Kód Kód a názov 600 - Bežné výdavky 700 - Kapitálové výdavky Výdavky spolu
Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Skutočnosť % k upravenému rozpočtu Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Skutočnosť % k upravenému rozpočtu Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Skutočnosť % k upravenému rozpočtu
2110 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 119 146 146 100,0 0 0 0 0,0 119 146 146 100,0
01.5  Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb 119 146 146 100,0 0 0 0 0,0 119 146 146 100,0
01.5.0  Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb 119 146 146 100,0 0 0 0 0,0 119 146 146 100,0
2111 Ministerstvo obrany SR 4 669 4 687 4 697 100,2 150 478 478 100,0 4 819 5 165 5 175 100,2
01.4  Základný výskum 1 773 1 905 1 905 100,0 0 63 63 100,0 1 773 1 968 1 968 100,0
01.4.0  Základný výskum 1 773 1 905 1 905 100,0 0 63 63 100,0 1 773 1 968 1 968 100,0
02.4  Výskum a vývoj v oblasti                        obrany 2 896 2 782 2 792 100,4 150 415 415 100,0 3 046 3 197 3 207 100,3
02.4.0  Výskum a vývoj v oblasti obrany 2 896 2 782 2 792 100,4 150 415 415 100,0 3 046 3 197 3 207 100,3
2118 Ministerstvo životného prostredia SR 597 597 597 100,0 0 0 0 0,0 597 597 597 100,0
05.5 Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia 597 597 597 100,0 0 0 0 0,0 597 597 597 100,0
05.5.0  Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia 597 597 597 100,0 0 0 0 0,0 597 597 597 100,0
2120 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR SR 219 185 228 934 229 190 100,1 39 524 12 825 12 825 100,0 258 709 241 759 242 015 100,1
01.3 Všeobecné služby 5 396 6 118 6 118 100,0 0 0 0 0,0 5 396 6 118 6 118 100,0
01.3.3 Iné všeobecné služby 5 396 6 118 6 118 100,0 0 0 0 0,0 5 396 6 118 6 118 100,0
01.4 Základný výskum 195 421 213 647 213 903 100,1 190 12 813 12 813 100,0 195 611 226 460 226 716 100,1
01.4.0  Základný výskum 195 421 213 647 213 903 100,1 190 12 813 12 813 100,0 195 611 226 460 226 716 100,1
01.5  Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb 15 172 0 0 0,0 0 0 0 0,0 15 172 0 0 0,0
01.5.0  Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb 15 172 0 0 0,0 0 0 0 0,0 15 172 0 0 0,0
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti 0 0 0 0,0 39 334 0 0 0,0 39 334 0 0 0,0
04.8.7  Výskum a vývoj v iných odvetviach 0 0 0 0,0 39 334 0 0 0,0 39 334 0 0 0,0
09.7 Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania 3 196 9 169 9 169 100,0 0 12 12 100,0 3 196 9 181 9 181 100,0
09.7.0  Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania 3 196 9 169 9 169 100,0 0 12 12 100,0 3 196 9 181 9 181 100,0
2121 Ministerstvo zdravotníctva SR 0 59 85 144,1 0 35 41 117,1 0 94 126 134,0
07.5 Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva 0 59 85 144,1 0 35 41 117,1 0 94 126 134,0
07.5.0  Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva 0 59 85 144,1 0 35 41 117,1 0 94 126 134,0
2122 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 516 792 793 100,1 0 0 0 0,0 516 792 793 100,1
10.8 Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia 516 792 793 100,1 0 0 0 0,0 516 792 793 100,1
10.8.0  Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia 516 792 793 100,1 0 0 0 0,0 516 792 793 100,1
2124 Ministerstvo kultúry SR 1 040 731 731 100,0 0 0 0 0,0 1 040 731 731 100,0
08.5.Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náb. 1 040 731 731 100,0 0 0 0 0,0 1 040 731 731 100,0
08.5.0  Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náb. 1 040 731 731 100,0 0 0 0 0,0 1 040 731 731 100,0
2126 Ministerstvo hospodárstva SR 1 600 119 119 100,0 0 5 676 5 676 100,0 1 600 5 795 5 795 100,0
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti 1 600 119 119 100,0 0 5 676 5 676 100,0 1 600 5 795 5 795 100,0
04.8.4  Výskum a vývoj v oblasti ťažby, výroby a výstavby 1 600 119 119 100,0 0 3 3 100,0 1 600 122 122 100,0
'04.8.7  Výskum a vývoj v iných odvetviach 0 0 0 0,0 0 5 673 5 673 100,0 0 5 673 5 673 100,0
2127 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 5 341 8 294 8 294 100,0 0 544 544 100,0 5 341 8 838 8 838 100,0
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti 5 341 8 294 8 294 100,0 0 544 544 100,0 5 341 8 838 8 838 100,0
04.8.2  Výskum a vývoj v oblasti poľn., lesníctva, rybného hosp. a poľovn. 5 341 8 294 8 294 100,0 0 544 544 100,0 5 341 8 838 8 838 100,0
2129 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 1 211 882 882 100,0 0 0 0 0,0 1 211 882 882 100,0
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti 1 211 882 882 100,0 0 0 0 0,0 1 211 882 882 100,0
04.8.4  Výskum a vývoj v oblasti ťažby, výroby a výstavby 324 5 5 100,0 0 0 0 0,0 324 5 5 100,0
04.8.5 Výskum a vývoj v oblasti dopravy 244 621 621 100,0 0 0 0 0,0 244 621 621 100,0
04.8.6  Výskum a vývoj v oblasti komunikácií 643 256 256 100,0 0 0 0 0,0 643 256 256 100,0
2131 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 420 470 470 100,0 0 0 0 0,0 420 470 470 100,0
01.4 Základný výskum 420 470 470 100,0 0 0 0 0,0 420 470 470 100,0
01.4.0  Základný výskum 420 470 470 100,0 0 0 0 0,0 420 470 470 100,0
2132 Štatistický úrad SR 630 657 657 100,0 0 0 0 0,0 630 657 657 100,0
01.5 Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb 630 657 657 100,0 0 0 0 0,0 630 657 657 100,0
01.5.0  Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb 630 657 657 100,0 0 0 0 0,0 630 657 657 100,0
2136 Úrad jadrového dozoru SR 1 491 152 0 0,0 0 0 0 0,0 1 491 152 0 0,0
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti 1 491 152 0 0,0 0 0 0 0,0 1 491 152 0 0,0
04.8.3  Výskum a vývoj v oblasti palív a energie 1 491 152 0 0,0 0 0 0 0,0 1 491 152 0 0,0
2138  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 0 300 300 100,0 0 0 0 0,0 0 300 300 100,0
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti 0 300 300 100,0 0 0 0 0,0 0 300 300 100,0
04.8.1  Výskum a vývoj v ekonomickej, obchodnej a pracovnej 0 300 300 100,0 0 0 0 0,0 0 300 300 100,0
2151 Slovenská akadémia vied 58 622 62 003 64 999 104,8 540 1 508 1 871 124,1 59 162 63 511 66 870 105,3
01.4 Základný výskum 58 622 62 003 64 999 104,8 540 1 508 1 871 124,1 59 162 63 511 66 870 105,3
01.4.0  Základný výskum 58 622 62 003 64 999 104,8 540 1 508 1 871 124,1 59 162 63 511 66 870 105,3
 S P O L U 295 441 308 823 311 960 101,0 40 214 21 066 21 435 101,8 335 655 329 889 333 395 101,1