Štátna pokladnica  
Tabuľka: 7  
19.3.2018  
Strana: 1  
Výdavky štátneho rozpočtu podľa kategórií a  
kapitol ŠR za rok 2017  
(v tis. eur)  
620 - POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO  
POISŤOVNÍ  
610 - MZDY,PLATY,SLUŽOBNÉ  
PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ  
VYROVNANIA  
630 - TOVARY A SLUŽBY  
Kapitola štátneho rozpočtu  
č.kap.  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
2101  
2102  
2103  
2104  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
12 849  
2 038  
5 422  
787  
2 574  
8 178  
56 871  
5 353  
13 243  
2 096  
9 034  
5 613  
2 534  
8 111  
58 553  
5 578  
103,1  
102,8  
166,6  
713,2  
98,4  
3 637  
713  
1 899  
310  
3 836  
794  
3 679  
2 259  
745  
2 538  
19 420  
2 001  
0
17 603  
98 980  
261 072  
71 593  
57 669  
4 083  
11 069  
9 763  
56 288  
5 131  
5 101  
13 930  
9 093  
1 163  
3 967  
1 383  
857  
105,5  
111,4  
193,7  
728,7  
97,4  
9 595  
1 697  
18 617  
3 165  
1 113  
908  
9 504  
1 691  
9 802  
7 757  
1 178  
1 571  
13 312  
2 069  
48 661  
39 634  
251 365  
327 091  
88 295  
171 933  
8 036  
50 798  
13 696  
94 222  
20 461  
12 986  
42 422  
205 127  
20 399  
7 827  
99,1  
99,6  
52,7  
245,1  
105,8  
173,0  
110,0  
99,3  
102,4  
109,9  
109,0  
94,6  
93,8  
67,7  
49,4  
35,3  
765  
99,2  
2 559  
17 722  
1 942  
0
99,2  
103,0  
104,2  
0,0  
109,6  
103,0  
0,0  
12 105  
2 083  
0
0
47 511  
36 080  
230 639  
345 613  
94 162  
253 895  
16 280  
143 950  
20 489  
158 953  
21 169  
18 958  
38 424  
200 867  
15 201  
6 973  
2 029  
746  
3 506  
734  
1 198  
679  
2 012  
7 467  
47 607  
266 849  
699 839  
189 411  
143 383  
7 500  
14 919  
25 980  
125 643  
12 434  
10 837  
28 951  
18 429  
3 217  
9 514  
3 870  
1 930  
3 236  
1 660  
1 746  
1 393  
4 731  
51 478  
277 004  
721 830  
197 335  
157 754  
10 918  
26 404  
27 765  
153 180  
14 172  
13 682  
38 095  
23 782  
3 128  
10 513  
3 879  
2 084  
3 353  
1 754  
1 823  
1 507  
4 792  
1 623  
108,1  
103,8  
103,1  
104,2  
110,0  
145,6  
177,0  
106,9  
121,9  
114,0  
126,3  
131,6  
129,0  
97,2  
110,5  
100,2  
108,0  
103,6  
105,7  
104,4  
108,2  
101,3  
104,3  
16,1  
13 433  
96 499  
246 447  
67 331  
52 511  
2 622  
5 269  
9 080  
43 912  
4 564  
3 914  
10 025  
6 443  
1 136  
3 465  
1 402  
739  
1 252  
611  
663  
503  
1 695  
580  
3 429  
5 370  
111  
131,0  
102,6  
105,9  
106,3  
109,8  
155,7  
210,1  
107,5  
128,2  
112,4  
130,3  
139,0  
141,1  
102,4  
114,5  
98,6  
116,0  
106,5  
116,7  
106,8  
111,3  
101,0  
107,9  
20,7  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
66,8  
59,3  
96,7  
68,5  
110,4  
102,1  
134,2  
112,2  
90,0  
104,2  
68,3  
487,1  
104,0  
98,5  
79,0  
100,1  
1,5  
128,9  
226,2  
69,0  
1 827  
777  
2 393  
3 575  
1 246  
669  
1 589  
7 472  
1 334  
713  
708  
560  
1 712  
626  
711  
5 000  
122  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
Kancelária Súdnej rady SR  
S P O L U  
1 556  
11 573  
14 390  
347  
1 863  
14 209  
360  
427 121  
6 066  
130  
2 150 135  
6 213  
7 817  
98,7  
103,7  
107,1  
93,1  
109,9  
110,3  
294  
1 483 709  
1 745 017  
1 869 049  
612 553  
675 503  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 7  
19.3.2018  
Strana: 2  
Výdavky štátneho rozpočtu podľa kategórií a  
kapitol ŠR za rok 2017  
(v tis. eur)  
650 - SPLÁCANIE ÚROKOV A  
OSTATNÉ PLATBY SÚVISIACE S  
ÚVEROM, PÔŽIČKOU, NÁV. FIN.  
VÝPOMOCOU a FIN. PRENÁJMOM  
640 - BEŽNÉ TRANSFERY  
600 - BEŽNÉ VÝDAVKY  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
179  
183  
10 665  
22  
186  
117  
4 209  
52  
247  
142  
22 401  
91  
243  
168  
3 399  
86  
138,0  
77,6  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270  
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
100,0  
0,0  
0,0  
26 260  
4 631  
36 603  
4 284  
26 830  
4 723  
44 916  
15 720  
4 700  
12 388  
94 684  
9 734  
102,2  
102,0  
122,7  
366,9  
101,3  
105,3  
104,2  
103,2  
102,4  
137,5  
103,8  
104,6  
103,3  
87,6  
149,8  
88,6  
107,3  
97,0  
97,5  
124,6  
67,7  
115,1  
124,4  
113,4  
97,3  
109,8  
91,2  
197,6  
104,8  
106,0  
96,7  
101,3  
72,4  
210,0  
413,6  
130,6  
143,6  
80,8  
165,4  
0,0  
398,0  
97,1  
108,8  
129,8  
244,3  
178,7  
93,7  
107,9  
97,8  
96,1  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
4 638  
11 762  
90 907  
9 430  
0
0
47 511  
106 642  
751 099  
2 280 009  
370 121  
454 180  
83 475  
1 288 886  
1 300 438  
2 246 969  
223 410  
104 295  
1 068 562  
853 872  
20 254  
20 625  
7 316  
48 661  
146 611  
779 937  
2 384 780  
382 164  
398 083  
125 023  
1 142 255  
1 394 938  
2 179 948  
217 844  
129 973  
723 800  
983 011  
25 198  
23 392  
7 120  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110  
9 522  
157 112  
988 110  
19 217  
4 391  
57 073  
1 124 748  
1 244 889  
1 918 461  
185 243  
70 586  
991 162  
628 133  
700  
37 896  
152 588  
1 074 787  
24 941  
10 727  
101 986  
1 053 984  
1 343 714  
1 876 258  
178 080  
98 204  
629 353  
745 009  
508  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
139,1  
63,5  
118,6  
72,6  
673  
15  
16  
1 004  
143  
588  
24  
356  
30  
1 085  
31  
48  
1 128  
177  
619  
18  
411  
39  
161,2  
206,7  
300,0  
112,4  
123,8  
105,3  
75,0  
115,4  
130,0  
84,0  
3 431  
8 998  
3 148  
4 195  
2 599  
8 794  
9 633  
3 766  
8 208  
6 219  
4 396  
2 754  
8 504  
9 760  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
Kancelária Súdnej rady SR  
S P O L U  
2 682 255  
36 301  
7
2 253 502  
41 041  
26  
3 124 648  
62 127  
595  
2 262 559  
68 067  
802  
113,1  
371,4  
95,2  
109,6  
134,8  
93,4  
0
0
10 136 372  
9 652 937  
270  
270  
100,0 14 644 347 13 681 468  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 7  
19.3.2018  
Strana: 3  
Výdavky štátneho rozpočtu podľa kategórií a  
kapitol ŠR za rok 2017  
(v tis. eur)  
710 - OBSTARÁVANIE  
KAPITÁLOVÝCH AKTÍV  
720 - KAPITÁLOVÉ TRANSFERY  
700 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
10 246  
1 559  
3 582  
70  
92  
50  
4 366  
561  
3 103  
1 213  
1 638  
6 588  
167  
285  
2 518  
427  
30,3  
77,8  
45,7  
0
0
200  
0
0
0
0
0
0
0
0,0  
0,0  
2 001,5  
0,0  
10 246  
1 559  
3 782  
70  
92  
50  
4 366  
561  
3 103  
1 213  
5 641  
6 588  
167  
285  
2 518  
427  
30,3  
77,8  
4 003  
149,2  
9 411,4  
181,5  
570,0  
57,7  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104  
9 411,4  
181,5  
570,0  
57,7  
0
0
0
0
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
76,1  
0
76,1  
4 000  
5 830  
238 956  
53 000  
20 821  
29 678  
518  
7 617  
70 736  
4 993  
1 075  
1 449  
16 850  
179 112  
1 600  
260  
3 998  
6 215  
150 704  
67 019  
24 748  
67 025  
1 948  
3 598  
1 915  
5 055  
1 358  
4 499  
4 933  
227 260  
1 377  
1 439  
981  
100,0  
106,6  
63,1  
126,5  
118,9  
225,8  
376,1  
47,2  
0
0
0
0
0
0
0
794  
0
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
31,9  
63,8  
0,0  
4 000  
5 830  
238 956  
53 000  
20 821  
29 678  
406 158  
144 825  
70 736  
4 993  
20 278  
146 613  
26 556  
1 295 963  
1 600  
260  
3 998  
7 009  
150 704  
86 188  
24 748  
67 025  
131 208  
91 115  
15 501  
5 978  
29 319  
24 341  
119 775  
744 527  
1 377  
1 439  
981  
100,0  
120,2  
63,1  
162,6  
118,9  
225,8  
32,3  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
19 169  
0
0
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
405 640  
137 208  
129 260  
87 517  
13 586  
923  
27 961  
19 842  
114 842  
62,9  
21,9  
2,7  
0
0
101,2  
126,3  
310,5  
29,3  
126,9  
86,1  
553,5  
4 087,5  
100,0  
196,0  
820,0  
423,3  
80,0  
0,0  
119,7  
144,6  
16,6  
451,0  
57,4  
19 203  
145 164  
9 706  
1 116 851  
145,6  
13,7  
1 183,2  
46,3  
0,0  
517 267  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86,1  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
553,5  
4 087,5  
100,0  
196,0  
820,0  
423,3  
80,0  
24  
32  
124  
30  
30  
35  
24  
32  
124  
30  
30  
35  
32  
243  
246  
127  
32  
243  
246  
127  
28  
28  
Národný bezpečnostný úrad  
0
6 486  
6 595  
191  
1 599  
70  
0,0  
75,5  
0,1  
0
0
0
0
0,0  
0,0  
229,5  
0,0  
0,0  
0
6 486  
6 595  
11 920  
1 871  
70  
0,0  
75,5  
5,0  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
Kancelária Súdnej rady SR  
S P O L U  
8 738  
233 357  
540  
8 738  
238 467  
540  
5 110  
11 729  
272  
296,1  
1 166,7  
67,3  
0
0
346,5  
1 166,7  
56,7  
6
0
6
899 937  
605 628  
1 839 082  
947 165  
51,5  
2 739 019  
1 552 793  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 7  
19.3.2018  
Strana: 4  
Výdavky štátneho rozpočtu podľa kategórií a  
kapitol ŠR za rok 2017  
(v tis. eur)  
VÝDAVKY SR s p o l u  
Kapitola štátneho rozpočtu  
Rozpočet Skutočnosť % plnenia  
č.kap.  
2101  
2102  
2103  
2104  
2105  
2106  
2107  
2108  
2109  
2110  
2111  
2112  
2113  
2115  
2118  
2120  
2121  
2122  
2124  
2126  
2127  
2129  
2131  
2132  
2133  
2134  
2136  
2137  
2138  
2140  
2141  
2142  
2148  
2151  
2155  
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Kancelária Najvyššieho súdu SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR  
Úrad jadrového dozoru SR  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
36 506  
6 190  
29 933  
5 936  
82,0  
95,9  
40 385  
4 354  
4 730  
11 812  
95 273  
9 991  
50 557  
22 308  
4 867  
125,2  
512,4  
102,9  
107,3  
102,0  
101,7  
102,2  
136,6  
94,0  
105,9  
104,1  
96,1  
52,3  
86,0  
102,9  
97,1  
101,4  
61,5  
77,0  
80,4  
121,6  
118,9  
110,4  
109,7  
92,6  
12 673  
97 202  
10 161  
52 659  
153 620  
930 641  
2 470 968  
406 912  
465 108  
256 231  
1 233 370  
1 410 439  
2 185 926  
247 163  
154 314  
843 575  
1 727 538  
26 575  
24 831  
8 101  
51 511  
112 472  
990 055  
2 333 009  
390 942  
483 858  
489 633  
1 433 711  
1 371 174  
2 251 962  
243 688  
250 908  
1 095 118  
2 149 835  
21 854  
20 885  
7 340  
3 463  
9 122  
3 798  
8 451  
3 178  
4 225  
2 634  
8 794  
6 465  
4 523  
2 782  
203,4  
107,1  
105,6  
170,5  
89,0  
Národný bezpečnostný úrad  
14 990  
16 355  
2 274 479  
69 938  
872  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
Kancelária Súdnej rady SR  
S P O L U  
18 371  
3 363 115  
62 667  
601  
67,6  
111,6  
145,1  
87,6  
17 383 366 15 234 261