Štátna pokladnica  
Tabuľka : 11  
19.3.2018  
Strana: 1  
Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017  
(v tis. eur)  
600 - Bežné výdavky  
700 - Kapitálové výdavky  
Výdavky spolu  
Schválený Upravený  
% k  
% k  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
% k  
Kód a názov  
Schválený Upravený  
Schválený Upravený  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
95,0  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY  
01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové ...  
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány  
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti  
01.1.3 Zahraničné vzťahy  
01.2 Zahraničná ekonomická pomoc  
01.2.1 Ekonomická pomoc rozvojovým krajinám a krajinám ...  
01.2.2 Ekonomická pomoc poskytovaná prostredníctvom ...  
01.3 Všeobecné služby  
3 532 745  
1 832 952  
202 882  
829 410  
800 660  
34 689  
7 700  
26 989  
72 046  
26 702  
3 099 691  
1 347 007  
196 594  
374 938  
775 475  
37 628  
8 647  
2 938 942  
1 324 944  
194 419  
355 384  
775 141  
38 293  
9 312  
94,8  
98,4  
98,9  
287 632  
284 913  
16 587  
262 496  
5 830  
0
126 409  
91 099  
11 272  
73 608  
6 219  
792  
126 332  
90 162  
10 271  
73 674  
6 217  
792  
99,9  
99,0  
91,1  
3 820 377  
2 117 865  
219 469  
1 091 906  
806 490  
34 689  
3 226 100  
1 438 106  
207 866  
448 546  
781 694  
38 420  
3 065 274  
1 415 106  
204 690  
429 058  
781 358  
39 085  
98,4  
98,5  
95,7  
94,8  
100,1  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
102,5  
111,6  
99,9  
102,5  
102,5  
0,0  
0,0  
0,0  
100,0  
101,8  
107,7  
100,0  
100,8  
103,9  
99,5  
101,2  
101,2  
100,0  
100,0  
99,5  
100,0  
101,7  
107,6  
100,0  
101,0  
104,8  
99,6  
101,2  
101,2  
100,0  
100,0  
99,5  
0
0
80  
80  
7 700  
8 727  
9 392  
28 981  
120 362  
33 253  
87 109  
278 025  
278 025  
803  
28 981  
121 267  
34 563  
86 704  
281 277  
281 277  
803  
712  
712  
26 989  
29 693  
29 693  
1 989  
260  
1 729  
730  
20 134  
4 379  
15 755  
14 384  
14 384  
0
20 631  
4 887  
15 744  
14 747  
14 747  
0
74 035  
26 962  
140 496  
37 632  
141 898  
39 450  
01.3.2 Rámcové plánovacie a štatistické služby  
01.3.3 Iné všeobecné služby  
01.4 Základný výskum  
45 344  
47 073  
102 864  
292 409  
292 409  
803  
102 448  
296 024  
296 024  
803  
256 236  
256 236  
15 921  
15 921  
11 122  
256 966  
256 966  
15 921  
01.4.0 Základný výskum  
730  
01.5 Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb  
01.5.0 Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb  
01.6 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované  
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované  
01.7 Transakcie verejného dlhu  
01.7.0 Transakcie verejného dlhu  
02 OBRANA  
02.1 Vojenská obrana  
0
0
0
803  
803  
0
0
15 921  
803  
803  
6 087  
6 059  
0
0
11 122  
6 087  
6 059  
11 122  
6 087  
6 059  
99,5  
89,0  
89,0  
100,1  
100,0  
100,0  
104,9  
104,9  
99,3  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
99,9  
100,0  
100,0  
0,0  
11 122  
6 087  
6 059  
99,5  
89,0  
89,0  
100,0  
100,0  
100,0  
96,2  
96,2  
99,3  
1 309 779  
1 309 779  
650 667  
603 002  
603 002  
1 554  
1 554  
29 373  
29 373  
2 896  
2 896  
13 842  
13 842  
1 606 581  
724 061  
724 061  
97 717  
1 309 779  
1 309 779  
683 498  
643 278  
643 278  
1 796  
1 166 299  
1 166 299  
683 953  
643 598  
643 598  
1 884  
1 309 779  
1 309 779  
890 554  
842 164  
842 164  
1 554  
1 554  
29 673  
29 673  
3 046  
3 046  
14 117  
14 117  
1 685 793  
735 061  
735 061  
98 417  
1 309 779  
1 309 779  
835 206  
793 642  
793 642  
1 958  
1 958  
21 892  
21 892  
3 197  
1 166 299  
1 166 299  
835 441  
793 915  
793 915  
1 884  
1 884  
21 746  
21 746  
3 207  
239 887  
239 162  
239 162  
0
151 708  
150 364  
150 364  
162  
151 488  
150 317  
150 317  
0
02.1.0 Vojenská obrana  
02.2 Civilná ochrana  
02.2.0 Civilná ochrana  
1 796  
1 884  
0
300  
300  
150  
150  
275  
275  
79 212  
11 000  
11 000  
700  
162  
300  
300  
415  
415  
467  
467  
0
300  
300  
415  
415  
456  
456  
0,0  
02.3 Zahraničná vojenská pomoc  
02.3.0 Zahraničná vojenská pomoc  
02.4 Výskum a vývoj v oblasti obrany  
02.4.0 Výskum a vývoj v oblasti obrany  
02.5 Obrana inde neklasifikovaná  
02.5.0 Obrana inde neklasifikovaná  
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ  
03.1 Policajné služby  
03.1.0 Policajné služby  
03.2 Ochrana pred požiarmi  
03.2.0 Ochrana pred požiarmi  
03.3 Súdy  
03.3.0 Súdy  
03.4 Väzenstvo  
03.4.0 Väzenstvo  
03.6 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované  
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované  
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ  
04.1 Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť  
04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť  
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť  
04.2 Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a ...  
21 592  
21 592  
2 782  
21 446  
21 446  
2 792  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
97,6  
99,3  
99,3  
100,4  
100,4  
101,3  
101,3  
100,7  
100,4  
100,4  
100,3  
100,3  
99,0  
100,3  
100,3  
101,2  
101,2  
100,5  
100,4  
100,4  
100,3  
100,3  
99,1  
2 782  
2 792  
3 197  
14 517  
14 517  
3 207  
14 689  
14 689  
14 050  
14 050  
1 624 583  
708 224  
708 224  
115 210  
115 210  
218 401  
218 401  
145 950  
145 950  
436 798  
436 798  
1 973 149  
343 158  
63 706  
279 452  
693 047  
14 233  
14 233  
1 635 248  
711 162  
711 162  
115 566  
115 566  
216 306  
216 306  
146 631  
146 631  
445 583  
445 583  
1 960 054  
331 610  
63 302  
268 308  
694 902  
97,6  
98,5  
110 018  
29 626  
29 626  
18 107  
18 107  
11 875  
11 875  
12 282  
12 282  
38 128  
38 128  
856 426  
22 615  
9 269  
13 346  
109 290  
108 380  
29 672  
29 672  
18 107  
18 107  
11 862  
11 862  
12 281  
12 281  
36 458  
36 458  
855 928  
22 621  
9 266  
13 355  
109 332  
1 734 601  
737 850  
737 850  
133 317  
133 317  
230 276  
230 276  
158 232  
158 232  
474 926  
474 926  
2 829 575  
365 773  
72 975  
1 743 628  
740 834  
740 834  
133 673  
133 673  
228 168  
228 168  
158 912  
158 912  
482 041  
482 041  
2 815 982  
354 231  
72 568  
100,2  
100,2  
100,0  
100,0  
99,9  
97 717  
700  
98 417  
227 975  
227 975  
141 052  
141 052  
415 776  
415 776  
2 322 726  
450 823  
38 399  
10 678  
10 678  
10 080  
10 080  
46 754  
46 754  
1 504 247  
147 491  
137 357  
10 134  
54 099  
238 653  
238 653  
151 132  
151 132  
462 530  
462 530  
3 826 973  
598 314  
175 756  
422 558  
1 123 064  
99,0  
99,9  
99,1  
100,5  
100,5  
102,0  
102,0  
99,3  
96,6  
99,4  
96,0  
100,3  
100,0  
100,0  
95,6  
95,6  
99,9  
100,0  
100,0  
100,1  
100,0  
100,4  
100,4  
101,5  
101,5  
99,5  
96,8  
99,4  
96,2  
100,2  
412 424  
1 068 965  
292 798  
802 337  
281 663  
804 234  
Štátna pokladnica  
Tabuľka : 11  
19.3.2018  
Strana: 2  
Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017  
(v tis. eur)  
600 - Bežné výdavky  
700 - Kapitálové výdavky  
Výdavky spolu  
% k  
% k  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
% k  
Kód a názov  
Schválený Upravený  
Schválený Upravený  
Schválený Upravený  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
04.2.1 Poľnohospodárstvo  
04.2.2 Lesníctvo  
04.2.3 Rybné hospodárstvo a poľovníctvo  
04.3 Palivá a energia  
04.3.1 Uhlie a iné nerastné suroviny (energetické)  
04.3.3 Jadrové palivo  
04.3.5 Elektrická energia  
04.4 Ťažba, výroba a výstavba  
04.4.1 Ťažba nerastných surovín (neenergetických)  
04.4.2 Výroba  
04.4.3 Výstavba  
04.5 Doprava  
04.5.1 Cestná doprava  
04.5.2 Vodná doprava  
04.5.3 Železničná doprava  
04.5.4 Letecká doprava  
04.6 Komunikácia  
04.6.0 Komunikácia  
04.7 Iné odvetvia  
1 030 219  
38 746  
0
14 084  
2 190  
6 223  
5 671  
10 134  
1 380  
0
8 754  
694 106  
195 566  
1 815  
492 899  
3 826  
17 586  
17 586  
17 330  
9 114  
8 152  
64  
683 033  
10 000  
14  
15 419  
2 186  
7 169  
6 064  
10 356  
1 574  
0
8 782  
837 780  
207 374  
2 344  
615 918  
12 144  
18 653  
18 653  
18 848  
9 245  
9 447  
156  
684 888  
10 000  
14  
15 045  
2 186  
6 810  
6 049  
10 354  
1 573  
0
8 781  
839 981  
208 030  
2 444  
615 917  
13 590  
18 653  
18 653  
18 845  
9 242  
9 447  
156  
100,3  
100,0  
100,0  
97,6  
100,0  
95,0  
99,8  
100,0  
99,9  
54 099  
0
0
186  
0
124  
62  
49  
79 771  
29 519  
0
310  
0
248  
62  
305  
63  
79 813  
29 519  
0
305  
0
243  
62  
305  
63  
100,1  
100,0  
0,0  
98,4  
0,0  
1 084 318  
38 746  
0
14 270  
2 190  
6 347  
5 733  
10 183  
1 429  
762 804  
39 519  
14  
15 729  
2 186  
7 417  
6 126  
10 661  
1 637  
197  
8 827  
1 546 619  
795 531  
2 344  
736 214  
12 530  
19 620  
19 620  
25 626  
15 840  
9 630  
156  
764 701  
39 519  
14  
15 350  
2 186  
7 053  
6 111  
10 659  
1 636  
197  
8 826  
1 548 819  
796 186  
2 444  
736 213  
13 976  
19 620  
19 620  
25 623  
15 837  
9 630  
156  
100,2  
100,0  
100,0  
97,6  
100,0  
95,1  
99,8  
100,0  
99,9  
98,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
100,0  
0,0  
100,0  
0,0  
100,0  
0,0  
0,0  
49  
0
0
0,0  
197  
45  
197  
45  
0
100,0  
100,0  
100,1  
100,1  
104,3  
100,0  
111,5  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
99,0  
100,0  
100,0  
0,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
79,4  
100,0  
100,3  
100,3  
104,3  
100,0  
111,9  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
98,4  
100,0  
100,0  
0,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
8 754  
1 252 243  
887 171  
2 500  
362 572  
0
708 839  
588 157  
0
120 296  
386  
967  
967  
6 778  
6 595  
183  
708 838  
588 156  
0
120 296  
386  
967  
967  
6 778  
6 595  
183  
1 946 349  
1 082 737  
4 315  
855 471  
3 826  
18 697  
18 697  
25 965  
17 749  
8 152  
64  
48 977  
0
5 341  
1 491  
1 111  
1 111  
8 635  
8 635  
0
04.7.1 Distribučné siete a skladovanie  
04.7.3 Cestovný ruch  
04.7.4 Viacúčelové rozvojové projekty  
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti  
04.8.1 Výskum a vývoj v ekonomickej, obchodnej a pracovnej  
04.8.2 Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva  
04.8.3 Výskum a vývoj v oblasti palív a energie  
04.8.4 Výskum a vývoj v oblasti ťažby, výroby a výstavby  
04.8.5 Výskum a vývoj v oblasti dopravy  
04.8.6 Výskum a vývoj v oblasti komunikácie  
04.8.7 Výskum a vývoj v iných odvetviach  
04.9 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná  
04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná  
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
05.1 Nakladanie s odpadmi  
0
0
0
9 643  
0
5 341  
1 491  
1 924  
244  
9 747  
300  
8 294  
152  
124  
621  
9 595  
300  
8 294  
0
124  
621  
39 334  
0
6 220  
0
544  
6 220  
0
544  
15 967  
300  
8 838  
152  
127  
621  
15 815  
300  
8 838  
0
127  
621  
0
0
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
1 924  
244  
643  
643  
0
256  
0
256  
0
0
256  
256  
39 334  
1 099  
1 099  
377 253  
8 462  
8 462  
166 846  
166 846  
137 566  
137 566  
46 148  
46 148  
0
5 673  
1 102  
1 102  
134 491  
13 780  
13 780  
85 047  
85 047  
33 342  
33 342  
520  
520  
0
0
1 802  
1 802  
38 804  
5 673  
562  
562  
100,0  
51,0  
51,0  
39 334  
41 154  
41 154  
485 596  
64 079  
64 079  
166 846  
166 846  
148 347  
148 347  
61 486  
61 486  
597  
5 673  
27 243  
27 243  
276 413  
71 949  
71 949  
85 070  
85 070  
64 820  
64 820  
9 347  
9 347  
597  
5 673  
21 631  
21 631  
276 448  
71 922  
71 922  
85 071  
85 071  
64 839  
64 839  
9 347  
9 347  
597  
40 055  
40 055  
108 343  
55 617  
55 617  
0
26 141  
26 141  
141 922  
58 169  
58 169  
23  
21 069  
21 069  
141 958  
58 141  
58 141  
23  
80,6  
80,6  
79,4  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,1  
100,1  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,1  
100,1  
100,0  
134 490  
13 781  
13 781  
85 048  
85 048  
33 341  
33 341  
520  
520  
0
0
1 800  
1 800  
38 803  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,1  
100,1  
100,0  
05.1.0 Nakladanie s odpadmi  
05.2 Nakladanie s odpadovými vodami  
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami  
05.3 Znižovanie znečistenia  
05.3.0 Znižovanie znečistenia  
05.4 Ochrana prírody a krajiny  
0
23  
23  
10 781  
10 781  
15 338  
15 338  
597  
31 478  
31 478  
8 827  
8 827  
597  
31 498  
31 498  
8 827  
8 827  
597  
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny  
05.5 Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia  
05.5.0 Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia  
05.6 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná  
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná  
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ  
597  
597  
597  
0
0,0  
99,9  
99,9  
100,0  
597  
597  
597  
26 010  
26 010  
91 908  
42 828  
42 828  
87 564  
42 872  
42 872  
87 558  
18 231  
18 231  
44 200  
44 241  
44 241  
136 108  
44 630  
44 630  
126 368  
44 672  
44 672  
126 361  
Štátna pokladnica  
Tabuľka : 11  
19.3.2018  
Strana: 3  
Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017  
(v tis. eur)  
600 - Bežné výdavky  
700 - Kapitálové výdavky  
Výdavky spolu  
% k  
% k  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
% k  
Kód a názov  
Schválený Upravený  
Schválený Upravený  
Schválený Upravený  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
06.1 Rozvoj bývania  
06.1.0 Rozvoj bývania  
06.2 Rozvoj obcí  
06.2.0 Rozvoj obcí  
06.6 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná  
07 ZDRAVOTNÍCTVO  
91 000  
91 000  
0
0
908  
97 064  
0
672  
662  
8
85 027  
85 027  
1 771  
1 771  
766  
104 188  
13  
6 291  
4 980  
526  
486  
299  
10 183  
10 090  
93  
85 027  
85 027  
1 770  
1 770  
761  
103 910  
13  
6 331  
5 017  
528  
487  
299  
10 183  
10 090  
93  
100,0  
100,0  
99,9  
99,9  
99,3  
41 500  
41 500  
2 700  
2 700  
35 831  
35 831  
2 973  
2 973  
0
15 875  
0
35 831  
35 831  
2 972  
2 972  
0
15 540  
0
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
97,9  
0,0  
97,1  
0,0  
0,0  
0,0  
132 500  
132 500  
2 700  
2 700  
908  
167 811  
0
120 858  
120 858  
4 744  
4 744  
766  
120 063  
13  
6 325  
4 980  
526  
486  
333  
20 063  
19 930  
113  
120 858  
120 858  
4 742  
4 742  
761  
119 450  
13  
6 364  
5 017  
528  
487  
332  
20 063  
19 930  
113  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
99,3  
0
99,7  
70 747  
99,5  
07.1 Zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia  
07.2 Ambulantná zdravotná starostlivosť  
07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť  
07.2.2 Špecializovaná zdravotná starostlivosť ...  
07.2.3 Zubno-lekárska zdravotná starostlivosť  
07.2.4 Iná ambulantná zdravotná starostlivosť  
07.3 Ústavná zdravotná starostlivosť  
07.3.1 Zdravotná starostlivosť poskytovaná vo všeobecných ...  
07.3.2 Zdravotná starostlivosť poskytovaná v špecializovaných ...  
07.3.4 Iná ústavná zdravotná starostlivosť  
07.4 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia  
07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia  
07.5 Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva  
07.5.0 Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva  
07.6 Zdravotníctvo inde neklasifikované  
07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované  
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO  
08.1 Rekreačné a športové služby  
100,0  
100,6  
100,7  
100,4  
100,2  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
100,2  
100,2  
144,1  
144,1  
99,3  
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
10  
10  
0
100,0  
100,6  
100,7  
100,4  
100,2  
99,7  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,2  
100,2  
134,0  
134,0  
98,7  
34  
0
0
0
33  
0
0
0
672  
662  
8
2
2
0
34  
33  
97,1  
0
9 455  
9 415  
40  
9 880  
9 840  
20  
9 880  
9 840  
20  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,1  
100,1  
117,1  
117,1  
92,9  
9 456  
9 416  
40  
0
0
0
20  
20  
0
20  
20  
31 829  
31 829  
0
33 023  
33 023  
59  
33 085  
33 085  
85  
1 113  
1 113  
35  
1 114  
1 114  
41  
31 839  
31 839  
0
34 136  
34 136  
94  
34 199  
34 199  
126  
0
59  
85  
0
35  
41  
0
94  
126  
55 108  
55 108  
291 482  
54 665  
54 665  
136 725  
136 725  
36 108  
36 108  
50 802  
50 802  
1 040  
12 142  
12 142  
2 152 435  
97 863  
4 312  
93 551  
508 231  
62 954  
445 277  
344 934  
341 429  
3 505  
32 222  
32 222  
54 619  
54 619  
291 641  
61 063  
61 063  
132 429  
132 429  
32 982  
32 982  
52 130  
52 130  
731  
12 306  
12 306  
2 058 555  
70 699  
5 869  
64 830  
499 330  
43 622  
455 708  
298 073  
295 007  
3 066  
54 213  
54 213  
291 965  
61 081  
61 081  
133 425  
133 425  
32 354  
32 354  
52 053  
52 053  
731  
12 321  
12 321  
2 060 415  
71 342  
5 901  
65 441  
499 785  
43 860  
455 925  
298 365  
295 297  
3 068  
70 736  
70 736  
71 058  
48 370  
48 370  
19 413  
19 413  
3 200  
3 200  
0
4 813  
4 813  
91 962  
57 376  
57 376  
26 104  
26 104  
5 645  
5 645  
2 739  
2 739  
0
98  
98  
25 147  
712  
0
712  
1 027  
167  
860  
4 472  
4 472  
91 952  
57 376  
57 376  
26 097  
26 097  
5 642  
5 642  
2 739  
2 739  
0
98  
98  
24 987  
743  
0
743  
1 040  
177  
863  
125 844  
125 844  
362 540  
103 035  
103 035  
156 138  
156 138  
39 308  
39 308  
50 802  
50 802  
1 040  
12 217  
12 217  
2 212 553  
97 863  
4 312  
93 551  
509 731  
62 954  
446 777  
392 168  
388 663  
3 505  
32 222  
32 222  
59 432  
59 432  
383 603  
118 439  
118 439  
158 533  
158 533  
38 627  
38 627  
54 869  
54 869  
731  
12 404  
12 404  
2 083 702  
71 411  
5 869  
65 542  
500 357  
43 789  
456 568  
306 073  
303 007  
3 066  
58 685  
58 685  
383 917  
118 457  
118 457  
159 522  
159 522  
37 996  
37 996  
54 792  
54 792  
731  
12 419  
12 419  
2 085 402  
72 085  
5 901  
66 184  
500 825  
44 037  
456 788  
306 365  
303 297  
3 068  
99,3  
92,9  
98,7  
100,1  
100,0  
100,0  
100,8  
100,8  
98,1  
98,1  
99,9  
99,9  
100,0  
100,1  
100,1  
100,1  
100,9  
100,5  
100,9  
100,1  
100,5  
100,0  
100,1  
100,1  
100,1  
100,7  
100,7  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
99,9  
100,1  
100,0  
100,0  
100,6  
100,6  
98,4  
98,4  
99,9  
99,9  
100,0  
100,1  
100,1  
100,1  
100,9  
100,5  
101,0  
100,1  
100,6  
100,0  
100,1  
100,1  
100,1  
100,7  
100,7  
08.1.0 Rekreačné a športové služby  
08.2 Kultúrne služby  
08.2.0 Kultúrne služby  
08.3 Vysielacie a vydavateľské služby  
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby  
08.4 Náboženské a iné spoločenské služby  
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby  
08.5 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva  
08.6 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované  
08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované  
09 VZDELÁVANIE  
09.1 Predprimárne a primárne vzdelávanie  
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie  
09.1.2 Primárne vzdelávanie  
99,9  
100,0  
100,0  
0,0  
100,0  
100,0  
99,4  
0
0
75  
75  
60 118  
0
104,4  
0,0  
0
0
104,4  
101,3  
106,0  
100,3  
100,0  
100,0  
0,0  
09.2 Sekundárne vzdelávanie  
09.2.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie  
1 500  
0
1 500  
47 234  
47 234  
0
09.2.2 Vyššie sekundárne vzdelávanie  
09.4 Terciárne vzdelávanie  
09.4.1 Prvý stupeň terciárneho vzdelávania  
09.4.2 Druhý stupeň terciárneho vzdelávania  
09.5 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne  
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne  
8 000  
8 000  
0
8 000  
8 000  
0
14 427  
14 427  
14 523  
14 523  
0
0
0
0
2
2
0,0  
0,0  
14 427  
14 427  
14 525  
14 525  
Štátna pokladnica  
Tabuľka : 11  
19.3.2018  
Strana: 4  
Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017  
(v tis. eur)  
600 - Bežné výdavky  
700 - Kapitálové výdavky  
Výdavky spolu  
% k  
% k  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
% k  
Kód a názov  
Schválený Upravený  
Schválený Upravený  
Schválený Upravený  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
Skutočnosť upravenému  
rozpočtu  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
rozpočet  
09.6 Vedľajšie služby v školstve  
09.6.0 Vedľajšie služby v školstve  
09.7 Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania  
09.7.0 Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania  
09.8 Vzdelávanie inde neklasifikované  
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované  
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE  
10.1 Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie  
10.1.1 Choroba  
168 180  
168 180  
3 196  
72 079  
72 079  
9 169  
73 296  
73 296  
9 169  
101,7  
101,7  
100,0  
100,0  
99,9  
99,9  
99,7  
99,7  
89,4  
0
0
0
0
183  
183  
12  
12  
15 213  
15 213  
4 873  
186  
186  
12  
12  
15 004  
15 004  
4 893  
101,6  
101,6  
100,0  
100,0  
98,6  
98,6  
100,4  
0,0  
168 180  
168 180  
3 196  
72 262  
72 262  
9 181  
73 482  
73 482  
9 181  
101,7  
101,7  
100,0  
100,0  
99,9  
99,9  
99,7  
3 196  
9 169  
9 169  
3 196  
9 181  
9 181  
997 809  
997 809  
3 790 396  
258 792  
90  
1 094 778  
1 094 778  
3 789 861  
244 967  
113  
1 093 935  
1 093 935  
3 777 465  
244 262  
101  
11 384  
11 384  
4 665  
1 009 193  
1 009 193  
3 795 061  
258 792  
90  
1 109 991  
1 109 991  
3 794 734  
244 967  
113  
1 108 939  
1 108 939  
3 782 358  
244 262  
101  
0
0
0
0
0
0
99,7  
89,4  
0,0  
10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie  
10.2 Staroba  
10.2.0 Staroba  
10.3 Pozostalí  
10.3.0 Pozostalí  
10.4 Rodina a deti  
10.4.0 Rodina a deti  
10.5 Nezamestnanosť  
10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi  
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi  
10.8 Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia  
10.8.0 Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia  
10.9 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované  
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované  
S P O L U  
258 702  
849 689  
849 689  
3 959  
244 854  
773 056  
773 056  
4 081  
244 161  
761 224  
761 224  
4 080  
99,7  
98,5  
98,5  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
258 702  
849 689  
849 689  
3 959  
244 854  
773 056  
773 056  
4 081  
244 161  
761 224  
761 224  
4 080  
99,7  
98,5  
98,5  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,1  
100,1  
100,0  
100,0  
98,7  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,1  
100,1  
100,0  
100,0  
98,9  
3 959  
4 081  
4 080  
0
0
0
0,0  
3 959  
4 081  
4 080  
816 665  
816 665  
34 652  
236 412  
236 412  
516  
813 488  
813 488  
42 438  
188 192  
188 192  
792  
792  
1 722 847  
1 722 847  
813 507  
813 507  
42 437  
188 247  
188 247  
793  
793  
1 722 915  
1 722 915  
3 090  
3 090  
1 648  
1 648  
1 669  
1 669  
101,3  
101,3  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
100,0  
100,0  
819 755  
819 755  
34 652  
236 412  
236 412  
516  
516  
1 591 286  
1 591 286  
815 136  
815 136  
42 438  
188 192  
188 192  
792  
792  
1 726 072  
1 726 072  
815 176  
815 176  
42 437  
188 247  
188 247  
793  
793  
1 726 139  
1 726 139  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
516  
1 589 711  
1 589 711  
14 644 347 13 854 652 13 681 468  
1 575  
1 575  
2 739 019  
3 225  
3 225  
1 555 713  
3 224  
3 224  
1 552 793  
99,8 17 383 366 15 410 365 15 234 261