Výdavky štátneho rozpočtu  podľa kategórií a
kapitol ŠR za rok 2017
(v  tis. eur)
Kapitola štátneho rozpočtu 610 - MZDY,PLATY,SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNANIA 620 - POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ 630 - TOVARY A SLUŽBY
č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia
 Kancelária Národnej rady SR    2101 12 849 13 243 103,1 3 637 3 836 105,5 9 595 9 504 99,1
 Kancelária prezidenta SR          2102 2 038 2 096 102,8 713 794 111,4 1 697 1 691 99,6
 Úrad vlády SR                  2103 5 422 9 034 166,6 1 899 3 679 193,7 18 617 9 802 52,7
 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2104 787 5 613 713,2 310 2 259 728,7 3 165 7 757 245,1
 Kancelária Ústavného súdu SR                 2105 2 574 2 534 98,4 765 745 97,4 1 113 1 178 105,8
 Kancelária Najvyššieho súdu SR 2106 8 178 8 111 99,2 2 559 2 538 99,2 908 1 571 173,0
 Generálna prokuratúra SR       2107 56 871 58 553 103,0 17 722 19 420 109,6 12 105 13 312 110,0
 Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 5 353 5 578 104,2 1 942 2 001 103,0 2 083 2 069 99,3
 Slovenská informačná služba    2109 0 0 0,0 0 0 0,0 47 511 48 661 102,4
 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 47 607 51 478 108,1 13 433 17 603 131,0 36 080 39 634 109,9
 Ministerstvo obrany SR         2111 266 849 277 004 103,8 96 499 98 980 102,6 230 639 251 365 109,0
 Ministerstvo vnútra SR         2112 699 839 721 830 103,1 246 447 261 072 105,9 345 613 327 091 94,6
 Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 189 411 197 335 104,2 67 331 71 593 106,3 94 162 88 295 93,8
 Ministerstvo financií SR       2115 143 383 157 754 110,0 52 511 57 669 109,8 253 895 171 933 67,7
 Ministerstvo životného prostredia  SR  2118 7 500 10 918 145,6 2 622 4 083 155,7 16 280 8 036 49,4
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2120 14 919 26 404 177,0 5 269 11 069 210,1 143 950 50 798 35,3
 Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 25 980 27 765 106,9 9 080 9 763 107,5 20 489 13 696 66,8
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2122 125 643 153 180 121,9 43 912 56 288 128,2 158 953 94 222 59,3
 Ministerstvo kultúry SR        2124 12 434 14 172 114,0 4 564 5 131 112,4 21 169 20 461 96,7
 Ministerstvo hospodárstva SR   2126 10 837 13 682 126,3 3 914 5 101 130,3 18 958 12 986 68,5
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2127 28 951 38 095 131,6 10 025 13 930 139,0 38 424 42 422 110,4
 Ministerstvo dopravy a výstavby SR  2129 18 429 23 782 129,0 6 443 9 093 141,1 200 867 205 127 102,1
 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 3 217 3 128 97,2 1 136 1 163 102,4 15 201 20 399 134,2
 Štatistický úrad SR            2132 9 514 10 513 110,5 3 465 3 967 114,5 6 973 7 827 112,2
 Úrad pre verejné obstarávanie 2133 3 870 3 879 100,2 1 402 1 383 98,6 2 029 1 827 90,0
 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR 2134 1 930 2 084 108,0 739 857 116,0 746 777 104,2
 Úrad jadrového dozoru SR       2136 3 236 3 353 103,6 1 252 1 334 106,5 3 506 2 393 68,3
 Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 1 660 1 754 105,7 611 713 116,7 734 3 575 487,1
 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2138 1 746 1 823 104,4 663 708 106,8 1 198 1 246 104,0
 Protimonopolný úrad SR         2140 1 393 1 507 108,2 503 560 111,3 679 669 98,5
 Národný bezpečnostný úrad 2141 4 731 4 792 101,3 1 695 1 712 101,0 2 012 1 589 79,0
 Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 1 556 1 623 104,3 580 626 107,9 7 467 7 472 100,1
 Všeobecná pokladničná správa   2148 11 573 1 863 16,1 3 429 711 20,7 427 121 6 213 1,5
 Slovenská akadémia vied        2151 14 390 14 209 98,7 5 370 5 000 93,1 6 066 7 817 128,9
 Kancelária Súdnej rady SR 2155 347 360 103,7 111 122 109,9 130 294 226,2
 S P O L U        1 745 017 1 869 049 107,1 612 553 675 503 110,3 2 150 135 1 483 709 69,0