Štátna pokladnica Tabuľka: 10
19.3.2018 Strana: 1
Finančné operácie na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií za rok 2017
(v tis. EUR)
Kód EK Ukazovateľ Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Skutočnosť % k upravenému rozpočtu
 I.  PRÍJMY spolu 0 0 50 094 426 0,0
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 0 0 31 432 922 0,0
v tom:
410 zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín) 0 0 24 122 798 0,0
420 zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín) 0 0 6 428 595 0,0
430 z predaja majetkových účastí 0 0 0 0,0
440 z predaja privatizovaného majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Slovenského pozemkového fondu 0 0 0 0,0
450 z ostatných finančných operácií 0 0 881 529 0,0
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 18 661 504 0,0
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 16 550 314 0,0
520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 2 111 190 0,0
 II.  VÝDAVKY spolu 0 0 49 376 006 0,0
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 0 0 49 376 006 0,0
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie 0 0 33 025 986 0,0
820 Splácanie istín 0 0 16 350 020 0,0
v tom: 0,0
821 splácanie tuzemskej istiny 0 0 10 779 917 0,0
822 splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia 0 0 2 772 324 0,0
823 splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia 0 0 2 797 779 0,0
824 splácanie finančného prenájmu 0 0 0 0,0
I.- II.  Prebytok (+), schodok (-) 0 0 718 420 0,0