Štátna pokladnica  
Tabuľka: 10  
19.3.2018  
Strana: 1  
Finančné operácie na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií za rok 2017  
(v tis. EUR)  
Schválený  
rozpočet  
Upravený  
rozpočet  
% k upravenému  
rozpočtu  
Kód EK  
Ukazovateľ  
Skutočnosť  
50 094 426  
I.  
PRÍJMY spolu  
0
0
0,0  
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami  
v tom:  
0
0
31 432 922  
0,0  
410 zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)  
420 zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)  
430 z predaja majetkových účastí  
0
0
0
0
0
0
24 122 798  
6 428 595  
0
0,0  
0,0  
0,0  
440 z predaja privatizovaného majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Slovenského  
0
0
0
0,0  
pozemkového fondu  
450 z ostatných finančných operácií  
0
0
0
0
0
0
0
0
881 529  
18 661 504  
16 550 314  
2 111 190  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci  
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci  
520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci  
II.  
VÝDAVKY spolu  
0
0
49 376 006  
0,0  
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami  
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie  
820 Splácanie istín  
0
0
49 376 006  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0
0
0
0
33 025 986  
16 350 020  
v tom:  
821 splácanie tuzemskej istiny  
0
0
0
0
0
0
10 779 917  
2 772 324  
2 797 779  
822 splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia  
823 splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia  
824 splácanie finančného prenájmu  
0
0
0
I.- II.  
0
0
718 420  
Prebytok (+), schodok (-)