Štátna pokladnica  
Tabuľka: 6  
19.3.2018  
Strana: 1  
Príjmy štátneho rozpočtu podľa zdrojov v roku 2017  
(v tis. eur)  
Kód  
zdroja  
111  
Schválený Upravený  
rozpočet rozpočet  
12 691 292 12 618 151 12 506 844  
% k  
upravenému  
99,1  
Názov zdroja  
Skutočnosť  
Rozpočtové prostriedky kapitoly  
Rozvoj vidieka (Záručná sekcia EAGGF)  
Európsky sociálny fond  
1142  
1162  
11B5  
0
0
0
0
0
0
0
3
72  
0,0  
0,0  
0,0  
Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 - 2013 (okrem Programu  
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika)  
Transfer od ostatných subjektov verejnej správy  
Rozvoj vidieka  
Európsky fond pre rybné hospodárstvo  
Doprava a energia  
Výskum, vývoj a inovácie  
Vzdelávanie a sociálne veci  
Dane, clá a financie  
11H  
42 651  
38 776  
39 010  
291  
15  
561  
24  
24  
128  
33  
1 232  
7 484  
100,6  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
11K2  
11L2  
11O1  
11O3  
11O5  
11O7  
11R1  
11R3  
11S1  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Riadenie migrácie, ochrana hraníc  
Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť  
Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prostriedky EÚ na financovanie Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR, ako aj prostriedky  
EÚ na financovanie programu OP INTERACT)  
Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovanie zo ŠR k Programu cezhraničnej  
11S2  
0
0
1 834  
0,0  
spolupráce SR - ČR 2007-2013)  
Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata  
Európsky sociálny fond  
Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR  
Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR  
Zo štátneho rozpočtu  
Zo štátneho rozpočtu z r.2016 (nevyčerpané prostriedky)  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
Rozvoj vidieka  
Výskum, vývoj a inovácie  
Vzdelávanie a sociálne veci  
Dane, clá a financie  
Iné - k programu Konkurencieschopnosť a rast zamestnanosti  
Zdravie, ochrana spotrebiteľa, komunikácia  
Riadenie migrácie, ochrana hraníc  
Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj  
prostriedky EÚ na financovanie Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR, ako aj prostriedky  
11S3  
11T1  
11T2  
11U2  
131  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18  
1 285  
910  
519  
15  
202  
8
77  
148  
44  
100  
16  
116  
96  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
0,0  
70,7  
131G  
1352  
13K2  
13O3  
13O5  
13O7  
13O9  
13P1  
13R1  
13S1  
22 120  
15 628  
EÚ na financovanie programu OP INTERACT)  
Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej  
13S2  
0
0
5 135  
0,0  
spolupráce SR - ČR 2007-2013)  
Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata  
Európsky sociálny fond  
Zdroje z ostatných rozpočtových kapitol (napr. verejno-prospešné práce, SAV)  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
13S3  
13T1  
14  
0
0
0
0
3 136  
0
2 328  
2 191  
2 623  
0,0  
69,9  
0,0  
1AA1  
703 554  
83 155  
85 897  
103,3  
Štátna pokladnica  
Tabuľka: 6  
19.3.2018  
Strana: 2  
Príjmy štátneho rozpočtu podľa zdrojov v roku 2017  
(v tis. eur)  
Kód  
Schválený Upravený  
rozpočet rozpočet  
% k  
upravenému  
0,0  
Názov zdroja  
Skutočnosť  
zdroja  
1AA2  
1AA3  
1AB1  
1AC1  
1AC2  
1AD1  
1AF1  
1AG1  
1AG2  
1AK1  
1AL1  
1AM1  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
0
0
0
0
254  
32  
221 314  
111 887  
118  
238 458  
8 079  
40 068  
8
Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata  
Kohézny fond  
0,0  
847 508  
278 456  
0
221 314  
111 875  
0
100,0  
100,0  
0,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
100,0  
479,5  
0,0  
Európsky sociálny fond  
Európsky sociálny fond  
Priame platby  
Trhovo orientované výdavky  
441 478  
12 000  
357 482  
0
238 458  
8 080  
40 068  
0
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka  
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka  
Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (IZM)  
Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-HU, Interreg V-A SK-CZ)  
11 494  
1 009  
2 946  
484  
1 056  
0
484  
5 064  
0
35  
36  
Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO)  
Prostriedky z EÚ (finančné príspevky Spoločenstva na osobitné veterinárne a fytosanitárne  
0
0
0
0
6 727  
1 876  
0,0  
0,0  
činnosti a na vytvorenie a údržbu poľnohospodárskych účtovných informačných systémov)  
Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 - 2013  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
Európsky fond regionálneho rozvoja  
Kohézny fond  
Európsky sociálny fond  
Priame platby  
Ostatné priame platby  
Trhovo orientované výdavky  
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka  
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka  
Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD)  
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (IZM)  
Iné zdroje  
Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy  
Spolu  
37  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
178 713  
0
142 559  
57 936  
163 716  
28  
4 069  
132 259  
0
562  
176 521  
36  
142 559  
57 936  
163 716  
28  
4 069  
132 259  
13  
0,0  
98,8  
0,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
100,0  
0,0  
3AA1  
3AA2  
3AB1  
3AC1  
3AD1  
3AE1  
3AF1  
3AG1  
3AG2  
3AK1  
3AL1  
71  
0
0
0
8 640  
4 823  
184  
8 640  
815  
559  
100,0  
16,9  
303,8  
0,0  
277  
0
72  
0
17 136  
15 390 147 14 079 600 14 014 129  
99,5