Príjmy štátneho rozpočtu podľa zdrojov v roku 2017
                                                                                                         (v tis. eur)
Kód zdroja Názov zdroja Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť % k upravenému rozpočtu
111 Rozpočtové prostriedky kapitoly 12 691 292 12 618 151 12 506 844 99,1
1142 Rozvoj vidieka (Záručná sekcia EAGGF) 0 0 0 0,0
1162 Európsky sociálny fond 0 0 3 0,0
11B5 Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 - 2013 (okrem Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika) 0 0 72 0,0
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy 42 651 38 776 39 010 100,6
11K2 Rozvoj vidieka 0 0 291 0,0
11L2 Európsky fond pre rybné hospodárstvo 0 0 15 0,0
11O1 Doprava a energia 0 0 561 0,0
11O3 Výskum, vývoj a inovácie 0 0 24 0,0
11O5 Vzdelávanie a sociálne veci 0 0 24 0,0
11O7 Dane, clá a financie 0 0 128 0,0
11R1 Riadenie migrácie, ochrana hraníc 0 0 33 0,0
11R3 Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť 0 0 1 232 0,0
 11S1 Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prostriedky EÚ na financovanie Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR, ako aj prostriedky EÚ na financovanie programu OP INTERACT) 0 0 7 484 0,0
11S2 Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovanie zo ŠR k Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007-2013) 0 0 1 834 0,0
11S3 Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 0 18 0,0
11T1 Európsky sociálny fond  0 0 1 285 0,0
11T2 Európsky sociálny fond  - spolufinancovanie zo ŠR 0 0 910 0,0
11U2 Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 0 519 0,0
131 Zo štátneho rozpočtu 0 0 15 0,0
131G Zo štátneho rozpočtu z r.2016 (nevyčerpané prostriedky) 0 0 202 0,0
1352 Európsky fond regionálneho rozvoja 0 0 8 0,0
13K2 Rozvoj vidieka 0 0 77 0,0
13O3 Výskum, vývoj a inovácie 0 0 148 0,0
13O5 Vzdelávanie a sociálne veci 0 0 44 0,0
13O7 Dane, clá a financie 0 0 100 0,0
13O9 Iné - k programu Konkurencieschopnosť a rast zamestnanosti 0 0 16 0,0
13P1 Zdravie, ochrana spotrebiteľa, komunikácia 0 0 116 0,0
13R1 Riadenie migrácie, ochrana hraníc 0 0 96 0,0
 13S1 Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prostriedky EÚ na financovanie Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR, ako aj prostriedky EÚ na financovanie programu OP INTERACT) 0 22 120 15 628 70,7
13S2 Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007-2013) 0 0 5 135 0,0
 13S3 Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 0 2 328 0,0
  13T1 Európsky sociálny fond  0 3 136 2 191 69,9
14 Zdroje z ostatných rozpočtových kapitol (napr. verejno-prospešné práce, SAV) 0 0 2 623 0,0
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja 703 554 83 155 85 897 103,3
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja 0 0 254 0,0
1AA3 Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 0 32 0,0
1AB1 Kohézny fond 847 508 221 314 221 314 100,0
1AC1 Európsky sociálny fond 278 456 111 875 111 887 100,0
1AC2 Európsky sociálny fond 0 0 118 0,0
1AD1 Priame platby 441 478 238 458 238 458 100,0
1AF1 Trhovo orientované výdavky 12 000 8 080 8 079 100,0
1AG1 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 357 482 40 068 40 068 100,0
1AG2 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 0 0 8 0,0
1AK1 Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) 11 494 484 484 100,0
1AL1 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (IZM) 1 009 1 056 5 064 479,5
1AM1 Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-HU, Interreg V-A SK-CZ) 2 946 0 0 0,0
35 Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO) 0 0 6 727 0,0
36 Prostriedky z EÚ (finančné príspevky Spoločenstva na osobitné veterinárne a fytosanitárne činnosti a na vytvorenie a údržbu poľnohospodárskych účtovných informačných systémov) 0 0 1 876 0,0
37 Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 - 2013 0 0 562 0,0
3AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja 0 178 713 176 521 98,8
3AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja 0 0 36 0,0
3AB1 Kohézny fond 0 142 559 142 559 100,0
3AC1 Európsky sociálny fond 0 57 936 57 936 100,0
3AD1 Priame platby 0 163 716 163 716 100,0
3AE1 Ostatné priame platby 0 28 28 100,0
3AF1 Trhovo orientované výdavky 0 4 069 4 069 100,0
3AG1 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 0 132 259 132 259 100,0
3AG2 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 0 0 13 0,0
3AK1 Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) 0 8 640 8 640 100,0
3AL1 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (IZM) 0 4 823 815 16,9
71 Iné zdroje 277 184 559 303,8
72 Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 0 17 136 0,0
Spolu 15 390 147 14 079 600 14 014 129 99,5