základný výskum  
0
63  
63  
02.4 Výskum a vývoj v oblasti  
obrany  
150  
415  
415  
02.4.0 Výskum a vývoj v oblasti obrany  
150  
415  
415  
2118  
2120  
Ministerstvo životného prostredia SR  
0
0
0
05.5 Výskum a vývoj v oblasti ochrany  
životného prostredia  
05.5.0 Výskum a vývoj v oblasti  
ochrany životného prostredia  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  
a športu SR SR  
597  
597  
597  
0
0
0
0,0  
597  
597  
597  
597  
597  
597  
0
0
0
0,0  
597  
597  
597  
100,0  
0,0  
219 185  
5 396  
5 396  
195 421  
195 421  
15 172  
15 172  
0
228 934  
6 118  
6 118  
213 647  
213 647  
0
229 190  
6 118  
6 118  
213 903  
213 903  
0
39 524  
12 825  
12 825  
258 709  
5 396  
5 396  
195 611  
195 611  
15 172  
15 172  
39 334  
39 334  
3 196  
3 196  
0
241 759  
6 118  
6 118  
226 460  
226 460  
0
242 015  
6 118  
6 118  
226 716  
226 716  
0
01.3 Všeobecné služby  
0
0
0
01.3.3 Iné všeobecné služby  
01.4 Základný výskum  
0
0
0
0,0  
190  
12 813  
12 813  
100,0  
100,0  
0,0  
01.4.0 Základný výskum  
190  
12 813  
12 813  
01.5 Výskum a vývoj v oblasti  
všeobecných verejných služieb  
01.5.0 Výskum a vývoj v oblasti  
všeobecných verejných služieb  
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej  
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0,0  
39 334  
0
0
0,0  
0
0
0,0  
oblasti  
04.8.7 Výskum a vývoj v iných  
odvetviach  
09.7 Výskum a vývoj v oblasti  
vzdelávania  
09.7.0 Výskum a vývoj v oblasti  
vzdelávania  
0
0
0
0,0  
39 334  
0
0
0,0  
0
0
0,0  
3 196  
3 196  
0
9 169  
9 169  
59  
9 169  
9 169  
85  
100,0  
100,0  
144,1  
0
0
0
12  
12  
35  
12  
12  
41  
100,0  
100,0  
117,1  
9 181  
9 181  
94  
9 181  
9 181  
126  
100,0  
100,0  
134,0  
2121  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Štátna pokladnica  
19.3.2018  
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa kapitol ŠR za rok 2017  
Tabuľka: 13  
Strana: 2  
(v tis. eur)  
600 - Bežné výdavky  
700 - Kapitálové výdavky  
Výdavky spolu  
% k  
upravené  
mu  
% k  
Skutočnosť upraveném  
u rozpočtu  
% k  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
Kód  
Kód a názov  
Schválený Upravený  
rozpočet rozpočet  
Schválený Upravený  
rozpočet rozpočet  
Schválený Upravený  
Skutočnosť  
rozpočet rozpočet  
rozpočtu  
07.5 Výskum a vývoj v oblasti  
zdravotníctva  
07.5.0 Výskum a vývoj v oblasti  
zdravotníctva  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  
rodiny SR  
10.8 Výskum a vývoj v oblasti  
sociálneho zabezpečenia  
10.8.0 Výskum a vývoj v oblasti  
sociálneho zabezpečenia  
0
0
59  
85  
85  
144,1  
144,1  
100,1  
100,1  
100,1  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35  
41  
117,1  
117,1  
0,0  
0
0
94  
126  
126  
134,0  
134,0  
100,1  
100,1  
100,1  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
59  
792  
792  
792  
731  
731  
731  
119  
119  
119  
0
35  
41  
94  
792  
2122  
2124  
2126  
516  
793  
793  
793  
731  
731  
731  
119  
119  
119  
0
0
0
516  
793  
516  
0
0
0,0  
516  
792  
793  
516  
0
0
0,0  
516  
792  
793  
0,0  
Ministerstvo kultúry SR  
1 040  
1 040  
1 040  
1 600  
1 600  
1 600  
0
0
0
1 040  
1 040  
1 040  
1 600  
1 600  
1 600  
0
731  
731  
08.5.Výskum a vývoj v oblasti rekreácie,  
kultúry a náb.  
08.5.0 Výskum a vývoj v oblasti  
rekreácie, kultúry a náb.  
0
0
0,0  
731  
731  
0
0
0,0  
731  
731  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
Ministerstvo hospodárstva SR  
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej  
oblasti  
04.8.4 Výskum a vývoj v oblasti ťažby,  
výroby a výstavby  
'04.8.7 Výskum a vývoj v iných  
odvetviach  
Ministerstvo pôdohospodárstva a  
5 676  
5 676  
5 795  
5 795  
122  
5 795  
5 795  
122  
5 676  
5 676  
3
3
5 673  
5 673  
5 673  
8 838  
8 838  
8 838  
882  
5 673  
8 838  
8 838  
8 838  
882  
2127  
2129  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
5 341  
5 341  
5 341  
1 211  
1 211  
324  
8 294  
8 294  
8 294  
882  
882  
5
8 294  
8 294  
8 294  
882  
882  
5
544  
544  
544  
0
544  
544  
544  
0
5 341  
5 341  
5 341  
1 211  
1 211  
324  
rozvoja vidieka SR  
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej  
oblasti  
04.8.2 Výskum a vývoj v oblasti poľn.,  
lesníctva, rybného hosp. a poľovn.  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej  
0
0
0,0  
882  
882  
oblasti  
04.8.4 Výskum a vývoj v oblasti ťažby,  
výroby a výstavby  
0
0
0,0  
5
5
04.8.5 Výskum a vývoj v oblasti dopravy  
244  
621  
256  
470  
470  
470  
621  
256  
470  
470  
470  
0
0
0,0  
244  
621  
621  
04.8.6 Výskum a vývoj v oblasti  
komunikácií  
Úrad geodézie, kartografie a katastra  
SR  
643  
0
0
0,0  
643  
256  
256  
2131  
0,0  
420  
0
0
420  
470  
470  
01.4 Základný výskum  
420  
0
0
0,0  
420  
470  
470  
01.4.0 Základný výskum  
420  
0
0
0,0  
420  
470  
470  
Štátna pokladnica  
19.3.2018  
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa kapitol ŠR za rok 2017  
Tabuľka: 13  
Strana: 3  
(v tis. eur)  
600 - Bežné výdavky  
700 - Kapitálové výdavky  
Výdavky spolu  
% k  
upravené  
mu  
% k  
Skutočnosť upraveném  
u rozpočtu  
% k  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
Kód  
Kód a názov  
Schválený Upravený  
rozpočet rozpočet  
Schválený Upravený  
rozpočet rozpočet  
Schválený Upravený  
Skutočnosť  
rozpočet rozpočet  
rozpočtu  
2132  
2136  
2138  
2151  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
0,0  
0,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
Štatistický úrad SR  
630  
630  
657  
657  
657  
657  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
630  
630  
657  
657  
657  
01.5 Výskum a vývoj v oblasti  
všeobecných verejných služieb  
01.5.0 Výskum a vývoj v oblasti  
0
657  
657  
630  
657  
657  
0
0,0  
630  
657  
všeobecných verejných služieb  
0,0  
Úrad jadrového dozoru SR  
1 491  
1 491  
1 491  
0
152  
0
0
1 491  
1 491  
1 491  
0
152  
0
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej  
oblasti  
04.8.3 Výskum a vývoj v oblasti palív a  
energie  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a  
skúšobníctvo SR  
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej  
152  
0
0,0  
0
0
0,0  
152  
0
0,0  
152  
0
0,0  
0,0  
152  
0
0,0  
100,0  
100,0  
100,0  
104,8  
104,8  
104,8  
101,0  
0,0  
100,0  
100,0  
100,0  
105,3  
105,3  
105,3  
101,1  
300  
300  
0
300  
300  
0
300  
300  
0
0,0  
0
300  
300  
oblasti  
04.8.1 Výskum a vývoj v ekonomickej,  
obchodnej a pracovnej  
0
300  
300  
0
0,0  
0
300  
300  
124,1  
124,1  
124,1  
101,8  
Slovenská akadémia vied  
58 622  
58 622  
58 622  
295 441  
62 003  
62 003  
62 003  
308 823  
64 999  
64 999  
64 999  
311 960  
540  
540  
1 508  
1 508  
1 871  
1 871  
1 871  
21 435  
59 162  
59 162  
59 162  
335 655  
63 511  
63 511  
63 511  
329 889  
66 870  
66 870  
66 870  
333 395  
01.4 Základný výskum  
01.4.0 Základný výskum  
S P O L U  
540  
1 508  
40 214  
21 066