Štátna pokladnica  
Tabuľka: 8  
19.3.2018  
Strana: 1  
Bežné transfery za rok 2017  
(v tis. eur)  
641 - Transfery v rámci verejnej  
správy  
Kapitola štátneho rozpočtu  
640 - Bežné transfery  
641001 - Príspevkovej organizácii  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
179  
183  
247  
142  
138,0  
77,6  
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0,0  
10 665  
22  
186  
117  
4 209  
52  
22 401  
91  
243  
168  
3 399  
86  
210,0  
413,6  
130,6  
143,6  
80,8  
4 046  
16 408  
405,5  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
4 046  
14 961  
369,8  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
165,4  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0
0
0
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110  
9 522  
157 112  
988 110  
19 217  
4 391  
57 073  
1 124 748  
1 244 889  
1 918 461  
185 243  
70 586  
991 162  
628 133  
700  
37 896  
152 588  
1 074 787  
24 941  
10 727  
101 986  
1 053 984  
1 343 714  
1 876 258  
178 080  
98 204  
629 353  
745 009  
508  
398,0  
97,1  
1 218  
3 176  
8 396  
860 409  
3 233  
5 834  
61 000  
974 463  
41 391  
70 107  
127 606  
68 718  
66 208  
663 161  
470  
260,8  
0,0  
108,3  
0,0  
1 218  
3 029  
2 024  
10 152  
10  
248,7  
0,0  
184,9  
0,0  
Ministerstvo obrany SR  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
0
0
Ministerstvo vnútra SR  
108,8  
129,8  
244,3  
178,7  
93,7  
107,9  
97,8  
96,1  
139,1  
63,5  
118,6  
72,6  
161,2  
206,7  
300,0  
112,4  
123,8  
105,3  
75,0  
115,4  
130,0  
84,0  
794 484  
5 490  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
0
268  
25 987  
1 037 609  
37 320  
56 156  
121 110  
60 897  
0
0
2 176,9  
234,7  
93,9  
110,9  
124,8  
105,4  
112,8  
258,7  
121,6  
111,9  
152,2  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
87,2  
114,5  
0,0  
0
0,0  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
25 987  
12 901  
37 240  
516  
71 821  
5 280  
13 114  
3 043  
420  
630  
0
57 851  
44 023  
39 799  
1 157  
79 691  
11 050  
28 764  
0
222,6  
341,2  
106,9  
224,2  
111,0  
209,3  
219,3  
0,0  
111,9  
152,2  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
113,9  
0,0  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
25 591  
545 270  
420  
630  
0
0
0
0
0
0
470  
959  
0
0
0
0
300  
0
0
0
673  
15  
16  
1 004  
143  
588  
24  
356  
30  
1 085  
31  
48  
1 128  
177  
619  
18  
411  
39  
959  
0
0
0
0
300  
0
82  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
0
0
0
0
0
0
0
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
Národný bezpečnostný úrad  
0
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
0
1 821 801  
34 856  
0
0
2 682 255  
36 301  
7
2 253 502  
41 041  
26  
1 588 288  
39 924  
0
0
34 856  
0
0
113,1  
371,4  
39 708  
0
Kancelária Súdnej rady SR  
S P O L U  
10 136 372  
9 652 937  
95,2  
4 567 663  
4 600 133  
100,7  
216 562  
333 948  
154,2  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 8  
19.3.2018  
Strana: 2  
Bežné transfery za rok 2017  
(v tis. eur)  
641003 - Sociálnej poisťovni a  
zdravotným poisťovniam  
Kapitola štátneho rozpočtu  
641002 - Štátnemu účelovému fondu  
641006 - Rozpočtovej organizácii  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
103,7  
0,0  
100,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
17,5  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
82,9  
0,0  
0,0  
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
107,1  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
88,6  
0,0  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104  
0
0
0
0
0
0
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110  
0
0
0
0
0
0
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
0
0
0
0
0
6 372  
0
0
0
0
0
33  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
0
0
0
0
0
3 185  
0
0
0
0
0
982  
0
2 997  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 263  
0
0
80  
14  
0
26  
0
0
0
0
0
1 032  
0
0
0
0
0
100  
55 617  
57 668  
0
0
0
0
0
34 812  
0
0
0
89  
25 000  
25 000  
0
0
12 000  
12 849  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Národný bezpečnostný úrad  
0
0
0
0
0
0
82  
0
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
501 059  
415 325  
1 318 055  
1 167 958  
0
0
0
0
0
0
24  
0
Kancelária Súdnej rady SR  
S P O L U  
80 617  
120 477  
149,4  
501 139  
415 339  
82,9  
1 330 055  
1 194 995  
89,8  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 8  
19.3.2018  
Strana: 3  
Bežné transfery za rok 2017  
(v tis. eur)  
Kapitola štátneho rozpočtu  
641008 - Verejnej vysokej škole  
641009 - Obci  
641010 - Vyššiemu územnému celku  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
95,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0
0
0,0  
0,0  
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,1  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
29  
0
1 223  
0,0  
0
158  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104  
0
0
0
0
0,0  
0
0
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110  
0
147  
0
0
0,0  
0
0
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
0
5
28  
360  
0
4 752  
1 320,0  
0,0  
0
0
9
0
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
10  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0
14  
0
129  
0,0  
0
0
530 132  
503 405  
14 232  
492  
3,5  
15 284  
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 506  
0
0
0,0  
119,0  
0,0  
0,0  
3,4  
94,1  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
192  
0
55 640  
66 227  
1 440  
1 691  
635  
0
0
0
428  
574  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 477  
2 114  
610  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350  
0
0
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
0
1 770  
0
Kancelária Súdnej rady SR  
0
0
0,0  
S P O L U  
530 132  
505 349  
95,3  
83 319  
77 045  
92,5  
15 284  
4 965  
32,5  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 8  
19.3.2018  
Strana: 4  
Bežné transfery za rok 2017  
(v tis. eur)  
641012 - Ostatným subjektom  
verejnej správy  
642 - Transfery jednotlivcom a  
neziskovým právnickým osobám  
642001 - Obč. združeniu, nadácii a  
Kapitola štátneho rozpočtu  
neinvest. fondu  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
0
0
0
0
0,0  
0,0  
113  
183  
186  
142  
164,6  
77,6  
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
13  
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
6 619  
22  
186  
112  
4 209  
48  
5 906  
32  
243  
163  
3 399  
82  
89,2  
5 800  
3 897  
67,2  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104  
145,5  
130,6  
145,5  
80,8  
170,8  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
0,0  
0,0  
0
0
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110  
0
0
0
0
268  
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
1 068  
143 495  
193 089  
14 204  
2 559  
1 061  
53 543  
1 206 776  
1 861 629  
63 883  
4 886  
543  
3 820  
133 126  
213 239  
21 688  
3 594  
695  
61 405  
1 301 601  
1 805 496  
49 414  
8 774  
4 362  
63 547  
29  
357,7  
92,8  
110,4  
152,7  
140,4  
65,5  
114,7  
107,9  
97,0  
832  
80  
3 272  
2 195  
92  
8 173  
621  
0
529  
54 430  
373  
15 152  
2 236  
110  
2 861  
263,8  
115,0  
249,8  
0,0  
Ministerstvo obrany SR  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
0
0
4 852  
1 810,4  
0,0  
0,0  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
9
0
46  
0
900  
51 337  
58,8  
106,0  
0,0  
225,6  
14,9  
137,5  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
92,8  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
0
6 717  
14 996  
49 289  
45 717  
77,4  
Ministerstvo hospodárstva SR  
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
179,6  
803,3  
88,4  
80  
0
10  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
209 559  
71 922  
270  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,7  
43  
15  
13  
71  
8
13  
24  
356  
125  
31  
45  
26  
50  
28  
18  
329  
290,7  
206,7  
346,2  
36,6  
625,0  
215,4  
75,0  
92,4  
130,0  
9,3  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
0
0
Národný bezpečnostný úrad  
0
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
0
2 687  
0
0
2 885  
0
30  
39  
0
1 752  
0
107,4  
0,0  
0,0  
145 152  
1 395  
3
13 547  
1 066  
21  
76,4  
700,0  
0,0  
0,0  
Kancelária Súdnej rady SR  
0
0
0
S P O L U  
261 803  
53 523  
20,4  
3 777 543  
3 696 268  
97,8  
84 024  
92 421  
110,0  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 8  
19.3.2018  
Strana: 5  
Bežné transfery za rok 2017  
(v tis. eur)  
644 - Transfery nef. sub. a transf. PO  
nezaradeným vo verej.sektore v  
registri organizácií vedenom ŠÚ SR  
642031 - Na platené poistné za  
skupiny osôb ustanovené zákonom  
644001 - Právnickej osobe založenej  
štátom, obcou alebo VÚC  
Kapitola štátneho rozpočtu  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
107,8  
108,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0
0
0,0  
0,0  
0
0
0,0  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104  
0
0
0
50  
0,0  
0
0
0,0  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110  
0
0
0
226  
0,0  
0
0
0,0  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
0
0
0
0
3 860  
2 576  
505  
66,7  
0,0  
1 010  
2 406  
238,2  
0,0  
0
0
0
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
0
0
5 000  
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
0
0
27 125  
23 922  
37 274  
7 649  
137,4  
32,0  
40,6  
0,0  
27 125  
37 218  
137,2  
0,0  
0,0  
0
0
0
0
2
0
1 205 592  
224 915  
1 300 135  
242 915  
155  
0
63  
59  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
803  
19 529  
557 210  
17 454  
0,0  
0
0
0,0  
1 034,0  
0,0  
630,5  
0,0  
0,0  
3 482  
964 028  
10 149  
560,9  
57,8  
172,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
1 882  
19 460  
7 810  
9 016  
0
1 430  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
0,0  
0,0  
0,0  
Kancelária Súdnej rady SR  
S P O L U  
1 430 507  
1 543 050  
107,9  
1 037 721  
643 404  
62,0  
31 447  
75 912  
241,4  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 8  
19.3.2018  
Strana: 6  
Bežné transfery za rok 2017  
(v tis. eur)  
644003 - Fyzickej osobe -  
647 - Transfery do tuzemských  
finančných inštitúcií  
Kapitola štátneho rozpočtu  
644002 - Ostatnej právnickej osobe  
podnikateľovi  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
30,9  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
31,8  
0,0  
0,0  
0,0  
4,3  
47,6  
96,8  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
102,7  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
88,1  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
47,5  
0,0  
0,0  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104  
0
50  
0
0
0
0
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110  
0
224  
0
2
0
0
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
550  
170  
0
0
0
0
0
220  
0
0
0
0
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
0
0
0
0
5 000  
0
0
0
0
0
1 200  
1 057  
0
56  
0
0
0
0
0
0
23 847  
7 572  
75  
0
77  
0
0
61  
0
0
0
59  
0
0
0
0
0
541  
0
262  
0
0
1 600  
69  
0
0
0
0
964 028  
458 742  
0
90 658  
0
0
8 719  
8 438  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Národný bezpečnostný úrad  
0
0
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
0
1 510  
0
0
717  
0
Kancelária Súdnej rady SR  
0
0
S P O L U  
998 744  
476 208  
47,7  
5 075  
90 999  
1793,1  
2 710  
1 774  
65,5  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 8  
19.3.2018  
Strana: 7  
Bežné transfery za rok 2017  
(v tis. eur)  
Kapitola štátneho rozpočtu  
649 - Transfery do zahraničia  
649003 - Medzinárodnej organizácii  
649005 - Odvody do rozpočtu EÚ  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
66  
0
61  
0
92,4  
0,0  
66  
0
61  
0
92,4  
0,0  
0
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
94,2  
0,0  
0,0  
0
0
0
87  
0,0  
0
87  
0,0  
0
0
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104  
0
0
9
0
0,0  
0,0  
0
0
9
0
0,0  
0,0  
0
0
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
0
0
5
0
5
0
100,0  
0,0  
5
0
5
0
100,0  
0,0  
0
0
0
0
4
0
4
0
100,0  
0,0  
4
0
4
0
100,0  
0,0  
0
0
0
0
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110  
7 236  
9 757  
537  
13  
30 674  
8 490  
634  
20  
423,9  
87,0  
118,1  
153,8  
66,5  
104,0  
108,2  
103,3  
88,2  
102,8  
89,6  
157,3  
106,9  
90,0  
0,0  
0
28 178  
8 490  
443  
20  
0,0  
0
0
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
9 757  
337  
13  
87,0  
131,5  
153,8  
65,7  
104,0  
108,1  
103,3  
88,2  
97,0  
89,6  
120,2  
106,9  
90,0  
0,0  
0
0
0
0
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
0
0
364  
2 900  
9 674  
638  
676  
250  
1 321  
1 000  
792  
10  
242  
3 017  
10 467  
659  
596  
257  
1 183  
1 573  
847  
9
364  
2 900  
9 674  
638  
676  
235  
1 321  
1 000  
792  
10  
239  
3 017  
10 459  
659  
596  
228  
1 183  
1 202  
847  
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
3
3
100,0  
118,1  
94,1  
50,6  
0,0  
3
3
100,0  
118,0  
94,1  
50,6  
0,0  
0
0
933  
135  
575  
0
1 102  
127  
291  
0
933  
135  
575  
0
1 101  
127  
291  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Národný bezpečnostný úrad  
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
0
0
0,0  
0
0
0,0  
0
0
713 792  
50  
650 950  
45  
91,2  
90,0  
125,0  
40 748  
50  
16 778  
45  
41,2  
90,0  
125,0  
673 044  
634 172  
0
0
0
0
Kancelária Súdnej rady SR  
4
5
4
5
S P O L U  
750 735  
711 358  
94,8  
70 240  
74 087  
105,5  
673 044  
634 172  
94,2