Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017
(v tis. eur)
Kód a názov 600 - Bežné výdavky 700 - Kapitálové výdavky Výdavky spolu
Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Skutočnosť % k upravenému rozpočtu Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Skutočnosť  % k upravenému rozpočtu Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Skutočnosť   % k upravenému rozpočtu
01  VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY 3 532 745 3 099 691 2 938 942 94,8 287 632 126 409 126 332 99,9 3 820 377 3 226 100 3 065 274 95,0
01.1  Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové ... 1 832 952 1 347 007 1 324 944 98,4 284 913 91 099 90 162 99,0 2 117 865 1 438 106 1 415 106 98,4
01.1.1  Výkonné a zákonodarné orgány 202 882 196 594 194 419 98,9 16 587 11 272 10 271 91,1 219 469 207 866 204 690 98,5
01.1.2  Finančné a rozpočtové záležitosti 829 410 374 938 355 384 94,8 262 496 73 608 73 674 100,1 1 091 906 448 546 429 058 95,7
01.1.3  Zahraničné vzťahy 800 660 775 475 775 141 100,0 5 830 6 219 6 217 100,0 806 490 781 694 781 358 100,0
01.2  Zahraničná ekonomická pomoc 34 689 37 628 38 293 101,8 0 792 792 100,0 34 689 38 420 39 085 101,7
01.2.1  Ekonomická pomoc rozvojovým krajinám a krajinám ... 7 700 8 647 9 312 107,7 0 80 80 100,0 7 700 8 727 9 392 107,6
01.2.2  Ekonomická pomoc poskytovaná prostredníctvom ... 26 989 28 981 28 981 100,0 0 712 712 100,0 26 989 29 693 29 693 100,0
01.3  Všeobecné služby 72 046 120 362 121 267 100,8 1 989 20 134 20 631 102,5 74 035 140 496 141 898 101,0
01.3.2  Rámcové plánovacie a štatistické služby 26 702 33 253 34 563 103,9 260 4 379 4 887 111,6 26 962 37 632 39 450 104,8
01.3.3  Iné všeobecné služby 45 344 87 109 86 704 99,5 1 729 15 755 15 744 99,9 47 073 102 864 102 448 99,6
01.4  Základný výskum 256 236 278 025 281 277 101,2 730 14 384 14 747 102,5 256 966 292 409 296 024 101,2
01.4.0  Základný výskum 256 236 278 025 281 277 101,2 730 14 384 14 747 102,5 256 966 292 409 296 024 101,2
01.5  Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb 15 921 803 803 100,0 0 0 0 0,0 15 921 803 803 100,0
01.5.0  Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb 15 921 803 803 100,0 0 0 0 0,0 15 921 803 803 100,0
01.6  Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 11 122 6 087 6 059 99,5 0 0 0 0,0 11 122 6 087 6 059 99,5
01.6.0  Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 11 122 6 087 6 059 99,5 0 0 0 0,0 11 122 6 087 6 059 99,5
01.7  Transakcie verejného dlhu 1 309 779 1 309 779 1 166 299 89,0 0 0 0 0,0 1 309 779 1 309 779 1 166 299 89,0
01.7.0  Transakcie verejného dlhu 1 309 779 1 309 779 1 166 299 89,0 0 0 0 0,0 1 309 779 1 309 779 1 166 299 89,0
02  OBRANA 650 667 683 498 683 953 100,1 239 887 151 708 151 488 99,9 890 554 835 206 835 441 100,0
02.1  Vojenská obrana 603 002 643 278 643 598 100,0 239 162 150 364 150 317 100,0 842 164 793 642 793 915 100,0
02.1.0  Vojenská obrana 603 002 643 278 643 598 100,0 239 162 150 364 150 317 100,0 842 164 793 642 793 915 100,0
02.2  Civilná ochrana 1 554 1 796 1 884 104,9 0 162 0 0,0 1 554 1 958 1 884 96,2
02.2.0  Civilná ochrana 1 554 1 796 1 884 104,9 0 162 0 0,0 1 554 1 958 1 884 96,2
02.3  Zahraničná vojenská pomoc 29 373 21 592 21 446 99,3 300 300 300 100,0 29 673 21 892 21 746 99,3
02.3.0  Zahraničná vojenská pomoc 29 373 21 592 21 446 99,3 300 300 300 100,0 29 673 21 892 21 746 99,3
02.4  Výskum a vývoj v oblasti obrany 2 896 2 782 2 792 100,4 150 415 415 100,0 3 046 3 197 3 207 100,3
02.4.0  Výskum a vývoj v oblasti obrany 2 896 2 782 2 792 100,4 150 415 415 100,0 3 046 3 197 3 207 100,3
02.5  Obrana inde neklasifikovaná 13 842 14 050 14 233 101,3 275 467 456 97,6 14 117 14 517 14 689 101,2
02.5.0  Obrana inde neklasifikovaná 13 842 14 050 14 233 101,3 275 467 456 97,6 14 117 14 517 14 689 101,2
03  VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ 1 606 581 1 624 583 1 635 248 100,7 79 212 110 018 108 380 98,5 1 685 793 1 734 601 1 743 628 100,5
03.1  Policajné služby 724 061 708 224 711 162 100,4 11 000 29 626 29 672 100,2 735 061 737 850 740 834 100,4
03.1.0  Policajné služby 724 061 708 224 711 162 100,4 11 000 29 626 29 672 100,2 735 061 737 850 740 834 100,4
03.2  Ochrana pred požiarmi 97 717 115 210 115 566 100,3 700 18 107 18 107 100,0 98 417 133 317 133 673 100,3
03.2.0  Ochrana pred požiarmi 97 717 115 210 115 566 100,3 700 18 107 18 107 100,0 98 417 133 317 133 673 100,3
03.3  Súdy 227 975 218 401 216 306 99,0 10 678 11 875 11 862 99,9 238 653 230 276 228 168 99,1
03.3.0  Súdy 227 975 218 401 216 306 99,0 10 678 11 875 11 862 99,9 238 653 230 276 228 168 99,1
03.4  Väzenstvo 141 052 145 950 146 631 100,5 10 080 12 282 12 281 100,0 151 132 158 232 158 912 100,4
03.4.0  Väzenstvo 141 052 145 950 146 631 100,5 10 080 12 282 12 281 100,0 151 132 158 232 158 912 100,4
03.6  Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované 415 776 436 798 445 583 102,0 46 754 38 128 36 458 95,6 462 530 474 926 482 041 101,5
03.6.0  Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované 415 776 436 798 445 583 102,0 46 754 38 128 36 458 95,6 462 530 474 926 482 041 101,5
04  EKONOMICKÁ  OBLASŤ 2 322 726 1 973 149 1 960 054 99,3 1 504 247 856 426 855 928 99,9 3 826 973 2 829 575 2 815 982 99,5
04.1  Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť 450 823 343 158 331 610 96,6 147 491 22 615 22 621 100,0 598 314 365 773 354 231 96,8
04.1.1  Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť 38 399 63 706 63 302 99,4 137 357 9 269 9 266 100,0 175 756 72 975 72 568 99,4
04.1.2  Všeobecná pracovná oblasť 412 424 279 452 268 308 96,0 10 134 13 346 13 355 100,1 422 558 292 798 281 663 96,2
04.2  Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a ... 1 068 965 693 047 694 902 100,3 54 099 109 290 109 332 100,0 1 123 064 802 337 804 234 100,2
04.2.1  Poľnohospodárstvo 1 030 219 683 033 684 888 100,3 54 099 79 771 79 813 100,1 1 084 318 762 804 764 701 100,2
04.2.2  Lesníctvo 38 746 10 000 10 000 100,0 0 29 519 29 519 100,0 38 746 39 519 39 519 100,0
04.2.3  Rybné hospodárstvo a poľovníctvo 0 14 14 100,0 0 0 0 0,0 0 14 14 100,0
04.3  Palivá a energia 14 084 15 419 15 045 97,6 186 310 305 98,4 14 270 15 729 15 350 97,6
04.3.1  Uhlie a iné nerastné suroviny (energetické) 2 190 2 186 2 186 100,0 0 0 0 0,0 2 190 2 186 2 186 100,0
04.3.3  Jadrové palivo 6 223 7 169 6 810 95,0 124 248 243 98,0 6 347 7 417 7 053 95,1
04.3.5  Elektrická energia 5 671 6 064 6 049 99,8 62 62 62 100,0 5 733 6 126 6 111 99,8
04.4  Ťažba, výroba a výstavba 10 134 10 356 10 354 100,0 49 305 305 100,0 10 183 10 661 10 659 100,0
04.4.1  Ťažba nerastných surovín (neenergetických) 1 380 1 574 1 573 99,9 49 63 63 100,0 1 429 1 637 1 636 99,9
04.4.2  Výroba 0 0 0 0,0 0 197 197 100,0 0 197 197 100,0
04.4.3  Výstavba 8 754 8 782 8 781 100,0 0 45 45 100,0 8 754 8 827 8 826 100,0
04.5  Doprava 694 106 837 780 839 981 100,3 1 252 243 708 839 708 838 100,0 1 946 349 1 546 619 1 548 819 100,1
04.5.1  Cestná doprava 195 566 207 374 208 030 100,3 887 171 588 157 588 156 100,0 1 082 737 795 531 796 186 100,1
04.5.2  Vodná doprava 1 815 2 344 2 444 104,3 2 500 0 0 0,0 4 315 2 344 2 444 104,3
04.5.3  Železničná doprava 492 899 615 918 615 917 100,0 362 572 120 296 120 296 100,0 855 471 736 214 736 213 100,0
04.5.4  Letecká doprava 3 826 12 144 13 590 111,9 0 386 386 100,0 3 826 12 530 13 976 111,5
04.6  Komunikácia 17 586 18 653 18 653 100,0 1 111 967 967 100,0 18 697 19 620 19 620 100,0
04.6.0  Komunikácia 17 586 18 653 18 653 100,0 1 111 967 967 100,0 18 697 19 620 19 620 100,0
04.7  Iné odvetvia 17 330 18 848 18 845 100,0 8 635 6 778 6 778 100,0 25 965 25 626 25 623 100,0
04.7.1  Distribučné siete a skladovanie 9 114 9 245 9 242 100,0 8 635 6 595 6 595 100,0 17 749 15 840 15 837 100,0
04.7.3  Cestovný ruch 8 152 9 447 9 447 100,0 0 183 183 100,0 8 152 9 630 9 630 100,0
04.7.4  Viacúčelové rozvojové projekty 64 156 156 100,0 0 0 0 0,0 64 156 156 100,0
04.8  Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti 9 643 9 747 9 595 98,4 39 334 6 220 6 220 100,0 48 977 15 967 15 815 99,0
04.8.1  Výskum a vývoj v ekonomickej, obchodnej a pracovnej 0 300 300 100,0 0 0 0 0,0 0 300 300 100,0
04.8.2  Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva 5 341 8 294 8 294 100,0 0 544 544 100,0 5 341 8 838 8 838 100,0
04.8.3  Výskum a vývoj v oblasti palív a energie 1 491 152 0 0,0 0 0 0 0,0 1 491 152 0 0,0
04.8.4  Výskum a vývoj v oblasti ťažby, výroby a výstavby 1 924 124 124 100,0 0 3 3 100,0 1 924 127 127 100,0
04.8.5  Výskum a vývoj v oblasti dopravy 244 621 621 100,0 0 0 0 0,0 244 621 621 100,0
04.8.6  Výskum a vývoj v oblasti komunikácie 643 256 256 100,0 0 0 0 0,0 643 256 256 100,0
04.8.7  Výskum a vývoj v iných odvetviach 0 0 0 0,0 39 334 5 673 5 673 100,0 39 334 5 673 5 673 100,0
04.9  Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná 40 055 26 141 21 069 80,6 1 099 1 102 562 51,0 41 154 27 243 21 631 79,4
04.9.0  Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná 40 055 26 141 21 069 80,6 1 099 1 102 562 51,0 41 154 27 243 21 631 79,4
05  OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 108 343 141 922 141 958 100,0 377 253 134 491 134 490 100,0 485 596 276 413 276 448 100,0
05.1  Nakladanie s odpadmi 55 617 58 169 58 141 100,0 8 462 13 780 13 781 100,0 64 079 71 949 71 922 100,0
05.1.0  Nakladanie s odpadmi 55 617 58 169 58 141 100,0 8 462 13 780 13 781 100,0 64 079 71 949 71 922 100,0
05.2  Nakladanie s odpadovými vodami 0 23 23 100,0 166 846 85 047 85 048 100,0 166 846 85 070 85 071 100,0
05.2.0  Nakladanie s odpadovými vodami 0 23 23 100,0 166 846 85 047 85 048 100,0 166 846 85 070 85 071 100,0
05.3  Znižovanie znečistenia 10 781 31 478 31 498 100,1 137 566 33 342 33 341 100,0 148 347 64 820 64 839 100,0
05.3.0  Znižovanie znečistenia 10 781 31 478 31 498 100,1 137 566 33 342 33 341 100,0 148 347 64 820 64 839 100,0
05.4  Ochrana prírody a krajiny 15 338 8 827 8 827 100,0 46 148 520 520 100,0 61 486 9 347 9 347 100,0
05.4.0  Ochrana prírody a krajiny 15 338 8 827 8 827 100,0 46 148 520 520 100,0 61 486 9 347 9 347 100,0
05.5  Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia 597 597 597 100,0 0 0 0 0,0 597 597 597 100,0
05.5.0  Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia 597 597 597 100,0 0 0 0 0,0 597 597 597 100,0
05.6  Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 26 010 42 828 42 872 100,1 18 231 1 802 1 800 99,9 44 241 44 630 44 672 100,1
05.6.0  Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 26 010 42 828 42 872 100,1 18 231 1 802 1 800 99,9 44 241 44 630 44 672 100,1
06  BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 91 908 87 564 87 558 100,0 44 200 38 804 38 803 100,0 136 108 126 368 126 361 100,0
06.1  Rozvoj bývania 91 000 85 027 85 027 100,0 41 500 35 831 35 831 100,0 132 500 120 858 120 858 100,0
06.1.0  Rozvoj bývania 91 000 85 027 85 027 100,0 41 500 35 831 35 831 100,0 132 500 120 858 120 858 100,0
06.2  Rozvoj obcí 0 1 771 1 770 99,9 2 700 2 973 2 972 100,0 2 700 4 744 4 742 100,0
06.2.0  Rozvoj obcí 0 1 771 1 770 99,9 2 700 2 973 2 972 100,0 2 700 4 744 4 742 100,0
06.6  Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná 908 766 761 99,3 0 0 0 0,0 908 766 761 99,3
07  ZDRAVOTNÍCTVO 97 064 104 188 103 910 99,7 70 747 15 875 15 540 97,9 167 811 120 063 119 450 99,5
07.1  Zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia 0 13 13 100,0 0 0 0 0,0 0 13 13 100,0
07.2  Ambulantná zdravotná starostlivosť 672 6 291 6 331 100,6 0 34 33 97,1 672 6 325 6 364 100,6
07.2.1  Všeobecná zdravotná starostlivosť 662 4 980 5 017 100,7 0 0 0 0,0 662 4 980 5 017 100,7
07.2.2  Špecializovaná zdravotná starostlivosť ... 8 526 528 100,4 0 0 0 0,0 8 526 528 100,4
07.2.3  Zubno-lekárska zdravotná starostlivosť 2 486 487 100,2 0 0 0 0,0 2 486 487 100,2
07.2.4  Iná ambulantná zdravotná starostlivosť 0 299 299 100,0 0 34 33 97,1 0 333 332 99,7
07.3  Ústavná zdravotná starostlivosť 9 455 10 183 10 183 100,0 1 9 880 9 880 100,0 9 456 20 063 20 063 100,0
07.3.1  Zdravotná starostlivosť poskytovaná vo všeobecných ... 9 415 10 090 10 090 100,0 1 9 840 9 840 100,0 9 416 19 930 19 930 100,0
07.3.2  Zdravotná starostlivosť poskytovaná v špecializovaných ... 40 93 93 100,0 0 20 20 100,0 40 113 113 100,0
07.3.4  Iná ústavná zdravotná starostlivosť 0 0 0 0,0 0 20 20 100,0 0 20 20 100,0
07.4  Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia 31 829 33 023 33 085 100,2 10 1 113 1 114 100,1 31 839 34 136 34 199 100,2
07.4.0  Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia 31 829 33 023 33 085 100,2 10 1 113 1 114 100,1 31 839 34 136 34 199 100,2
07.5  Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva 0 59 85 144,1 0 35 41 117,1 0 94 126 134,0
07.5.0  Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva 0 59 85 144,1 0 35 41 117,1 0 94 126 134,0
07.6  Zdravotníctvo inde neklasifikované 55 108 54 619 54 213 99,3 70 736 4 813 4 472 92,9 125 844 59 432 58 685 98,7
07.6.0  Zdravotníctvo inde neklasifikované 55 108 54 619 54 213 99,3 70 736 4 813 4 472 92,9 125 844 59 432 58 685 98,7
08  REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO 291 482 291 641 291 965 100,1 71 058 91 962 91 952 100,0 362 540 383 603 383 917 100,1
08.1  Rekreačné a športové služby 54 665 61 063 61 081 100,0 48 370 57 376 57 376 100,0 103 035 118 439 118 457 100,0
08.1.0  Rekreačné a športové služby 54 665 61 063 61 081 100,0 48 370 57 376 57 376 100,0 103 035 118 439 118 457 100,0
08.2  Kultúrne služby 136 725 132 429 133 425 100,8 19 413 26 104 26 097 100,0 156 138 158 533 159 522 100,6
08.2.0  Kultúrne služby 136 725 132 429 133 425 100,8 19 413 26 104 26 097 100,0 156 138 158 533 159 522 100,6
08.3  Vysielacie a vydavateľské služby 36 108 32 982 32 354 98,1 3 200 5 645 5 642 99,9 39 308 38 627 37 996 98,4
08.3.0  Vysielacie a vydavateľské služby 36 108 32 982 32 354 98,1 3 200 5 645 5 642 99,9 39 308 38 627 37 996 98,4
08.4  Náboženské a iné spoločenské služby 50 802 52 130 52 053 99,9 0 2 739 2 739 100,0 50 802 54 869 54 792 99,9
08.4.0  Náboženské a iné spoločenské služby 50 802 52 130 52 053 99,9 0 2 739 2 739 100,0 50 802 54 869 54 792 99,9
08.5  Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva 1 040 731 731 100,0 0 0 0 0,0 1 040 731 731 100,0
08.6  Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované 12 142 12 306 12 321 100,1 75 98 98 100,0 12 217 12 404 12 419 100,1
08.6.0  Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované 12 142 12 306 12 321 100,1 75 98 98 100,0 12 217 12 404 12 419 100,1
09  VZDELÁVANIE 2 152 435 2 058 555 2 060 415 100,1 60 118 25 147 24 987 99,4 2 212 553 2 083 702 2 085 402 100,1
09.1  Predprimárne a primárne vzdelávanie 97 863 70 699 71 342 100,9 0 712 743 104,4 97 863 71 411 72 085 100,9
09.1.1  Predprimárne vzdelávanie 4 312 5 869 5 901 100,5 0 0 0 0,0 4 312 5 869 5 901 100,5
09.1.2  Primárne vzdelávanie 93 551 64 830 65 441 100,9 0 712 743 104,4 93 551 65 542 66 184 101,0
09.2  Sekundárne vzdelávanie 508 231 499 330 499 785 100,1 1 500 1 027 1 040 101,3 509 731 500 357 500 825 100,1
09.2.1  Nižšie sekundárne vzdelávanie 62 954 43 622 43 860 100,5 0 167 177 106,0 62 954 43 789 44 037 100,6
09.2.2  Vyššie sekundárne vzdelávanie 445 277 455 708 455 925 100,0 1 500 860 863 100,3 446 777 456 568 456 788 100,0
09.4  Terciárne vzdelávanie 344 934 298 073 298 365 100,1 47 234 8 000 8 000 100,0 392 168 306 073 306 365 100,1
09.4.1  Prvý stupeň terciárneho vzdelávania 341 429 295 007 295 297 100,1 47 234 8 000 8 000 100,0 388 663 303 007 303 297 100,1
09.4.2  Druhý stupeň terciárneho vzdelávania 3 505 3 066 3 068 100,1 0 0 0 0,0 3 505 3 066 3 068 100,1
09.5  Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 32 222 14 427 14 523 100,7 0 0 2 0,0 32 222 14 427 14 525 100,7
09.5.0  Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 32 222 14 427 14 523 100,7 0 0 2 0,0 32 222 14 427 14 525 100,7
09.6  Vedľajšie služby v školstve 168 180 72 079 73 296 101,7 0 183 186 101,6 168 180 72 262 73 482 101,7
09.6.0  Vedľajšie služby v školstve 168 180 72 079 73 296 101,7 0 183 186 101,6 168 180 72 262 73 482 101,7
09.7  Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania 3 196 9 169 9 169 100,0 0 12 12 100,0 3 196 9 181 9 181 100,0
09.7.0  Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania 3 196 9 169 9 169 100,0 0 12 12 100,0 3 196 9 181 9 181 100,0
09.8  Vzdelávanie inde neklasifikované 997 809 1 094 778 1 093 935 99,9 11 384 15 213 15 004 98,6 1 009 193 1 109 991 1 108 939 99,9
09.8.0  Vzdelávanie inde neklasifikované 997 809 1 094 778 1 093 935 99,9 11 384 15 213 15 004 98,6 1 009 193 1 109 991 1 108 939 99,9
10  SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 3 790 396 3 789 861 3 777 465 99,7 4 665 4 873 4 893 100,4 3 795 061 3 794 734 3 782 358 99,7
10.1  Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 258 792 244 967 244 262 99,7 0 0 0 0,0 258 792 244 967 244 262 99,7
10.1.1  Choroba 90 113 101 89,4 0 0 0 0,0 90 113 101 89,4
10.1.2  Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 258 702 244 854 244 161 99,7 0 0 0 0,0 258 702 244 854 244 161 99,7
10.2  Staroba 849 689 773 056 761 224 98,5 0 0 0 0,0 849 689 773 056 761 224 98,5
10.2.0  Staroba 849 689 773 056 761 224 98,5 0 0 0 0,0 849 689 773 056 761 224 98,5
10.3  Pozostalí 3 959 4 081 4 080 100,0 0 0 0 0,0 3 959 4 081 4 080 100,0
10.3.0  Pozostalí 3 959 4 081 4 080 100,0 0 0 0 0,0 3 959 4 081 4 080 100,0
10.4  Rodina a deti 816 665 813 488 813 507 100,0 3 090 1 648 1 669 101,3 819 755 815 136 815 176 100,0
10.4.0  Rodina a deti 816 665 813 488 813 507 100,0 3 090 1 648 1 669 101,3 819 755 815 136 815 176 100,0
10.5  Nezamestnanosť 34 652 42 438 42 437 100,0 0 0 0 0,0 34 652 42 438 42 437 100,0
10.7  Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 236 412 188 192 188 247 100,0 0 0 0 0,0 236 412 188 192 188 247 100,0
10.7.0  Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 236 412 188 192 188 247 100,0 0 0 0 0,0 236 412 188 192 188 247 100,0
10.8  Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia 516 792 793 100,1 0 0 0 0,0 516 792 793 100,1
10.8.0  Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia 516 792 793 100,1 0 0 0 0,0 516 792 793 100,1
10.9  Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 1 589 711 1 722 847 1 722 915 100,0 1 575 3 225 3 224 100,0 1 591 286 1 726 072 1 726 139 100,0
10.9.0  Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 1 589 711 1 722 847 1 722 915 100,0 1 575 3 225 3 224 100,0 1 591 286 1 726 072 1 726 139 100,0
 S P O L U 14 644 347 13 854 652 13 681 468 98,7 2 739 019 1 555 713 1 552 793 99,8 17 383 366 15 410 365 15 234 261 98,9